Pensionsstiftelsen Grodden

Lantmännens pensionsstiftelse Grodden ska trygga utfästelser om pension som Lantmännen har lämnat till sina anställda.

Pensionsstiftelsen förvaltar ungefär 2 miljarder kronor, och är en egen juridisk enhet, skild från Lantmännen. Lantmännens koncernstyrelse utser tre personer som representerar arbetsgivaren i stiftelsens styrelse och motsvarande antal för företrädande för arbetsgivaren. Företrädare för arbetstagarna väljs vid sammanträde med arbetstagarna. Stiftelsens styrelse beslutar om förvaltningen och överskottet i stiftelsen. Stiftelsen är registrerad i Stockholm Län, Sverige och Länsstyrelsen Stockholm och Finansinspektionen har ansvar för översyn av stiftelsen.

Kontakt

Lantmännens Gemensamma Pensionsstiftelse Grodden
Pierre Andersson, Administrativt Ansvarig
Box 30192
104 25 Stockholm
pierre.andersson@lantmannen.com
grodden.pensionsstiftelse@lantmannen.com

Verksamhet

Syftet med Lantmännens pensionsstiftelse är att trygga utfästelser om pension som Lantmännen har lämnat till sina anställda.

Pensionsnivån för de berörda medarbetarna påverkas inte av stiftelsens avkastning, utan pensionsförmånen är sedan tidigare reglerad i kollektivavtal. De tillgångar som stiftelsen förvaltar ska täcka förmånsbaserade pensionsåtaganden för tjänstemän som omfattas av ITP2 på följande bolag:

  • Lantmännen ek för
  • Lantmännen Maskin AB
  • Swecon Anläggningsmaskiner AB
  • Kronfågel AB
  • SweHatch AB
  • Lantmännen Unibake Sweden AB
  • Lantmännen Reppe AB
  • Lantmännen Fastigheter AB

Totalt omfattas cirka 7 400 personer som arbetar eller har arbetat inom Lantmännen.

Läs mer om pensionssystemet och ITP2 på collectum.se.

Organisation

Pensionsstiftelsen Groddens styrelse utses till hälften av arbetsgivaren, och till hälften av arbetstagarna. Styrelsen beslutar om förvaltningen och överskottet i stiftelsen. Följande personer ingår i styrelsen:

Arbetsgivarrepresentanter
Eva Gotthardsson, Group Treasurer, ordförande
Tove Cederborg, chefsjurist
Eva Fröberg, chef Kompensation, HR

Arbetstagarrepresentanter
Morgan Ideskog, Unionen
Mats Erlandsson, Unionen
CG Pettersson, Naturvetarna

Suppleanter
Tomas Börjesson, Affärsutvecklingschef, Swecon
Ewa Labaeck, Chefskontroller, Maskin

Ersättningspolicy

Informationsplikt enligt Tryggandelagen §10

Stiftelsen kan lämna ut placeringsriktlinjer och Årsredovisning på förfrågan av destinatärer.