Resan genom Lantmännens historia fortsätter - 70-talet

Resan genom Lantmännens historia fortsätter - 70-talet

1970. Stora omstruktureringar och grodden introduceras som symbol

Antalet Lantmännenföreningar är nu 19 st och antalet primärmedlemmar, som minskat under hela 1960-talet, ökade något under året med marginella 345 till nästan 125 000. För Sveriges del uppgick spannmålsskörden till 4 943 000 ton vilket var den största skörden dittills.

Lactamin AB som tillverkade och marknadsförde foderkoncentrat och mjölknäringar övertogs från Semper och integrerades i SLR:s foderverksamhet. Med det inleddes en stor omstrukturering av den svenska foderindustrin.

AB Förenade Superfosfatfabriker i Landskrona och AB Svenska Salpeterverken slås samman, och två tidigare delägare säljer sina aktier. SLR äger 32 procent av det nya bolaget. Motivet till ägandet är både att säkerställa tillgång till gödsel och att få insyn i prissättningen.

Nya riktlinjer för maskinverksamheten, bland annat inleds avveckling av den egna tillverkningen av olika redskap. Tierpsverken avyttras.

Kvarnbolaget Nordmills AB bildas genom sammanslagning av Kungsörnens kvarnar, Mårten Pehrsons Valsqvarn samt Helsingborgs Kvarn AB.

Grodden introduceras som ny symbol för Lantmännen och 500 ljusskyltar tänds över hela landet. Den största finns på taket på foderfabriken i Falkenberg och sjöfaranden kan långt ut på havet se Grodden.

1971. Mottagningstationer i Jämtland och Västerbotten

12 Lantmännenföreningar samarbetar om databehandling hos Lantbruksdata i Hållsta.

Andelen bulkfoder ökar kraftigt och för transport på järnväg uppförs nya mottagningsstationer i Jämtland och Västerbotten.

1972. Omfattande foderindustri övertas i Kalmar och Jönköpings län

Omstruktureringen av landets foderindustri tar ytterligare ett steg när AB J Bruuns, ett företag med foderfabrik i Kalmar och en omfattande verksamhet i området övertas och huvuddelen successivt integreras i Lantmännen, främst inom Kalmar Lantmän och Jönköpings Lantmän.

SLR:s dotterbolag Landsbygge AB uppför en ny försökslagård på Vikens egendom i Skarborgs län.

1973. Agrol lanseras

Ett krisår i världsekonomin med höga olje- och råvarupriser. Med en fantastisk timing lanserar Lantmännen Stärea som framställs med svensk spannmål som bas i en patenterad process och ersätter den importerade sojan.

Samordningen av utsädesverksamheten tar fart när Allmänna Svenska Utsädes AB och Lantmännen utsädesverksamheter samordnas.

Varumärket Agrol lanseras och ersätter Riksolja.

1974. Skogaholmsgrupp, ett första steg in på bageriområdet

Kungsörnen och AB Aritmos förvärvar 50 procent vardera av aktierna i Skogaholmsgruppen med 10 bagerier och 1 400 anställda som ett första steg in på bageriområdet.

Antalet spannmålsanläggningar uppgår till 254 och det finns 19 foderfabriker samt 26 utsädesrenserier. Några krav på färre anläggningar har hittills inte börjat ställas.

1975. Socialstyrelsens kampanj 6-7 brödskivor om dagen ger fart

Satsningarna på egna försöksresurser på fodersidan fortsätter och i Svalöv invigs ett nytt slaktsvinsstall med plats för 500 slaktsvin.

Socialstyrelsen drar igång sin kampanj om att vi bör äta minst 6 – 7 brödskivor om dagen och Kungsörnen hänger på och lanserar både nya mjölsorter och grövre bröd.

1976. Fori bildas

SLR:s foderfabriker övertas av 8 Lantmännenföreningar och tillverkningsbolaget Fori bildas.

Antalet tjänstemän på SLR, huvudsakligen verksamma i Stockholm uppgick till 281, den högsta siffran hittills.

1977. Nya foderfabriker i Halmstad och Klintehamn

Stort arbete med översyn av SLR inför 1980-talet.  Det strikta varugruppsinriktade arbetssätt som rått förutsätts ersättas successivt av ett mera marknadsinriktat arbete, som innebär att tillfredsställa olika kund och marknadsgruppers behov.

Nya foderfabriker tas i bruk i Halmstad och Klintehamn.

1978. Nytt lager och kvarn i Järna

Kungsörnen förvärvar resterande aktier i Skogaholmsgruppen och investerar också i ett nytt centrallager och grynkvarn i Järna.

De nuvarande figurmärkena för Nötfor, Piggfor och Pullfor lanseras och marknadsandelen på foder översteg för första gången 70 procent.

På växtodlingssidan startar försök med att jämföra Programmerad odling med en mera Behovsanpassad odling, allt i akt och mening att minska användningen av kemiska bekämpningsmedel.

1979. Svalöf AB bildas för att finna nya energiformer

Svalöf AB bildas med ett delat ägande mellan staten och SLR.

I spåren av oljekrisen accelererar arbetet med att finna nya energiformer och SLR deltar i detta arbete, inte minst vad avser etanol.

Satsningarna att förädla spannmålen, inte minst via bagerier, fortsätter och inom Kungsörnen finns nu 12 storbagerier sedan Korvbrödsbagarn AB i Örebro inköps.