Fortsatt stabil utveckling i Lantmännen

Finansiella rapporter, 2021

Lantmännens resultat för de fyra första månaderna av 2021, efter finansnetto och justerat för jämförelsestörande poster, uppgår till 480 MSEK – ett resultat i samma storleksordning som förra årets resultat på 447 MSEK för samma period.

– Lantmännen fortsätter att utvecklas stabilt trots fortsatt påverkan från coronapandemin, och levererar ett starkt finansiellt resultat för första tertialet. Samtliga affärer har fortsatt gjort ett mycket bra arbete med att anpassa verksamheten till de rådande förutsättningarna – bland annat genom kostnadsbesparingar, produktionsanpassningar och nya affärserbjudanden, säger Per Olof Nyman, Lantmännens vd och koncernchef.

Effekterna av coronapandemin bedöms ha påverkat koncernens resultat negativt med cirka 100 MSEK (motsvarande påverkan föregående år var 150 MSEK). Siffrorna nedan avser rörelseresultat justerat för jämförelsestörande poster. Föregående års resultat anges inom parentes.

Division Lantbruk visar ett resultat i nivå med föregående år: 107 MSEK (104). I princip alla affärer i divisionen levererar ett resultat i nivå med, eller högre än, förra året. Förutsättningarna för årets skörd varierar i landets olika delar; på vissa platser har stora mängder nederbörd lett till svårarbetade jordar, och en viss utvintring har skett i Mellansverige.

Division Energis resultat uppgår till 92 MSEK (134). Det lägre resultatet förklaras framförallt av högre spannmålspriser, vilket påverkar lönsamheten inom Lantmännen Biorefineries. Ett arbete har gjorts för att kompensera för de högre råvarupriserna, och produktionen fungerar generellt väl i samtliga affärer. En större strategisk investering i glutenproduktion görs i anslutning till biokombinatet i Norrköping.

Division Livsmedels resultat uppgår till 177 MSEK (190). Foodservice-verksamheten är fortsatt hårt pressad av coronapandemin på flera marknader, och ett genomgripande arbete för att reducera kostnader och anpassa produktionen till denna situation har genomförts sedan starten av pandemin. Efter en minskad investeringstakt under förra året genomförs nu investeringar i ett flertal länder. Lantmännen har fördjupat sitt samarbete med Svenskmärkning: under andra kvartalet kommer ytterligare produkter från Kungsörnen, Axa, GoGreen och Korvbrödsbagarn att märkas med ”Från Sverige”-märket.

Affärsområde Swecon presenterar ett resultat som är högre än föregående år: 153 MSEK (123). Affärsområdet fortsätter att leverera på en hög nivå trots en minskande totalmarknad och minskad tillgång på maskiner under pandemin. Efterfrågan på begagnade maskiner, reservdelar och service har fortsatt att öka.

Affärsområde Fastigheter visar ett resultat, exklusive fastighetsförsäljningar, på 100 MSEK (80). Affärsområdets större projekt, däribland bygget av ett nytt kontor och bostäder i Malmö, fortskrider enligt plan.

– Det senaste året har varit utmanande på många sätt, och vi har ännu inte tagit oss igenom den globala pandemin. Våra övergripande prioriteringar kvarstår: att skydda våra medarbetare, skydda våra affärer – och ta vårt samhällsansvar. I takt med att allt fler människor vaccineras kommer vi dock närmare en mer normal situation, och när världsekonomin åter vänder uppåt gäller det att ta vara på de möjligheter som finns. Jag ser fram emot en spännande fortsättning på 2021 och har, trots fortsatt påverkan från pandemin, stora förväntningar på Lantmännens utveckling under året, säger Per Olof Nyman.

Delårsrapporten finns bifogad detta utskick samt tillgänglig på https://lantmannen.se/finansiellinformation.

Bilder finns tillgängliga på https://lantmannen.se/bildbanken.

Vid frågor, kontakta:

Per Olof Nyman, vd och koncernchef, Lantmännen
E-post: per.olof.nyman@lantmannen.com

Christian Johansson, ekonomi- och finansdirektör, Lantmännen
E-post: christian.johansson@lantmannen.com

Lantmännens pressavdelning
Tel: 010 556 88 00
E-post: press@lantmannen.com

Denna information är sådan information som Lantmännen ek för är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 juni 2021 kl. 08:00 CET.