Historiskt starkt resultat för Lantmännen

Finansiella rapporter, 2020

Lantmännens resultat för årets första åtta månader, efter finansiella poster och justerat för jämförelsestörande poster, uppgår till 1 320 MSEK – en signifikant förbättring jämfört med förra årets resultat på 1 090 MSEK för samma period.

– Resultatet för de två första tertialen 2020 är Lantmännens högsta någonsin. Det är glädjande att kunna leverera ett så starkt resultat trots den pågående coronapandemin och en svagare världsekonomi. Alla våra divisioner och affärsområden har snabbt och distinkt genomfört nödvändiga åtgärder för att hantera påverkan från coronautbrottet. Dessutom utgör vår breda affärsportfölj en styrka i oroliga tider, säger Per Olof Nyman, Lantmännens vd och koncernchef.

Siffrorna nedan avser rörelseresultat justerat för jämförelsestörande poster. Föregående års resultat anges inom parentes.

Division Lantbruk visar ett betydligt högre resultat än föregående år: 339 MSEK (104). Det högre resultatet är drivet av den svenska verksamheten – resultatet för första halvåret 2019 var dock kraftigt påverkat av följderna av 2018 års torka. Årets svenska skörd har varit mycket intensiv, med stora volymer spannmål som levererats till Lantmännens anläggningar på kort tid. Prognoserna pekar mot en skördevolym strax över snittet för de senaste fem åren, och spannmålskvaliteten är generellt god.

Division Energi har mer än fördubblat sitt resultat jämfört med föregående år: 380 MSEK (167). Alla divisionens verksamheter utvecklas positivt och levererar högre resultat. Den främsta förbättringen har skett i Lantmännen Agroetanol, drivet av ett högre etanolpris, bättre utbyten i produktionen och högre producerade volymer. Ett investeringsprojekt för ökad produktionskapacitet av förädlade havreprodukter har påbörjats i Lantmännen Oats anläggning i Kimstad.

Division Livsmedel visar ett lägre resultat än föregående år: 504 MSEK (682), vilket främst beror på minskad Foodservice-försäljning inom Lantmännen Unibake på grund av coronapandemin. Den största försäljningsminskningen har skett på de marknader där kunderna till stor del utgörs av hotell, restauranger, snabbmatskedjor och flygbolag. Lantmännen Cerealia har fortsatt att förbättra sitt resultat, både genom ökad försäljning av konsumentprodukter och det förbättringsprogram som genomförts under det senaste året.

Affärsområde Swecons resultat är något lägre än föregående år: 262 MSEK (277). Totalmarknaden för anläggningsmaskiner var under årets första månader betydligt lägre än året innan – under sommaren har efterfrågan åter ökat något, och tillgången på maskiner är tillbaka på normala nivåer. Swecon har under tertialet stärkt sin marknadsandel i Sverige ytterligare.

Affärsområde Fastigheter visar ett resultat, exklusive fastighetsförsäljningar, på 149 MSEK (148). Aktiviteten på fastighetsmarknaden har varit låg under året. Affärsområdets större projekt fortskrider som planerat.

– Det är fortsatt mycket svårt att bedöma vilka de totala sociala och ekonomiska följderna av coronapandemin blir, men jag känner mig trygg i att Lantmännen som företag kommer att fortsätta stå stadigt. Vi har en stark finansiell ställning, genererar ett bra kassaflöde och levererar ett historiskt högt resultat. Sammantaget innebär det att vi har goda förutsättningar för att uppnå en hög återbäring och efterlikvid till våra medlemmar även för helåret 2020, säger Per Olof Nyman.

För mer information, läs gärna delårsrapporten i sin helhet – den finns tillgänglig på https://lantmannen.se/finansiellinformation. Bilder kan laddas ned på https://lantmannen.se/bildbanken.

Vid frågor, kontakta:

Per Olof Nyman, vd och koncernchef, Lantmännen
Tel: 0706 57 42 47
E-post: per.olof.nyman@lantmannen.com

Christian Johansson, ekonomi- och finansdirektör, Lantmännen
Tel: 0705 37 12 27
E-post: christian.johansson@lantmannen.com

Lantmännens pressavdelning
Tel:
010 556 88 00
E-post: press@lantmannen.com

Denna information är sådan information som Lantmännen ek för är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2 oktober 2020 kl. 08:00 CET.