Lantmännen levererar ett starkt resultat

Finansiella rapporter, 2022

Lantmännens resultat för årets första åtta månader, efter finansnetto och justerat för jämförelsestörande poster, uppgår till 1 581 MSEK jämfört med 1 358 MSEK föregående år. Det starka resultatet är främst drivet av division Energi.

– Lantmännens resultat fortsätter att utvecklas positivt, framförallt drivet av ett mycket starkt resultat i division Energi. Även affärsområde Swecon och division Lantbruk levererar högre resultat, medan verksamheterna i vår livsmedelsdivision möter utmaningar – framförallt drivet av högre kostnader för insatsvaror och energi, vilka ännu inte fullt ut kompenserats för genom prishöjningar, säger Magnus Kagevik, Lantmännens vd och koncernchef.

Siffrorna nedan avser rörelseresultat justerat för jämförelsestörande poster. Föregående års resultat anges inom parentes.

Division Lantbruk visar ett resultat på 378 MSEK (292). Resultatet har påverkats positivt av en upplöst reserv avseende elskatt. Årets svenska skörd blir något större än det senaste femårssnittet, vilket är klart bättre än förra årets låga skördevolymer. Spannmålskvaliteten är generellt god med undantag för något lägre proteinhalter än önskvärt i maltkorn. Den finska lantbruksverksamheten levererar ett resultat i nivå med föregående år. Lantmännen Maskin visar ett betydligt lägre resultat än föregående år, framförallt till följd av en kraftig nedgång på maskinmarknaden.

Division Energi levererar ett betydligt högre resultat än föregående år: 675 MSEK (246). Resultatet drivs till största del av ett högre resultat i Lantmännen Biorefineries, där högre råvarupriser i etanolproduktionen har kompenserats mer än väl av historiskt höga marknadspriser på etanol och foderprodukter samt fortsatt god produktion och försäljning i samtliga affärer. Resultatet påverkas också positivt av tillskottet från det brittiska bolaget Coryton, som förvärvades i februari, samt av att Lantmännen sedan april är ensam ägare av pelletsbolaget Scandbio.

Division Livsmedels resultat uppgår till 351 MSEK (590). Samtliga affärer i divisionen möter stora utmaningar i form av prisinflation och stigande priser på råvaror, energi och transporter. Kostnadsbaserade prishöjningar gentemot kunder genomförs löpande, men eftersläpningar påverkar divisionens resultat negativt. Initiativ för att parera de stigande priserna genomförs i samtliga produktionsenheter i divisionen – bland annat genom ökad flexibilitet i produktionen.

Affärsområde Swecon visar ett resultat på 308 MSEK (234). Resultatet har påverkats positivt av en försäkringsersättning avseende Swecons anläggning i Bochum, Tyskland, som drabbades av en stor brand i november 2021. Tillgången på maskiner är fortsatt begränsad till följd av bland annat komponentbrist och svårigheter kring frakt och logistik. Aktivitetsnivån för bygg- och infrastrukturprojekt är fortsatt hög, även om en viss inbromsning har märkts till följd av den generellt svagare ekonomin och osäkerhet i omvärlden.

Affärsområde Fastigheter visar ett resultat på 179 MSEK (191). Förra årets resultat påverkades positivt av högre resultatandelar från delägda företag, medan de höga energipriserna har påverkat årets resultat negativt. Lantmännen har flyttat in i sitt nya kontor i Malmö. Uthyrning av övriga lokaler – däribland kontor, bostäder och äldreboende – pågår.

– Jag bedömer att osäkerheten i omvärlden kommer att kvarstå under hösten och vintern. Lantmännen möter samma utmaningar som många andra företag och vi behöver vara fortsatt redo att snabbt anpassa oss till förändrade marknadsförutsättningar. Trots de rådande osäkerheterna står vi stadigt som företag och kan hantera de utmaningar vi står inför – inte minst tack vare vår breda och stabila affärsportfölj, säger Magnus Kagevik.

Bokslutskommunikén finns bifogad detta utskick samt tillgänglig på https://lantmannen.se/finansiellinformation.

Vid frågor, kontakta:

Lantmännens presskontakt

Tel: 010 556 88 00

E-post: press@lantmannen.com

Denna information är sådan information som Lantmännen ek för är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 oktober 2022 kl. 08:00 CET.