Så kan Sveriges livsmedelsberedskap stärkas

Pressmeddelanden, 2023

Konsultföretaget Macklean har tagit fram en rapport som pekar på hur den svenska jordbruks- och livsmedelssektorn kan säkerställa livsmedelsberedskapen i händelse av kris eller krig. Rapporten föreslår nio punkter för att skapa en robust livsmedelsvärdekedja, från jordbruket till dagligvaruhandeln.

Bland förslagen i rapporten betonas vikten av att upprätthålla en fungerande produktion och ett fungerande flöde genom hela värdekedjan, att nyttja befintliga anläggningar och strukturer för att utöka den samlade lagringsförmågan samt att öppna upp för ökat samarbete mellan olika företag och aktörer. Rapporten understryker även betydelsen av att etablera inhemsk produktion av mineralgödsel och biodrivmedel för att minska importberoendet. Detta då dessa produkter tillsammans med andra insatsvaror som utsäde, foder och hållbart växtskydd utgör hela livsmedelskedjans fundament.

Lantmännen ställer sig bakom de presenterade förslagen och menar att en robust livsmedelsberedskap kräver den helhetssyn som rapporten på ett bra sätt förmedlar. Rapporten är ett viktigt bidrag till arbetet med att stärka Sveriges livsmedelsberedskap.

Rapporten föreslår flera viktiga åtgärder för att säkra Sveriges livsmedelsförsörjning, bland annat att nyttja befintliga strukturer inom livsmedelskedjan och att öka samarbetet mellan dess aktörer för att skapa ökad lagringskapacitet av insatsvaror och jordbruksprodukter. Dessa med flera åtgärder skulle stärka den svenska beredskapen, säger Per Arfvidsson, vice vd och CTO, Lantmännen.

Rapporten är beställd av Lantmännen och LRF och går att ta del av i sin helhet via länken nedan.

För mer information, kontakta gärna:

Lantmännens presstjänst  
Tel: 010 556 88 00
E-post:
press@lantmannen.com