Lantmännen kommenterar utredningen om Sveriges livsmedelsberedskap – ord måste bli handling nu!

Nyheter, 2024

Lantmännen välkomnar utredningen om Sveriges livsmedelsberedskap (”Utredningen om en ny livsmedelsberedskap”) som offentliggjordes under torsdagen 1 februari.

– Vi är positiva till utredningen, och tror och hoppas att den leder till snara beslut och omedelbara, konkreta åtgärder, säger Per Arfvidsson, vice vd på Lantmännen.

Lantmännen, som ägs av 18 000 svenska lantbrukare och omsätter över 60 miljarder kronor årligen, har en unik kunskap och kompetens kring livsmedelsförsörjning – från jord till bord. Med detta som utgångspunkt vill Lantmännen kommentera, och i vissa fall komplettera, utredningen med tre tydliga åtgärdspunkter.

  • Sverige har ingen livsmedelsberedskap i dag. Lantmännen föreslår därför att regeringen skyndsamt påbörjar arbetet med att tillsammans med berörda företag bygga upp lager och svensk produktionskapacitet av bland annat spannmål, växtnäring och andra viktiga insatsvaror för jordbruks- och livsmedelsproduktionen. Spannmål är Sveriges största gröda, och kan lagras länge och kostnadseffektivt. Vidare har spannmål ett brett användningsområde, dels som livsmedel, dels som foder för att producera näringsrika livsmedel som mjölk, kött och ägg.
     
  • Att bygga upp spannmålslager tar flera år, varför Lantmännen anser att det är viktigt att staten börjar med konkreta åtgärder snarast. Vikten av detta betonades även på Folk och Försvars rikskonferens, liksom i delrapporten från Försvarsberedningen. Och det nämns även i den aktuella utredningen om Sveriges livsmedelberedskap.
     
  • Det viktigaste för en långsiktigt robust livsmedelsberedskap är att skapa bättre förutsättningar för lantbruket så att produktionen kan öka. Beredskap över tid kräver ökad konkurrenskraft och lönsamhet hos de svenska lantbrukarna och livsmedelsindustrin. Förväntningarna på regeringens översyn av den nationella livsmedelsstrategin som ska presenteras om några månader är därmed stora.

– Frågan kring Sveriges livsmedelsberedskap har nu diskuterats, debatterats och utretts tillräckligt – nu är det dags att agera och prioritera. Politiker bör snarast avsätta medel för att bygga upp lagerhållning och utveckla en operativmodell för konkret samarbete med näringen. Det är i livsmedelsnäringen kompetensen och förmågan finns, men finansieringen måste komma från staten. Vi på Lantmännen vill och kommer ta vårt ansvar, men också vara tydliga med våra förväntningar på samverkan med stat och myndigheter samt aktörer i hela värdekedjan, säger Per Arfvidsson.

– Lantmännen är positiva till slutsatserna i utredningen, och utgår från att regeringen nu väljer att gå från ord och utredningar till omedelbar och konkret handling, avslutar Per Arfvidsson.


Se även
Lantmännen har tillsammans med Arla, LRF och Hushållningssällskapet skrivit om Sveriges livsmedelsberedskap i en debattartikel i SvD som publicerades 1 februari, 2024.


 

För mer information, kontakta gärna:  

Niclas Karnhill, press- och PR-chef  
Tel: 070-708 70 00 60
E-post: niclas.karnhill@lantmannen.com

Lantmännens presstjänst   
Tel: 010 556 88 00  
E-post: press@lantmannen.com