Andra kvartalet - Ett starkt kvartal för Lantmännen

Finansiella rapporter, 2010

PRESSMEDDELANDE 2010-07-23

Andra kvartalet - Ett starkt kvartal för Lantmännen

Lantmännens resultat i andra kvartalet efter finansnetto, justerat för jämförelsestörande poster, uppgår till 286 MSEK en förbättring med 329 miljoner kronor jämfört med -43 föregående år. Lantmännens kassaflöde från den operativa verksamheten är fortsatt starkt med 544 MSEK före finansieringsverksamheten. Resultatet följer plan men mönstret skiljer sig från tidigare kvartal. I andra kvartalet visar både Lantmännen Lantbruks kooperativa affär och division Maskin markanta resultatförbättringar. Alla tal nedan är rörelseresultat justerat för jämförelsestörande poster.

– Det är framför allt våra åtgärder med varuflödesbesparingar och vårt stora omstruktureringsprojekt som gett resultat. Ännu kan vi inte tala om någon markant ökad tillväxt, utan endast en svagt ökad efterfrågan framför allt inom division Maskin, säger vd och koncernchef Per Strömberg.

Division Lantbruks kooperativa verksamhet visar ett positivt resultat på 7 MSEK (-142). Kraftfulla åtgärder med kostnadsbesparingar och rationaliseringar är främsta anledningarna till resultatet. I föregående års resultat ligger en kostnad på 90 MSEK relaterad till nedklassning av spannmål samt nedskrivningar av gödsel 2009. Positiva bidrag till kvartalets resultat är en stark försäljning av gödsel, utsäde och frö. Resultatet för hela division Lantbruk uppgick till -6 MSEK (-154). Lantmännen SW Seed gick något sämre i kvartalet, medan den internationella verksamheten överträffar föregående år.
Division Maskin visar ett starkt resultat 124 MSEK (31). Det positiva resultatet beror på att sparprogrammet ger effekt, att eftermarknaden för maskiner är fortsatt god och en ljusning i efterfrågan. Division Energi visar ett svagt resultat, -3 MSEK (2). Resultatet är en konsekvens av låga etanolpriser och en starkare svensk krona. Division Livsmedel visar ett stabilt resultat med 223 MSEK (224). Konsumenterna fortsätter att öka sin konsumtion av kyckling och Kronfågels erbjudande på marknaderna är attraktivt vilket leder till ökade marknadsandelar. Lantmännen Cerealias resultat är försämrat drivet av att business-to-business mjöl i Danmark uppvisar en vikande totalmarknad med minskade volymer och pressade marginaler.

Under andra kvartalet har Lantmännen Lantbruk invigt en ny foderfabrik i Lidköping. Lantmännen Unibake har investerat i ett fastfood-bageri i Ungern, vilket stärker positionen på den centraleuropeiska marknaden samt tagit över samtliga aktier i Bakehouse i Storbritannien.

– Lantmännen har tagit en rad nödvändiga krafttag som nu ger utdelning. Vi ska fortsätta arbeta för ett ytterligare förbättrat resultat och vara konkurrenskraftiga, inte minst inom Lantmännen Lantbruks kooperativa verksamhet, fortsätter vd och koncernchef Per Strömberg.

För frågor kontakta gärna: Per Strömberg, vd och koncernchef Lantmännen, tel: 0703-85 11 91 Per Olof Nyman, ekonomi- och finansdirektör Lantmännen, tel: 0706-57 42 47 Bokslutskommunikén finns digitalt på: http://www.lantmannen.com/ Om koncernen / Publikationer / Ekonomiska rapporter

Fakta/Lantmännen Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi, maskin och lantbruk. Exempel på Lantmännens varumärken är Axa, GoGreen, Gooh, Hatting, Kronfågel och Kungsörnen. Lantmännen ägs av drygt 37 000 svenska lantbrukare, har fler än 10 000 anställda, är verksamt i 18 länder och omsätter 35 miljarder kronor. Lantmännen har verksamhet i hela förädlingskedjan – från jord till bord. Läs gärna mer på www.lsntmannen.com och www.lantmannen.se