Lantmännen presenterar en uppdaterad skördeprognos (oktober 2018)

2018-10-26: Skörden är avslutad i Sverige och Lantmännen presenterar nu en uppdaterad uppskattning av storleken på hela den svenska skörden av spannmål, oljeväxter och trindsäd.

Sommarens extremväder har haft en tydlig påverkan på det svenska lantbruket. När skörden av spannmål, oljeväxter och trindsäd nu är bärgad i hela landet, kan Lantmännen konstatera att utfallet är lägre än tidigare uppskattning på 4,2 miljoner ton. Lantmännens bedömning är att hela Sveriges samlade skörd uppgår till 3,5 miljoner ton – att jämföra med femårssnittet på 6,2 miljoner ton, det vill säga nästan är en halvering mot ett normalår.

− Lantmännen gick ut med sin skördeprognos i juli och vår uppskattning då var att vi skulle få den lägsta skörden på över 25 år. Nu – när vi har facit i hand – kan vi konstatera att det snarare är den sämsta skörden sedan slutet av 50-talet, säger Lantmännens spannmålschef Mikael Jeppsson.

Det har tröskats från söder till norr de senaste månaderna. Skörden är nu avslutad och skördeleveranserna har tagits emot på Lantmännens mottagningar. En nästan halverad svensk skörd kommer att påverka både Lantmännens och lantbrukarnas verksamheter under en längre tid. Lantmännen arbetar nu intensivt med planering och försörjning av spannmål till sina egna industrier och till kunderna i Sverige och på exportmarknaden.

− En stor del av Sveriges livsmedelsproduktion har drabbats av torkan och efter årets låga skörd är Sverige inte självförsörjande på basvaran spannmål. Även produktionen av mejeriprodukter, kött och öl påverkas negativt. Bristen på svenska råvaror kommer att leda till högre priser på livsmedel framöver, enligt Mikael Jeppsson.

För att underlätta för sina medlemmar gick Lantmännen i augusti ut med ett kraftfullt åtgärdspaket på nästan en kvarts miljard kronor, och cirka 150 miljoner kronor har redan betalats ut till lantbrukarna. Lantmännen har gjort lättnader i spannmålsavtalen, sänkt räntan på krediter och bidragit med rådgivning och stöd kring nya foderstrategier.

− Lantbruksbranschen och växtligheten påverkas mycket av väderläget och det kan komma flera dåliga skördeår framöver. På Lantmännen ser vi redan ett förändrat mönster i hur odlarna säljer spannmål till oss. Inför skörd 2019 arbetar vi med att förmedla viktiga budskap till lantbrukarna, så som vikten av riskanalyser och nya strategier för spannmålsförsäljning. Det kan exempelvis handla om att dela upp skörden på flera försäljningstillfällen för att minska risken, säger Mikael Jeppsson.

Samtidigt som skörden 2018 avslutas påbörjas nästa skördeår ute på gårdarna.

− Betydande höstvetearealer har såtts och de svenska lantbrukare som ingår avtal nu kommer att kunna dra nytta av ett högt spannmålspris. Den stora höstsådden är en positiv start på skördeåret 2019, säger Jeppsson.

Foto: Helena Holmkrantz

Skörden i Sverige avslutas och förväntningarna sänks ytterligare (augusti 2018)

2018-08-22: Lantmännens prognos från mitten av juli för den svenska skörden 2018 - 4,2 miljoner ton spannmål, oljeväxter och trindsäd - är den lägsta siffran sedan 1992. Nu när en stor del av skördearbetet är avslutat tyder volymerna på att vi kan förvänta oss ett ännu lägre utfall.

– Om skördeprognosen hade gjorts idag skulle totalsiffran om 4,2 miljoner ton spannmål, oljeväxter och trindsäd vara något lägre, säger Johannes Åkerblom, chef för Lantmännens odlaraffär.

Framför allt är det i södra Sverige – där skörden nu är avslutad – som avvikelsen är störst mellan invägningen och Lantmännens skördeprognos från 16 juli i år. Prognosen tycks stämma bra för västra och östra Sverige – där skörden snart är avslutad – och för norra Sverige, där lantbrukarna precis har börjat tröska. Skörden förväntas vara avslutad i hela landet om cirka två veckor.

Höstvetets kvalitet är god, medan kvaliteten på maltkorn innebär problem på grund av höga proteinhalter. Även grynhavrets kvalitet är sämre, med låga rymdvikter, vilket ger ett dåligt utbyte att göra havregryn på.

Den lägre skörden innebär att Sverige hamnar i ett kostsamt importläge, och råvarupriserna drivs på av sämre skördar även i andra delar av Europa och Ryssland. Situationen har redan lett till höjda spannmålspriser, cirka 25–30 procent beroende på sädesslag. Den ökade råvarukostnaden kommer sannolikt att ha en direkt effekt på priserna på en rad olika livsmedelsprodukter såsom vetemjöl, bröd och öl.

För vissa råvaror har en bristsituation uppstått, exempelvis grynhavre och delar av ekosortimentet, som inte går att få tag på överhuvudtaget i Sverige.

I höst kommer Lantmännen att redovisa den slutgiltiga volymen för årets skörd av spannmål, oljeväxter och trindsäd.

Lantmännens skördeprognos (juli 2018)

2018-07-16: Lantmännens skördeprognos visar på totalt 4,2 miljoner ton för den svenska skörden 2018, den lägsta siffran sedan 1992. Hektarskördarna är drygt 30 procent lägre än femårssnittet. Skördetappet är orsakat av låg andel höstvete och avkastningsminskningar till följd av den extrema värmen och torkan under maj och juni.

Lantmännens skördeprognos för spannmål, oljeväxter och trindsäd uppgår till 4,2 miljoner ton för skörden 2018. Denna siffra kan jämföras med fjolårets skörd på 6,5 miljoner ton och femårssnittet på 6,2 miljoner ton. Odlingsåret 2018 har varit exceptionellt med en ovanligt blöt höst 2017 och extrem varm och torr vår, vilket drabbat odlingar runtom i hela landet.
Den mindre skörden innebär stora inkomstbortfall för Sveriges lantbrukare. Sveriges växtodlare påverkas direkt genom väsentligt mindre skördar. Läget drabbar också Sveriges animalie- och mjölkproducenter som, utöver minskad spannmålsskörd, också riskerar brist på grovfoder.

‒ Risken är stor att vi inte kommer att kunna leverera efterfrågade volymer, och heller inte av rätt kvalitet, då vi ser en risk för större kvalitetsproblem än normalt. Låga rymdvikter – ett mått på densitet – och höga proteinhalter i maltkorn kommer att leda till ytterligare problem. I grunden handlar detta om Sveriges livsmedelsförsörjning. I år kommer vi inte klara av att vara självförsörjande på basvaran spannmål, säger Mikael Jeppsson, chef för spannmålsenheten på Lantmännen.