Ett viktigt steg för framtidens bondepraktika

Nyheter, 2024

I jämförelse med ett par decennier sedan är lantbrukets förutsättningar idag så pass annorlunda att en del av den tidigare kunskapen behöver omvärderas eller revideras. I rapportserien Strategiförsök som tas fram av Lantmännen Lantbruk sammanställs produktutvärderingar och redogörelser för hur olika produkter bäst används, för att utveckla svenskt lantbruk på gårdsnivå.

I rapportserien Strategiförsök sammanställs tester och utvärderingar från fältförsök som avser att bidra med kunskap för att besvara frågor om hur lantbrukare ska odla för en hög avkastning, minskad klimatpåverkan och god lönsamhet.

– I officiella försök och i växtskyddsföretagens försök jämförs produkt mot produkt och dos mot dos men vi saknade kunskap om hur en hel strategi står sig mot en annan strategi. Sedan tidigare vet vi att produkter kan samverka eller motverka varandra då de blandas, vi kallar det blandningseffekter eller cocktaileffekter. Det räcker helt enkelt inte att göra ett produktval för att nå den effektivaste odlingen, säger Camilla Persson, växtrådschef på Lantmännen Lantbruk.

I årets upplaga av Strategiförsök undersöks bland annat om urea är ett gödselmedel som går att använda till höstvete i Sverige och hur det i så fall ska användas, vilka resultat som kommer genom användning av biostimulanter (mikroorganismer som påverkar grödans näringsupptag) och när mikronäring är lönsamt i vall.

Under 2023 har även omfattande tester av olika gödselstrategier genomförts för att möta den rådande osäkerheten på gödselmarknaden.

– Mot bakgrund av att priserna på växtnäring varit både volatila och höga ligger det i både Lantmännens och lantbrukarens intresse att utveckla den praktiska kunskapen kring olika gödningsstrategier, både för plånbokens och klimatets skull, utvecklar Camilla.

De tester och utvärderingar som återfinns i Strategiförsök 2023 har genomförts i fält under det gångna odlingsåret. Strategierna anpassas efter vetenskapliga framsteg, marknadstrender och klimat för att vara aktuella för kommande år. Publikationen är den femte i rapportserien Strategiförsök.

Samtliga rapporter i serien och mer information om strategiförsöken från ifjol finns att ta del av här.

För mer information, vänligen kontakta:                                                                                                                 

Camilla Persson, växtrådschef, Lantmännen Lantbruk
Tel: 010 556 19 59
E-post:
camilla.persson@lantmannen.com

Lantmännens presstjänst  
Tel: 010 556 88 00
E-post:
press@lantmannen.com