Höj kraven – 13 åtgärder för en mer hållbar livsmedelsproduktion

Pressmeddelanden, 2015

Klimatfrågan är en av vår tids största utmaningar och inför klimatmötet i Paris höjs röster för att tempot i klimatarbetet måste öka. I rapporten ”I skuggan av eko” lyfter Lantmännen, hållbarhetsbyrån 2050 och forskningsinstitutet SP fram 13 åtgärdsförslag, däribland höjda krav på produkter som inte svarar upp mot rimliga hållbarhetsambitioner samt ökade krav på den offentliga upphandlingen.

Matkonsumtionen står för en fjärdedel av världens koldioxidutsläpp och har betydande påverkan på ekosystemen. Därför behöver livsmedelsproduktionen minska sin miljöbelastning.

Rapporten I skuggan av eko – strategier för ökad hållbarhet i hela livsmedelskedjan presenterar en serie åtgärdsförslag dels för att uppmuntra till direkta åtgärder i livsmedelsbranschen och inom den offentliga upphandlingen, dels som ett inspel till regeringens livsmedelsstrategi.

– Marknadskrafterna och politiken räcker inte till, varken för att tillräckligt ersätta produktionen av ekosystemtjänster, eller för att stävja miljöproblemen. Samtidigt finns en ökad efterfrågan på mer hållbart producerad mat, vilket exempelvis ökad försäljning av ekologiska livsmedel är ett tydligt exempel på. Det är positivt men inte tillräckligt, säger Mikael Karlsson, miljöforskare på KTH och rådgivare vid 2050.

Bland förslagen återfinns bland annat höjda krav på produkter som inte svarar upp mot rimliga hållbarhetsambitioner och politiska mål som stimulerar att de minst hållbara produkterna fasas ut. Parallellt förslås att lantbruket behöver ersättas för produktionen av ekosystemtjänster och att det införs pris på negativa miljöeffekter samt krav på att den offentliga upphandlingen förbättras och att lagen om offentlig upphandling skärps så att hållbarhetskrav blir obligatoriska.

– Det är orimligt att marknadsföra varor med krav som inte ens svarar upp mot vad som enligt svensk lag är tillåtet att producera inom landet. Ribban måste höjas och vi behöver ta ett gemensamt ansvar för att skärpa kraven i hela kedjan från jord till bord och lyfta de produkter på livsmedelsmarknaden som har lägst miljökrav. Detta bör bli en nyckelfråga i den livsmedelsstrategi som regeringen utarbetar, säger Claes Johansson, hållbarhetschef på Lantmännen.

Konsumenter och organisationer blir alltmer medvetna om hållbarhet och lantbrukets och förädlingsindustrins ekonomiska utmaningar. Samtidigt ökar intresset för mer hållbart producerade livsmedel, men det finns också en stor andel livsmedelsprodukter med svag miljöprestanda, produkter vars prestanda knappt uppmärksammas på marknaden eller i den offentliga upphandlingen.

– Vi efterlyser nu en konsumentinriktad kampanj för hållbara livsmedel, en kampanj som kan tas fram genom samverkan mellan flera olika aktörer och som fokuserar på att ge bättre ersättning till ett hållbart lantbruk och där svensk mat spelar en central roll. Det skulle klimatfrågan vinna på samtidigt som det vore en viktig signal inför Parismötet, säger Ulf Sonesson, forskare och docent verksam vid SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Rapporten finns att ladda ner på www.lantmannen.se/omlantmannen, www.2050.se och www.sp.se

För ytterligare information kontakta gärna: 
Claes Johansson, hållbarhetschef på Lantmännen, tel: 070-328 97 92, e-post: claes.johansson@lantmannen.com

Mikael Karlsson, miljöforskare på KTH och rådgivare verksam vid 2050, tel: 070-316 27 22, e-post: mikael.karlsson@2050.se

Ulf Sonesson, forskare och docent verksam vid SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, tel: 010-516 66 17, e-post: ulf.sonesson@sp.se

Om Lantmännen

Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 29 000 svenska lantbrukare, har 10 500 anställda, har verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter 37 miljarder kronor. Med basen i spannmål förädlar vi åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Några av våra mest kända varumärken inom livsmedel är AXA, Kungsörnen, GoGreen, Schulstad, Gooh, Finn Crisp och Bonjour. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom att vi har forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan, kan vi tillsammans ta ansvar från jord till bord. Läs gärna mer på: lantmannen.se/omlantmannen

Om 2050

2050 arbetar för goda affärer på en planet i balans, i gränslandet mellan forskning och näringsliv, politik och civilsamhälle. Vi hjälper våra uppdragsgivare till ökad hållbarhet och lönsamhet genom miljöanalys, kommunikation och affärsutveckling. År 2050 ska de globala utsläppen som påverkar klimatet vara nära noll. Läs mer på www.2050.se

Om SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

SP är ett internationellt ledande institut för forskning och innovation. Vi bygger starka forsknings- och innovationsmiljöer tillsammans med näringsliv, universitet och högskolor och andra institut. Vår affärsidé är att skapa, använda och förmedla internationellt konkurrenskraftig kompetens för utveckling och utvärdering av teknik, material, produkter, processer och system. Därmed bidrar vi till värdeskapande och förnyelse i näringslivet och hållbar utveckling. Vi arbetar behovsinriktat med helhetssyn och tvärvetenskap genom våra affärsområden för att möta våra kunders behov. Läs mer på: www.sp.se