Agtech skyndar på omställningen till ett hållbart jordbruk

EdTech, MedTech, FoodTech, Agtech. Digitalisering och nya tekniklösningar sipprar igenom alla typer av industrier och automatiserar och effektiviserar. Inom jordbruket likaså.

Lantbrukaren har idag stor hjälp av appar, data, autostyrning och andra moderna teknologier och metoder som optimerar insatserna på åkern. Optimering som ger fördelar för råvarukvalitet, klimatet, den biologiska mångfalden och för lantbrukaren själv i form av ökad lönsamhet.

Även jätten Google har fått upp ögonen för den växande Agtech-scenen, med en tung investering i vad som kallas ”de amerikanska lantbrukarnas Facebook” – Farmer’s Business Network. Ett kvitto på det ökade intresset för jordens entreprenörer och en fingervisning om att jordbruket är en framtidsbransch.

Inom Lantmännen, som ägs av 25 000 svenska bönder, har vi redan kommit långt i att omfamna den nya tekniken. Växtförädling, precisionsodling, GPS och digitala plattformstjänster är en naturlig del av det moderna lantbruket. Och tekniken fortsätter ständigt att utvecklas. Med omfattande FoU-satsningar i ryggen kan vi ta fram innovativa och hållbara teknologier som säkerställer ett livskraftigt lantbruk, nu och i framtiden.

Växtförädling är en viktig teknik inom vår bransch och ger oss möjlighet att få fram motståndskraftiga och högavkastande växtsorter, väl anpassade till svenska odlingsförhållanden. Detta innebär besparingar vad gäller handelsgödsel och växtskyddsmedel, besparing som gynnar klimat, natur och blommor och bin.

Lantbrukare_falt_600x400.jpg
När väl fröet är sått säkerställer lantbrukaren ”rätt mängd, på rätt plats, vid rätt tillfälle” med hjälp av så kallad precisionsodling. Sensorer och GPS på traktorerna optimerar växtnäringstillförsel och växtskydd. Autostyrning effektiviserar lantbrukarens körning på åkern och minskar bränsleförbrukningen. Drönaren samlar in värdefulla översiktsbilder som också hjälper lantbrukaren att planera sitt arbete bättre på åkermarken. All data kan sen enkelt samlas på lantbrukarens digitala plattform. Sammantaget minskar risken för näringsläckage och övergödning, kostnaderna blir lägre när resurseffektiviteten ökar och anpassade insatser tillåter grödan att nå högsta kvalitet.

Lantmännens odlingskoncept Klimat & Natur bygger på att nyttja den bästa tekniken från jord till bord, där precisionsodling är en viktig del. Med konceptet har lantbrukaren kunnat minska sin klimatpåverkan från veteodlingen med upp till 20 procent. Dessutom anläggs lärkrutor på veteåkern som gynnar sånglärkan och den biologiska mångfalden i stort. Fåglar, blommor, bin och insekter bidrar till viktiga ekosystemtjänster och livskraftiga åkrar där grödor kan frodas. Även de är en avgörande del av det moderna lantbruket.

För att kunna erbjuda ett modernt och innovativt lantbruk även i framtiden fortsätter vi på Lantmännen att investera stort i forskning inom digitaliseringen av lantbruket. Det kommer att vara en viktig nyckel för att ställa om till en biobaserad cirkulär ekonomi och för att föda en växande befolkning globalt. Med tekniksprången banar vi väg för en hållbar matproduktion och tar vårt ansvar från jord till bord.

Tidigare publicerad på Hagainitiativets webbplats