Lantmännens pensionsstiftelse Grodden ska trygga utfästelser om pension som Lantmännen har lämnat till sina anställda. De utfästelser som tryggas är huvudsakligen förmånsbestämda pensionsutfästelser enligt ITP2.

Pensionsstiftelsen förvaltar ungefär 2,4 miljarder kronor, och är en egen juridisk enhet, skild från Lantmännen. Lantmännens koncernstyrelse utser tre personer som representerar arbetsgivaren i stiftelsens styrelse och motsvarande antal för företrädande för arbetsgivaren. Företrädare för arbetstagarna väljs vid sammanträde med arbetstagarna. Stiftelsens styrelse beslutar om förvaltningen och överskottet i stiftelsen. Stiftelsen är registrerad i Stockholm Län, Sverige och Länsstyrelsen Stockholm och Finansinspektionen har ansvar för översyn av stiftelsen.

Kontakt

Lantmännens Gemensamma Pensionsstiftelse Grodden
Pierre Andersson, Administrativt Ansvarig
Box 30192
104 25 Stockholm
pierre.andersson@lantmannen.com
grodden.pensionsstiftelse@lantmannen.com

Verksamhet

Syftet med Lantmännens pensionsstiftelse är att trygga utfästelser om pension som Lantmännen har lämnat till sina anställda. Arbetsgivaren har enligt kollektivavtal skyldighet att kreditförsäkra alla åtaganden enligt ITP-pensionsplanen hos Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti (”PRI”) ömsesidigt. Det är arbetsgivaren som svarar för att infria utfästelserna. Pensionsstiftelsens tillgångar utgör därmed en pant vilka kan tas i anspråk om arbetsgivaren blir insolvent och inte kan infria sina åtaganden.

Pensionsnivån för de berörda medarbetarna påverkas inte av stiftelsens avkastning, utan pensionsförmånen är sedan tidigare reglerad i kollektivavtal. De tillgångar som stiftelsen förvaltar ska täcka förmånsbaserade pensionsåtaganden för tjänstemän som omfattas av ITP2 på följande bolag:

 • Lantmännen ek för
 • Lantmännen Maskin AB
 • Swecon Anläggningsmaskiner AB
 • Kronfågel AB
 • SweHatch AB
 • Lantmännen Unibake Sweden AB
 • Lantmännen Reppe AB
 • Lantmännen Fastigheter AB

Totalt omfattas cirka 7 400 personer som arbetar eller har arbetat inom Lantmännen.

Läs mer om pensionssystemet och ITP2 på collectum.se.

Organisation

Pensionsstiftelsen Groddens styrelse utses till hälften av arbetsgivaren, och till hälften av arbetstagarna. Styrelsen beslutar om förvaltningen och överskottet i stiftelsen. Styrelsen har utsett ett placeringsråd som utvärderar och bereder beslut om förvaltningen till styrelsen.

 

Placeringsprofil

Pensionsstiftelsens placeringar regleras i dess placeringsriktlinjer. Stiftelsen får placera i följande tillgångar:

 • Aktier
 • Räntebärande värdepapper och likvida medel
 • Förlagsandelar arbetsgivare
 • Onoterade alternativa investeringar
 • Noterade alternativa investeringar
 • Fastigheter

Placeringsriskerna hanteras på flera sätt men främst genom att sprida placeringarna mellan olika tillgångsslag, regioner och verksamhetsområden. Den strategiska tillgångsfördelningen enligt stiftelsens placeringsriktlinjer är:

Etiska riktlinjer och hållbara investeringar

Stiftelsen Grodden ska investera sitt kapital efter principer som syftar till ett hållbart företagande. Därför har styrelsen valt placeringar inte görs i aktier eller skuldebrev, direkt eller genom värdepappersfonder, i företag vars rapporterade årliga omsättning till mer än 5 % utgörs av produktion och/eller intäkter från försäljning av krigsmateriel, tobak eller tobaksprodukter, alkohol, utvinning av fossila bränslen eller spel. Placeringar görs heller inte i företag med verksamhet från pornografisk industri och/eller av pornografiskt material eller i företag som tillverkar eller säljer vapen. Stiftelsen investerar aldrig i företag som säljer krigsmateriel i strid med internationella normer. Placeringar skall kontrolleras huruvida förvaltningen överensstämmer med ovan nämnda riktlinjer.

Placeringar ska även undvikas i företag som är inblandade i framställningen av fossila bränslen genom till exempel produktion och prospektering. Om det saknas placeringsalternativ som till fullo uppfyller dessa krav inom en viss placeringsinriktning medges i undantagsfall placeringar i företag vars omsättning till maximalt 5 % kommer från ovan nämnda verksamheter. Stiftelsen ska sträva efter att göra placeringar i bolag som bidrar till att lösa klimatutmaningarna eller som främjar omställningen till ett hållbart samhälle. Dessa investeringar kan göras inom ramen för riktlinjerna ovan men i de fall det rör sig om investeringar i påverkansfonder tillåts placeringarna avvika från dessa. Detta förutsätter dock att fonden är en uttalad påverkansfond som placerar i lösnings- eller omställningsbolag efter en tydlig investeringsprocess med regelbunden uppföljning. Maximalt 10 % av totalportföljen tillåts placeras i denna fondtyp

Den absoluta huvuddelen av stiftelsens investeringar görs genom förvaltare och i sådant fall ställs krav på dessa att följa stiftelsens etiska riktlinjer.

Ersättningspolicy

Principer för Aktieägarengagemang

Lantmännens Gemensamma Pensionsstiftelse placerar huvudsakligen i värdepappersfonder och överlåter då ägarstyrningen till kapitalförvaltaren och dennes aktieägarengagemangsprinciper. I undantagsfall investeras i aktier som är upptagna till handel på en reglerad marknad och som har getts ut av ett bolag inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Pensionsstiftelsen har valt att inte anta principer för aktieägarengagemang enligt 10e§ lag (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. på grund av att dessa aktieplaceringar är av begränsad volym.

Aktieägarengagemang för stiftelsens fondförvaltare kan finns på deras respektive hemsida

Danske Invest

Danske Invest - Active ownership

Danske Invest - Voting guidelines

SEB

C Worlwide

Cliens

Öhman Fonder

Nordea Asset Management

Simplicity

Skagen

Storebrand

Handelsbanken

Informationsplikt enligt Tryggandelagen §10

Stiftelsen kan lämna ut placeringsriktlinjer och Årsredovisning på förfrågan av destinatärer.