Lantmännen sparar 20 procent energi i foderproduktionen

2019, Nyheter

En klimatsmart produktion är en viktig del i Lantmännens hållbarhetsarbete från jord till bord och bidrar samtidigt till bättre lönsamhet. Lantmännen har lyckats sänka energianvändningen i sina foderfabriker med 20 procent sedan 2009, samtidigt som konverteringen till förnybar energi minskat koldioxidutsläppen med 90 procent.

Lantmännen arbetar med energieffektivisering i flera delar av verksamheten. Sedan 2009 görs exempelvis kraftfulla och systematiska insatser för energieffektivisering i Lantmännens foderfabriker, vilket har resulterat i att energianvändningen per producerat ton foder minskat med över 20 procent de senaste tio åren. Genom energieffektivisering sparar Lantmännen idag 25 000 MWh (megawattimmar) per år och kan erbjuda marknaden klimatsmart producerat foder. Produktionstakten är densamma som 2009 och besparingen har möjliggjorts genom rationaliseringar och en lång rad insatser för att minska energiförluster.

Förutom en förbättrad energieffektivitet i fabrikerna har Lantmännen ersatt merparten av den tidigare fossila energin med förnybar energi. Det finns flera exempel på smart omställning. I foderfabriken i Åhus har Lantmännen bytt ut merparten av den fossila gasolen mot träpulver, i Falkenberg har naturgas ersatts med grön el och i Holmsund och Klintehamn har eldningsolja bytts mot träpellets respektive grön el. I Västerås och Lidköping köper Lantmännen värme från de lokala fjärrvärmebolagen till sin foderproduktion.

Foderfabrik_780x520.jpg
Lantmännens foderfabrik i Västerås drivs av lokalt producerad fjärrvärme. 

Energieffektiviseringen och konverteringen från fossila bränslen till förnybara alternativ har också bidragit till minskade kostnader. Lönsamheten har förbättrats genom minskade kostnader för el i foderproduktionen och genom konvertering från dyra fossila bränslen till billigare förnybara energislag. Detta är ett tydligt bevis på att det är möjligt att kombinera faktiska kostnadsbesparingar med ökad resurseffektivitet och minskad klimatpåverkan, och tydliggör att det är de långsiktiga och systematiska insatserna som ger resultat.

Lantmännen ligger också i framkant vad gäller klimatsmarta foderprodukter. Genom optimerad fodereffektivitet och att redan vid framtagandet av foderrecept optimera produkterna, bland annat efter klimatpåverkan, har fodrens klimatbelastning kunnat sänkas med upp till 30 procent. Läs mer om våra klimatsmarta foder här.


Foderfabrik 2_780.jpgLantmännens foderfabrik i Västerås.