Lantmännens resultat för 2020 är det högsta någonsin

Finansiella rapporter, 2021

Lantmännens resultat, efter finansnetto och justerat för jämförelsestörande poster, uppgår till 2 041 MSEK – en ökning med 164 MSEK jämfört med förra årets tidigare rekordresultat.

– 2020 har varit ett ovanligt och utmanande år. Trots det levererar Lantmännen sitt högsta resultat någonsin, vilket understryker vår starka position som företag. Alla våra verksamheter har hanterat årets utmaningar på ett utmärkt sätt och anpassat verksamheten till ändrade förutsättningar. Det goda resultatet innebär också att vi återigen kan föreslå den högsta utdelningen någonsin till våra medlemmar, säger Per Olof Nyman, Lantmännens vd och koncernchef.

Effekterna av coronapandemin bedöms ha påverkat koncernens resultat negativt med cirka 325 MSEK. Siffrorna nedan avser rörelseresultat justerat för jämförelsestörande poster. Föregående års resultat anges inom parentes.

Division Lantbruk har varit relativt opåverkad av coronapandemin och har utvecklats väl under året. Resultatet har mer än fördubblats till 439 MSEK (210). Effekterna av torkan 2018, som har påverkat resultatet de senaste två åren, har nu passerat. 2020 års skörd var mycket intensiv, med historiskt höga levererade volymer och generellt god spannmålskvalitet. Höstsådden var en av de största någonsin, vilket ger goda förutsättningar även inför 2021. Lantmännen Maskin har uppnått goda effekter genom det pågående förbättringsprogrammet och har haft en bra underliggande utveckling.

Division Energis resultat uppgår till 530 MSEK (355) – en avsevärd förbättring jämfört med föregående år. Alla verksamheter i divisionen fortsätter att utvecklas positivt och visar goda resultat – inte minst tack vare förbättrade produktionsutbyten och högre producerade volymer. Etanolpriset har under året varit extremt volatilt, men återgick i slutet av året till en mer normal nivå.

Division Livsmedels resultat uppgår till 786 MSEK (1 018). Foodservice-verksamheten inom framförallt Lantmännen Unibake har drabbats hårt av coronapandemin – särskilt på de marknader där kunderna till stor del utgörs av hotell, restauranger, snabbmatskedjor och flygbolag. Samtidigt har efterfrågan på basvaror och färskbröd i dagligvaruhandeln ökat under pandemin. Unibake har genomfört ett framgångsrikt arbete med att minska kostnaderna och anpassa produktionen. Lantmännen Cerealia har fortsatt att stabilisera och effektivisera sin verksamhet, och har markant förbättrat sitt resultat jämfört med förra året.

Affärsområde Swecon presenterar sitt näst högsta resultat någonsin: 505 MSEK (514). Totalmarknaden för anläggningsmaskiner minskade under årets första sex månader, men under andra halvåret vände marknaden åter uppåt, tack vare en stark underliggande aktivitetsnivå inom många kundsegment. Eftermarknaden utvecklas generellt positivt.

Affärsområde Fastigheter visar ett resultat, exklusive fastighetsförsäljningar, på 223 MSEK (223). Affärsområdet har under året levererat planenligt på en stabil nivå, och större projekt fortskrider enligt plan.

Styrelsen föreslår att återbäring och efterlikvid lämnas med 2,5 procent (1,75) på handel med Lantmännen Lantbruk Sverige och att återbäring lämnas med 1,0 procent (1,0) på inköp från Lantmännen Maskins och Swecons svenska verksamheter. Totalt föreslås återbäring och efterlikvid med 305 MSEK (208). Utöver det föreslår styrelsen att insatsutdelning lämnas med 9 procent (8) på insatsernas nominella värde, totalt 291 MSEK (237) samt insatsemission med 306 MSEK (288). Total utdelning föreslås därmed uppgå till 902 MSEK (733).

– Lantmännen är inget vanligt företag – och 2020 har inte varit något vanligt år. Lantmännens starka resultat betyder att styrelsen också detta år föreslår den högsta utdelningen någonsin. I en tid av osäkerhet och begränsningar har lantbruket och livsmedelsindustrin visat sin styrka, och den pågående pandemin har satt fokus på viktiga framtidsfrågor – bland annat betydelsen av en trygg livsmedelsförsörjning och en ökad grad av självförsörjning på livsmedel, säger Per Lindahl, Lantmännens styrelseordförande.

– Lantmännen har haft en stark underliggande tillväxt under de senaste åren. De drastiska och oväntade händelserna under 2020 innebär ett hack i tillväxtkurvan – men vi står redo för att snabbt komma tillbaka till lönsam tillväxt under 2021. Lantmännen har en stark finansiell ställning, vi är väl positionerade inom alla affärsområden och vi har etablerat ett starkt underliggande momentum i vår tillväxtstrategi. Sammantaget har vi alla förutsättningar för att utveckla ett ännu bättre och lönsamt växande företag under 2021 och därefter, säger Per Olof Nyman.

Bokslutskommunikén finns bifogad detta utskick samt tillgänglig på https://lantmannen.se/finansiellinformation.

Bilder finns tillgängliga på https://lantmannen.se/bildbanken.

Vid frågor, kontakta:

Per Olof Nyman, vd och koncernchef, Lantmännen

Tel: 0706 57 42 47

E-post: per.olof.nyman@lantmannen.com

Christian Johansson, ekonomi- och finansdirektör, Lantmännen

Tel: 0705 37 12 27

E-post: christian.johansson@lantmannen.com

Lantmännens pressavdelning

Tel: 010 556 88 00

E-post: press@lantmannen.com

Denna information är sådan information som Lantmännen ek för är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 februari 2021 kl. 08:00 CET.