Lantmännen levererar ett starkt resultat för årets första åtta månader

Finansiella rapporter, 2019

Lantmännens resultat till och med andra tertialet, efter finansiella poster och justerat för jämförelsestörande poster, uppgår till 1 090 MSEK – vilket är högre än förra årets resultat på 1 058 MSEK för samma period.

– Trots fortsatt stor påverkan på resultatet från föregående års torka fortsätter Lantmännen att utvecklas positivt, och i stort sett samtliga affärer förutom division Lantbruk visar ett resultat som är högre än eller i nivå med förra året. Särskilt väl utvecklas Lantmännen Unibake i division Livsmedel och affärsområde Swecon, som båda presenterar historiskt höga resultat, säger Per Olof Nyman, Lantmännens vd och koncernchef.

Siffrorna nedan avser rörelseresultat justerat för jämförelsestörande poster för perioden januari-augusti. Föregående års resultat anges inom parentes.

Division Lantbruk visar ett lägre resultat än föregående år: 104 MSEK (226). Det lägre resultatet beror på konsekvenserna av förra årets torka och därmed låga spannmålsskörd – denna påverkan avtar i samband med att den nya skörden bärgas. Efterfrågan på foder är fortsatt stor.

Årets skördearbete har underlättats av de investeringar som har gjorts i infrastrukturen för spannmålshantering runtom i landet. Skördeintaget under augusti månad var det högsta någonsin, och den totala skördeprognosen pekar på volymer som är cirka 75 procent högre än förra året och 10 procent högre än snittet för de senaste fem åren. Spannmålskvaliteten är generellt bra.

Division Energis resultat är högre än föregående år: 167 MSEK (152). Samtliga affärer i divisionen visar ett högre resultat än förra året. Lantmännen Agroetanols resultat är högre tack vare ett högre etanolpris och en förbättrad prisrelation mellan etanol, foderprodukt och insatsvaror. Lantmännen Aspen visar högre försäljningsvolymer på i princip alla marknader, bland annat tack vare mer gynnsamt väder än förra året. Lantmännen Reppe upplever fortsatt stor efterfrågan på dryckessprit, och koncentrationen av verksamheten till Lidköping har planenligt bidragit positivt till resultatet.

Division Livsmedel visar ett resultat som är avsevärt högre än förra året: 682 MSEK (556). I stort sett samtliga marknader inom Lantmännen Unibake utvecklas positivt – försäljningen har ökat markant på flertalet marknader och tillskottet av Lantmännen Unibake Australia har bidragit positivt. Lantmännen Cerealia visar ett något högre resultat än föregående år, främst tack vare kostnadsbesparingar och goda resultat i de internationella verksamheterna i Ryssland och Ukraina.

Affärsområde Swecon visar ett klart högre resultat än föregående år: 277 MSEK (219). Aktivitetsnivån är fortsatt hög på alla Swecons marknader – särskilt i Tyskland, där försäljningen har fortsatt att öka. Service- och reservdelsmarknaden fortsätter att öka på samtliga marknader.

Affärsområde Fastigheter utvecklas enligt plan, med ett resultat exklusive fastighetsförsäljningar som är något högre än föregående år: 148 MSEK (140). Ett nytt kontor för delar av Lantmännens verksamhet i Malmö kommer att byggas intill Cerealias kvarn i Västra hamnen.

– Lantmännens resultat till och med andra tertialet är bland de bästa någonsin, trots utmaningarna som förra sommarens torka har inneburit. Det starka resultatet bekräftar än en gång att vi har en solid strategi, en stark affärsportfölj, goda relationer till medlemmar och kunder – och inte minst kompetenta och engagerade medarbetare. Vi har alla förutsättningar att leva upp till vårt mål om att fortsätta bygga ett företag och ett svenskt lantbruk i världsklass, säger Per Olof Nyman.

Delårsrapporten är tillgänglig på https://lantmannen.se/finansiellinformation.

Bilder finns på https://lantmannen.se/bildbanken.

Vid frågor, kontakta:

Per Olof Nyman, vd och koncernchef, Lantmännen
Tel: 0706 57 42 47
E-post: per.olof.nyman@lantmannen.com

Michael Sigsfors, tf ekonomi- och finansdirektör, Lantmännen
Tel: 0704 22 28 65
E-post: michael.sigsfors@lantmannen.com

Lantmännens pressavdelning
Tel:
010 556 88 00
E-post:
press@lantmannen.com

Denna information är sådan information som Lantmännen ek för är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 oktober 2019 kl. 08:00 CET.

Ladda ned filer här