Fortsatt stark utveckling för Lantmännen i årets två första tertial

Finansiella rapporter, 2017

Lantmännens resultat efter finansiella poster, och justerat för jämförelsestörande poster, till och med andra tertialet uppgår till 1 112 MSEK – att jämföra med 1 021 MSEK för samma period föregående år.

– Lantmännen utvecklas stabilt inom samtliga divisioner, och det pågår flera initiativ för att ytterligare stärka företagets konkurrenskraft och lönsamhet. Lantmännens resultatutveckling har varit fortsatt stark, och förutsättningarna för att leverera hög återbäring och efterlikvid också för 2017 är goda, säger Per Olof Nyman, Lantmännens vd och koncernchef.

Alla siffror nedan avser rörelseresultat för perioden januari-augusti 2017, justerat för jämförelsestörande poster. Föregående års resultat är inom parentes.

Division Lantbruk fortsätter att utvecklas positivt och visar ett rörelseresultat i nivå med föregående år: 259 MSEK (250). Årets skördearbete har varit mycket intensivt, till följd av en koncentrerad skörde- och mottagningsperiod. Divisionens internationella intresseinnehav visar ett resultat som är något högre än föregående år. Den 1 juni slutfördes förvärvet av finska K-maatalous, som för närvarande är under namnbyte till Lantmännen Agro Oy.

Inom division Maskin har den goda försäljningsutvecklingen från årets inledning fortsatt inom både Lantmännen Maskin och Swecon. Rörelseresultatet uppgår till 209 MSEK (158). Lantmännen har en fortsatt stark ställning på den svenska traktormarknaden, och Swecon har en fortsatt stark position i både Sverige och Tyskland.

Division Energi har förbättrat sitt rörelseresultat jämfört med föregående år, till 244 MSEK (225). Resultatförbättringen drivs främst av ett högre resultat i Lantmännen Agroetanol, som framgångsrikt fortsätter utveckla sin export av etanol med hög klimatprestanda. Lantmännen Reppe upplever fortsatt god efterfrågan, medan Lantmännen Aspen möter hårdare konkurrens på de nordiska marknaderna.

Division Livsmedels rörelseresultat är något lägre än föregående år: 504 MSEK (576). Lantmännen Cerealia fortsätter att investera i innovation och varumärken, och ett omfattande arbete pågår för att vässa organisationen, öka kostnads- och produktionseffektiviteten och bygga en organisatorisk plattform för lönsam tillväxt. Lantmännen Unibake utvecklas fortsatt stabilt och har ökat sin försäljning under andra tertialet. Flera investeringsprojekt pågår planenligt i bland annat Belgien, Polen och Ryssland. I Finland har arbetet med att effektivisera bageriinfrastrukturen löpt på väl, med fortsatt hög leveranssäkerhet till kunder.

Lantmännen Fastigheter fortsätter att utvecklas stabilt, och visar ett resultat, exklusive fastighetsförsäljningar, på 139 MSEK (121). I augusti skapade Lantmännen tillsammans med fastighetsägaren Hemsö ett joint venture, som ska satsa på utveckling och förvaltning av samhällsfastigheter.

Lantmännens totala resultat har påverkats av fyra jämförelsestörande poster: försäkringsersättning för Lantmännen Unibakes bageri i Londerzeel (+96 MSEK); realisationsresultat i Lantmännen Fastigheter (+78 MSEK); en avsättning avseende Lantmännen Agroetanol (-140 MSEK) – och strukturkostnader i Lantmännen Cerealia (-34 MSEK). Totalt uppgår de jämförelsestörande posterna för januari-augusti 2017 till 0 MSEK.

– Jag vill tacka alla som hittills deltagit i vår pågående Ägardialog, som kommer att ligga till grund för en uppdatering av Lantmännens långsiktiga strategi. Flera intressanta möten har genomförts under våren och sommaren, och jag ser fram emot fortsatta diskussioner och inspel från våra ägare. Tillsammans fortsätter vi att utveckla Lantmännen till ett ännu bättre företag för framtiden, säger Per Olof Nyman.

Delårsrapporten finns tillgänglig på https://lantmannen.com/finansiellinformation.

Bilder finns tillgängliga på https://lantmannen.com/bildbanken.

Vid ytterligare frågor, kontakta:

Per Olof Nyman, vd och koncernchef, Lantmännen
Tel: 0706 57 42 47
E-post: per.olof.nyman@lantmannen.com 

Ulf Zenk, ekonomi- och finansdirektör, Lantmännen
Tel: 0725 61 15 63
E-post: ulf.zenk@lantmannen.com 

Lantmännens pressjour
Tel: 0730 46 58 00
E-post: press@lantmannen.com 

Denna information är sådan information som Lantmännen ek för är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 oktober 2017 kl. 08:00 CET.

Ladda ned filer här