Precisionsodling – klimatsmart odling med smart teknik

På Lantmännen arbetar vi för att öka precisionsodlingen i svenskt lantbruk. Precisionsodling handlar om att lägga rätt produkt på rätt plats i rätt tid. Genom att ta hänsyn till variationen i fält optimeras insatserna för varje kvadratmeter. Det skapar förutsättningar för högre skördar av rätt kvalitet och leder till en mer klimatsmart odling med lägre miljöpåverkan.

Ett fält har ofta stora variationer

Det kan vara svårt att se med blotta ögat, men en grödas förutsättningar kan variera mycket inom samma fält. Skillnaderna kan bero på en lång rad olika förhållanden, så som varierande jordart, hur väldränerad marken är, tillgång på näringsämnen i marken och pH-värde. Det är alltså många faktorer som tillsammans påverkar skörden och därmed vilka insatser som kommer att krävas.

För att parera variationen, och nyttja varje del av fältets maximala kapacitet, kan man använda sig av det vi kallar för precisionsodling – för att med bästa möjliga precision lägga rätt produkt på rätt plats och vid rätt tidpunkt.

Rätt produkt

Exempel på rätt produkt är växtnäring med rätt innehåll och fördelning av de näringsämnen som en specifik gröda och fält behöver. Kväve, fosfor och kalium är grundämnen som grödan behöver, men i olika mängd på de olika delarna av fältet. Andra exempel på rätt produkt är utsäde, där det är viktigt att man väljer rätt sort till det fält det är tänkt att odlas på och utifrån vad det är tänkt att varan ska användas till. På Lantmännen har vi till exempel hela 15 olika sorter av vete som odlas för att användas till bröd och bakverk i bagerier!

Rätt plats

Sedan gäller det att lägga den rätta produkten på precis rätt ställe och i lagom mängd. För att lyckas med det krävs inte bara en agrar kunskap om grödan och fältet, utan också teknik som gör precisionen möjlig. En GPS är grundverktyget inom precisionsodling. Den talar om för traktorn var på fältet den befinner sig. Återgår vi till exemplet med växtnäring ovan kan vi med hjälp av datorprogram skapa kartor över fältet (styrfiler) som utifrån givna markdata säger exakt hur mycket näring som skall ut på olika delar av fältet. De här styrfilerna importerar vi sedan till traktorns dator som i sin tur säger till gödningsspridaren hur mycket näring den ska lägga ut på varje kvadratmeter. Ett annat smart sätt att styra näringsgivan på är att sätta en sensor på taket av traktorn som skannar grödan, snabbt beräknar optimal giva och därefter säger till gödningsspridaren hur mycket gödning den ska sprida. Med den här tekniken säkerställer vi att all näring hamnar på rätt plats och kan tas upp av grödan, så att inget överskott läcker ut i mark och vatten. Vi optimerar också mängderna så att vi bara använder precis den mängd som grödan behöver vilket leder till ökad produktivitet och lönsamhet för odlaren.


Till vänster i bild: en karta över ett fälts fosfortillgång i marken. Till höger i bild: styrfil med varierad fosforgiva för samma fält där mörkblått markerar en högre fosforgiva.

Rätt tid

Slutligen gäller det att göra sina insatser i rätt tid och även här finns tekniska hjälpmedel, bland annat väderstationer som registrerar olika parametrar som lantbrukaren kan titta på innan beslut. Men när det gäller tajming så är den agrara kunskapen än så länge avgörande, där lantbrukarens kompetens och erfarenhet behövs för att pricka rätt tidpunkt.


Bilden visar en traktor med en kvävesensor på taket som säger till den blå gödselspridaren hur mycket gödning grödan skall få.