Jordbruket mekaniseras och skördarna ökar.

Jordbruket mekaniseras och skördarna ökar.

1950. Filmen om Lantmännen spelas in

Revisorerna ifrågasätter om den byggnadsverksamhet som bedrivs av Lantmännens Byggnads AB är förenlig med stadgarna. Man undersöker om Sveriges Lantbruksförbund har intresse för verksamheten. Styrelsen vill dock fortsätta med verksamheten.

Filmen om Lantmännen börjar spelas in till en beräknad kostnad av 40 000 kr. ( var finns den nu?)

1951. Maskinverksamheten expanderar

Maskinverksamheten expanderar och Tierpsverken köps där flera typer av redskap tillverkas och sammantaget arbetar i verkstäderna nu 100 man.

En av de första kvinnorna i ledande position inom Riksförbundet, fröken Greta Borg, avgår efter ett synnerligen intresserat och uppskattat arbete som chef för import och distribution av gödsel. Hon efterträddes av sin assistent, som naturligtvis var en man.

Speciella korrespondenskurser anordnas för tjänstemän och växeltjänstgöring införs mellan olika orter.

1952. Bränder i silos

SLR bidrar med pengar för dekorering av nya Solliden restaurangen med motiv från jordbruket av prof. Hilding Linnqvist.

Bränder i silo ett stort problem. Brandskyddsföreningen ber Lantmännen att vidta åtgärder. I Skattkärr brinner det och skadorna uppgår till 1.4 milj. kronor.

1953. Spannmålsproduktionen ökar

Medlemsantalet i Lantmännen uppgick till 142 000 och den anslutna arealen översteg 2 milj. hektar. Spannmålsproduktionen ökar och krav på nya silor ställs, inte minst för export.

1954. Tillverkning av svinfoder startar

Indirekt vinner Riksförbundet inflytande inom kväveindustrin när Sveriges lantbruksförbund blev delägare i AB Svenska Salpeterverken i Köping. KF är fortfarande involverat i försäljning av gödsel.

Tillverkning av svinfoder startar i Stockholm.

1955. Riksförbundet firar 50 år

Riksförbundet firar 50 år med jubileumsfestligheter i Stockholms stadshus för 500 gäster. Sofiaflickorna uppträder och får ett gage på 580 kronor. Huvudkontoret flyttar till Kungsholms Hamnplan.

1956. Nya varumärken på traktorer och tröskor

På bland annat traktor- och trösksidan ingår Volvo och Bolinder-Munktell nu i samma koncern. Lantmännens representation blir problematisk och planer finns att importera något utländskt märke. Ett alternativ år det av Porsche utvecklade Allgaier.

1957. Epidemi utbryter. Stiftelsen Veterinär Foderkontroll grundas

En mjältbrandsepidemi bryter ut med flera dödsfall som följd. Orsaken var ett smittat importerat belgiskt köttmjöl. Hygienfrågorna på foderområdet kommer i fokus och Stiftelsen Veterinär Foderkontroll startar

1958. Brödinstitutet grundas

Brödinstitutet startar för propaganda för bröd och spannmålsprodukter. SLR är med från början.

Forsknings och utvecklingsfrågorna blir allt viktigare inom alla jordbrukets områden. En vetenskapsman anställs för att utreda en egen laboratorie- och försöksverksamhet. Jordbrukets Forskningsråd får anslag för att undersöka skördetröskans inverkan på ogräsfrönas spridning.

Gränsdragningsproblem mellan flera av centralföreningarna skapar mycket gnissel i organisationen de gäller bland annat kring Tranås och Vendel.