Stark resultatförbättring under årets åtta första månader

Finansiella rapporter, 2015

Lantmännens resultat till och med andra tertialet 2015, efter finansnetto och justerat för jämförelsestörande poster, uppgår till 908 MSEK, jämfört med 437 MSEK under samma period föregående år. Samtliga divisioner ökar rörelseresultatet jämfört med föregående år. Framförallt har väsentliga förbättringar skett i divisionerna Lantbruk och Energi.

– Lantmännens resultat under årets åtta första månader har kraftigt förbättrats och vi har fördubblat vårt resultat. 2015 har hittills varit ett väldigt bra år för Lantmännen och vi har genomfört flera stora och strategiskt viktiga affärer som stärker vår position för framtiden, och jag ser fram emot att fortsätta utveckla våra affärer, säger Per Olof Nyman, vd och koncernchef, Lantmännen.

Alla siffror nedan är justerade för jämförelsestörande poster och avser perioden januari till augusti 2015. Föregående års resultat inom parentes. 

Division Lantbruks resultat fortsätter att förbättras och uppgår till 126 MSEK (-11 MSEK), främst tack vare olika effektiviserings- och kostnadsanpassningar i den svenska lantbruksverksamheten. Särskilt fokus har lagts på att öka den lokala närvaron i affären, för att komma närmare kunderna och öka servicenivån. Konkurrensen på lantbruksmarknaden i norra Europa är fortsatt tuff, vilket märks i exempelvis fodersegmentet. Lönsamheten i den svenska mjölknäringen är också under hård press, vilket påverkar investeringsförmågan i lantbruket negativt. Under tertialet har ett nytt sortiment för nötfoder lanserats, vilket ger bättre förutsättningar för effektiv och lönsam mjölkproduktion. Prognoser pekar mot den största skörden på 25 år och Lantmännens skördearbete har generellt gått mycket bra, även om de stora volymerna inneburit logistiska utmaningar, främst i området norr om Mälaren.

Resultatet för division Maskin ökar och uppgår till 122 MSEK (88), huvudsakligen som ett resultat av kostnads- och effektiviseringsåtgärder. Traktormarknaderna i Skandinavien fortsätter att minska, men Lantmännen bibehåller sina marknadsandelar på den krympande svenska marknaden. Den mycket utmanande situationen för mjölkbönderna har lett till ytterligare minskad efterfrågan.

Division Energi presenterar ett förbättrat resultat om 139 MSEK (23), främst drivet av stora resultatförbättringar i Lantmännen Agroetanol. En ökad andel etanol säljs numera på den tyska marknaden, där efterfrågan på Lantmännens hållbara etanol har fortsatt att öka tack vare nya styrmedel som premierar klimatnytta. Ett intensivt arbete har också genomförts för att minska kostnader, använda alternativa råvaror, ta tillvara biprodukter och diversifiera produktportföljen.

I division Livsmedel har två större bolagsaffärer i linje med Lantmännens långsiktiga strategi – Strategi 2020 – genomförts under andra tertialet: bagerikoncernen Vaasan har förvärvats och Lantmännen Doggy har avyttrats. Divisionen levererar ett resultat som uppgår till 514 MSEK (364), en markant förbättring som framförallt förklaras av en positiv utveckling i Lantmännen Unibakes internationella verksamhet samt positiva resultatbidrag från Vaasan, som ingår i divisionen från och med juni 2015. Lantmännen Cerealia arbetar fortsatt intensivt med produktutveckling och med initiativ för att skapa värde i spannmålskedjan – bland annat har investeringar under tertialet gjorts i Strängnäs valskvarn och i pannkaksproduktionen i Laholm. I Sverige har konkurrensen hårdnat inom de flesta av Lantmännens segment, och de större handelskedjorna är mycket krävande i sina upphandlingar.

Lantmännen Fastigheter ökar sitt resultat, exklusive fastighetsförsäljningar, till 120 MSEK (108), främst som ett resultat av att andelen extern uthyrning har ökat.

– Vi kommer nu att ta ytterligare steg inom ett antal strategiska områden och fokusera på att skapa värde i svenskt lantbruk och inom hela spannmålsvärdekedjan. En del i arbetet är att utveckla en ny och tydligare strategi för råg och rågprodukter för Lantmännen. Ett annat centralt område för framtiden är att ytterligare förstärka och fokusera vårt innovationsarbete, inte minst för att snabbare gå från forskning till affär, säger Per Olof Nyman.

Hela rapporten finns tillgänglig på http://lantmannen.se/delarsrapport.

För ytterligare frågor, kontakta:

Per Olof Nyman, vd och koncernchef, Lantmännen, tel. 0706 57 42 47, e-post: per.olof.nyman@lantmannen.com

Ulf Zenk, ekonomi- och finansdirektör, Lantmännen, tel. 0725 61 15 63, e-post. Ulf.zenk@lantmannen.com

Lantmännens pressjour, tel. 0730-46 58 00