Starkt resultat för Lantmännen i årets andra tertial

Finansiella rapporter, 2023

Lantmännens resultat för andra tertialet 2023, efter finansnetto och justerat för jämförelsestörande poster, uppgick till 1 094 MSEK – jämfört med 943 MSEK för samma period föregående år. Det ackumulerade resultatet för årets första åtta månader uppgick till 1 920 MSEK (1 581).

Lantmännen fortsätter att utvecklas positivt och levererade det högsta resultatet någonsin både för andra tertialet och för de första åtta månaderna av året. Division Energi och affärsområde Swecon visade fortsatt starka resultat, medan division Lantbruks resultat var lägre än föregående år – främst till följd av lägre skördevolymer och sämre spannmålskvalitet än normalt. Resultatet i division Livsmedels internationella verksamheter har ökat, delvis på grund av den svaga svenska valutan. De svenska affärerna i division Livsmedel har det fortsatt mycket tufft, och resultatet har minskat med mer än en tredjedel under årets första åtta månader.

– Vår breda och globala affärsportfölj visar ännu en gång sin styrka. Resultatet som genereras i Lantmännen kommer i slutändan medlemmarna till godo och bidrar till det svenska lantbruket – därför är det starka resultatet extra viktigt när många av våra medlemmar har det tufft på grund av årets svaga svenska skörd. Skördeutfallet, i kombination med allvarliga händelser kopplade till vädret den senaste tiden, understryker dessutom vikten av att fortsätta arbetet med klimatanpassningar – bland annat genom investeringar i effektiva bevattnings- och dräneringssystem, säger Magnus Kagevik, Lantmännens vd och koncernchef.

Siffrorna nedan avser rörelseresultat för andra tertialet, justerat för jämförelsestörande poster. Föregående års resultat för samma period anges inom parentes.

Division Lantbruks resultat var lägre än föregående år: 203 MSEK (258). Det lägre resultatet berodde framförallt på den svenska lantbruksverksamheten, som har påverkats negativt av lägre skördevolymer och en väsentligt försenad skörd. Den totala skördevolymen i Sverige beräknas bli lägre än genomsnittet för de senaste fem åren, och spannmålskvaliteten sämre än normalt. Resultatet i den finska lantbruksverksamheten var i nivå med föregående år. Lantmännen Maskin visade ett något högre resultat än föregående år.

Division Energis resultat uppgick till 429 MSEK (397). Resultatet i Lantmännen Biorefineries var något högre än föregående år. Etanolpriset har under tertialet stabiliserats på en lägre nivå än förra årets historiskt höga priser – detta har dock kompenserats av en motsvarande nedgång på råvarupriser. Försäljningen av stärkelse och gluten fortsatte att öka under tertialet, och pelletsbolaget Scandbio levererade ytterligare ett starkt resultat för perioden.

Division Livsmedels resultat ökade till 374 MSEK (216), helt drivet av ett högre resultat i divisionens internationella verksamheter – vilket delvis var en följd av den svaga svenska valutan. Resultatet från divisionens svenska affärer har fortsatt att minska och har hittills i år minskat med mer än en tredjedel. Den svenska verksamheten står inför fortsatta utmaningar – bland annat i form av höga kostnader och hård konkurrens från handelns egna varumärken.

Affärsområde Swecon levererade ett resultat på 205 MSEK (146). Under tertialet har utleveranstakten ökat, vilket har lett till ökad omsättning och resultat. Efterfrågan på anläggningsmaskiner har dock svalnat avsevärt på samtliga marknader under året, med minskad orderingång som följd. Även efterfrågan på begagnade maskiner och hyrmaskiner har minskat.

Affärsområde Fastigheters resultat, exklusive fastighetsförsäljningar, uppgick till 104 MSEK (85). Arbetet med att installera solcellsanläggningar på Lantmännens anläggningar i Sverige fortsätter – hittills har sju anläggningar upphandlats och installation pågår på flera platser.

– Den makroekonomiska situationen och stora osäkerheten i vår omvärld gör att det är svårt att förutse framtiden, och alla Lantmännens affärer behöver anpassa verksamheterna till förändrade förutsättningar på marknaden. Samtidigt har vi en fortsatt stark finansiell ställning, vilket är en stor fördel i osäkra tider. Sammantaget ser jag positivt på framtiden, både för Lantmännen och vårt arbete med att bidra till ett livskraftigt lantbruk, säger Magnus Kagevik.

Delårsrapporten finns bifogad detta utskick samt tillgänglig på https://lantmannen.se/finansiellinformation.

Vid frågor, kontakta:

Lantmännens presstjänst
Tel: 010 556 88 00
E-post: press@lantmannen.com

Denna information är sådan information som Lantmännen ek för är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 oktober 2023 kl. 08:00 CET.