Högre resultat för Lantmännen i andra tertialet

Finansiella rapporter, 2013

Lantmännens resultat hittills i år (ackumulerat januari-augusti) efter finansnetto uppgår till 640 MSEK (jämfört med 214 MSEK för samma period föregående år). Resultatet för andra tertialet uppgår till 569 MSEK (187 MSEK).

Resultatet efter finansnetto exklusive jämförelsestörande poster är också högre än föregående år, både för andra tertialet: 419 MSEK (247 MSEK) och hittills i år: 434 MSEK (274 MSEK).

 – Det högre resultatet speglar de förbättringar som skett i många av våra verksamheter. Vi möter dock fortfarande utmaningar på flera marknader - för att motverka detta lägger vi fortsatt starkt fokus på kostnadsrationalisering och effektiviseringsarbete inom samtliga delar av Lantmännen, för att öka vår konkurrenskraft och förbättra vår service till kunder och affärspartners, säger Per Olof Nyman, vd och koncernchef på Lantmännen.

 Samtliga siffror nedan refererar till rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster.

 Division Lantbruks resultat för årets första åtta månader uppgår till 85 MSEK (109 MSEK). Det lägre resultatet beror framförallt på ett minskat resultat i den delägda verksamheten i Tyskland, samt ett svagare resultat i Lantmännens egna internationella verksamhet i SW Seed.

 Resultatet i Lantbruk Sverige uppgår till 93 MSEK (79 MSEK). Resultatet i första tertialet, vilket var lägre än föregående år, har i andra tertialet kompenserats genom ett väl genomfört arbete i samband med skörden. Denna inföll i år tidigare än 2012, vilket påverkar resultatet i andra tertialet positivt. Servicegraden har varit god, effektiviteten hög, och de nya spannmålsmottagningarna uppskattade. Införandet av ny säljorganisation fortsätter som planerat.

 Division Maskins resultat hittills i år uppgår till 129 MSEK (146 MSEK). Efterfrågan på maskinmarknaden, framförallt i Sverige, är fortsatt låg. Den minskade efterfrågan har till viss del kompenserats genom väl genomförda förbättringsprojekt i hela divisionen – inte minst avseende kundservice. Åtgärdsprogrammet inom Lantmännen Maskin Sverige fortgår som planerat.

 Division Energi visar ett bättre resultat hittills i år: -55 MSEK (-98 MSEK). Det förbättrade resultatet beror främst på en bättre prisrelation mellan etanol och spannmål under första halvåret, samt bättre resultat i Lantmännen Agroenergi. Etanolverksamheten går fortfarande med förlust, och marknaden är fortsatt mycket volatil.

 – En stor osäkerhetsfaktor i etanolaffären är regeringens förslag till styrmedel för biodrivmedel i höstens budgetproposition. Förutom att förutsättningarna för Agroetanols verksamhet kan komma att drastiskt försämras genom förslaget, kan det i praktiken få en negativ miljöeffekt på grund av ökad import av etanol med betydligt sämre klimatprestanda. En strategisk genomlysning av vår etanolverksamhet kommer att genomföras som en konsekvens av regeringens förslag, säger Per Olof Nyman.

 Division Livsmedels resultat för årets första åtta månader uppgår till 212 MSEK (168 MSEK). Samtliga verksamheter i divisionen har förbättrat sina resultat under tertialet och bidrar till det högre resultatet. Lantmännen Cerealias åtgärdsprogram, som genomförts för att vända den negativa resultatutvecklingen från förra året, har fått bra genomslag. Positiva effekter av Lantmännen Unibakes nya, mer effektiva organisation har börjat märkas, och Unibakes verksamhet i Storbritannien har förbättrats betydligt under året.

 Den 3 juni bildade Lantmännen tillsammans med det brittiska investmentbolaget CapVest det nya bolaget Scandinavian Standard, som förvärvade Kronfågelgruppen från Lantmännen, samt det norska bolaget Cardinal Foods. Ytterligare bakgrundsinformation om affären finns på Lantmännens webbplats: Nybildat bolag blir ledande på den nordiska kycklingmarknaden.

 Lantmännen Fastigheters resultat hittills i år är på samma nivå som föregående år: 112 MSEK (128 MSEK). Minskningen beror framförallt på ett högre realisationsresultat från försäljning av fastigheter under 2012.

 – Under året har Lantmännens finansiella ställning stärkts betydligt, och nettolåneskulden har minskat med cirka 2,3 miljarder kronor jämfört med samma tid föregående år – varav drygt 1 miljard kronor i nettoeffekt av Kronfågelaffären. I kombination med det förbättrade resultatet i verksamheten ger detta oss en stabil finansiell grund att stå på, som gör oss väl rustade för framtiden, avslutar Per Olof Nyman.

 Delårsrapporten i sin helhet finns digitalt på www.lantmannen.se/delarsrapport.

Vid frågor, kontakta gärna:
Per Olof Nyman, vd och koncernchef, per.olof.nyman@lantmannen.com
Ulf Zenk, CFO, ulf.zenk@lantmannen.com