Lantmännens Forskningsstiftelse utlyser 25 miljoner kronor till framtidens jordbruk och hållbara matsystem

Pressmeddelanden, 2022

Årets utlysning från Lantmännens Forskningsstiftelse är nu öppen. Stiftelsen välkomnar projektansökningar inom områdena Lantbruk och maskin, Livsmedel och hälsa samt Bioenergi och gröna material fram till 30 september.  

Lantmännens Forskningsstiftelse delar årligen ut 25 miljoner kronor till forskning längs med lantbrukets hela värdekedja, från jord till bord. Målet är ett hållbart jordbruk med sikte på klimatneutralitet 2050 och ökad produktivitet för att säkra såväl lantbrukets livskraftighet som livsmedelsförsörjningen över tid.

Årets utlysning är öppen för ansökningar fram till 30 september 2022. Stiftelsens särskilda prioriteringar presenteras i utlysningstexter för tre fokusområden: Lantbruk och maskin, Livsmedel och hälsa samt Bioenergi och gröna material.

Lantmännens Forskningsstiftelse inriktar sig i första hand på praktiskt tillämpbar forskning.  

– Vi arbetar för att nå visionen om ett hållbart jordbruk och ett robust matsystem där Lantmännens verksamheter finns med i hela värdekedjan. Vägen dit kantas av både möjligheter och utmaningar som kräver olika initiativ och bred samverkan mellan näringsliv och forskning. Det är i det mötet vi kan hitta lösningar som driver utvecklingen framåt, säger Helena Fredriksson, forskningschef för Lantmännens Forskningsstiftelse.

För att nå visionen om ett hållbart jordbruk där produktiviteten ökar samtidigt som klimatpåverkan minskar efterfrågas, på lantbruksområdet, ansökningar som kan bidra med ny kunskap och innovation genom exempelvis precisionsjordbruk, hållbara produktionshjälp-medel, innovativa odlingssystem och praktiska åtgärder för att öka och mäta kolinlagning.

För att nå visionen om ett robust matsystem och ökad självförsörjning efterfrågas, inom livsmedelsområdet, ansökningar som kan bidra till utvecklingen av nya växtbaserade livsmedel och ingredienser, ökad förståelse kring hälsoeffekter av spannmål och baljväxter samt förbättrad brödkvalitet.

För att nå visionen om ett mer biobaserat samhälle och en ökad cirkularitet från jord till bord, efterfrågas, inom området Bioenergi och gröna material, ansökningar som syftar till att öka nyttjande- och förädlingsgraden av jordbrukets samtliga råvaror och sidoströmmar. Därtill finns särskilt intresse för forskning om förnybara komponenter för nästa generations kemikalier, oljor och material samt biobaserade bränslen till befintliga lantbruksmaskiner.

Klicka här för att läsa utlysningstexterna i sin helhet och besök gärna Lantmännens Forskningsstiftelse på http://lantmannen.se/forskningsstiftelse. 

De sökande är välkomna att kontakta forskningsstiftelsen innan ansökningarna skickas in, för att diskutera projektidéer och höra mer om Lantmännens möjligheter att erbjuda provmaterial, försöksplatser och data av hög kvalitet.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Helena Fredriksson, Forskningschef, Lantmännens Forskningsstiftelse
Tel: 010 55 61 047
E-post:
helena.fredriksson@lantmannen.com 

Pär-Johan Lööf, R&D Manager Agri på Lantmännen R&D
Tel: 010 55 61 168
E-post: 
par-johan.loof@lantmannen.com  

Annelie Moldin, R&D Manager Livsmedel och Energi på Lantmännen R&D
Tel: 010 55 63 717
E-post: 
annelie.moldin@lantmannen.com  

Lantmännens pressavdelning 
Tel: 010 556 88 00
E-post: press@lantmannen.com