Lantmännens inspel till regeringens forsknings-och innovationspolitiska proposition

Pressmeddelanden, 2023

Lantmännen lämnade den 31 oktober över sina inspel till regeringens forsknings-och innovationspolitiska proposition. Prioriterat i Lantmännen inspel är behovet av forskning och innovation med syfte att stödja ett framgångsrikt genomförande av Livsmedelsstrategin 2.0 för en ökad hållbar och robust livsmedelsproduktion med växande export.

Lantmännens inspel fokuserar på att ökad kunskap behövs för att vidta åtgärder som kostnadseffektivt stärker samhällets och lantbruks- & livsmedelskedjans förmåga att möta effekterna av klimatförändringar. Genom Lantmännens inspel till Regeringens forsknings-och innovationspolitiska proposition ställer sig Lantmännen bakom Sweden FoodArena, LRF, Livsmedelsföretagens och Svensk Kooperations respektive inspel till densamma.

Lantmännens grundläggande hållning är att den övergripande målsättningen och visionen för regeringens arbete med Livsmedelsstrategin 2.0 är god. Lantmännens utgångspunkt är att forskningspropositionen utgör en central komponent i Livsmedelsstrategin 2.0 – och inspelen till regeringens forskningsproposition har fokus på konkreta och genomförbara aktiviteter som bidrar till livsmedelsstrategins vision och målsättningar.

En signifikant behovsorienterad Forsknings & Innovationssatsning för ett utvecklat innovationssystem som utvecklar och främjar svensk livsmedelssektor i hela värdekedjan från jord till bord och med förslaget att tillföra ”Matmiljarden”; 1 miljard årligen för forsknings- & innovationssatsningar med utgångspunkt i:

  • Forskning och innovation i livsmedelssektorn behöver av marknadsskäl vara utvecklade för en internationell marknad och export – Sverige är en för begränsad marknad för nyutveckling
  • En tillämpbar och framgångsrik innovationssatsning behöver vara behovsorienterad. Säkerställ att forskningen kan nyttogöras genom närmare branschsamarbeten – tvärfunktionellt längs värdekedjan.
  • Skapa finansiell offentlig matchning av branschens innovationssatsningar och investeringar för samverkan inom växtförädling.
  • Uppväxlad satsning på grön proteinvärdekedja och svenska gröna proteiner för livsmedelsingredienser och foderändamål utifrån nordiska grödor. Inkluderar nya användningsområden för vall samt moderna proteiner och aminosyror för foder.
  • Förstärkta satsningar på Nationella forskningsprogrammet för livsmedel för att utveckla samt säkra kontinuiteten i den forskning som bedrivs inom programmet.
  • SustAinimal–vidareutveckling och långsiktig fortvarighet av tillämpad animalieforskning och en permanent centrumsatsning.
  • Lantbrukets digitalisering - förstärkt satsning för sektorns innovation, klimatomställning och produktivitetsarbete.
  • Forskning och utveckling samt undervisning vid lärosätena inom kooperativ organisation.
     

Ett annat viktigt område är satsningar för kunskapsöverföring mellan forskning och branschen, och vice versa. Inom ramen för det krävs riktade satsningar tillsammans med näringen för att implementera senast tillgängliga kunskaper, innovationer och digitala lösningar i primärproduktionen och livsmedelsindustrin. Många innovativa och hållbara lösningar finns – men används ej i dagsläget.

Lantmännens fördjupade inspel samt inspel på forskningsområden som utgår från svenskt klimat och svenska förutsättningar inom växtodling och animalier finns att ta del av här. Lantmännens övergripande inspel till Livsmedelsstrategi 2.0 som överlämnades i April 2023 finns att läsa här.

För mer information, vänligen kontakta:                                                                                                                 

Lantmännens presstjänst  
Tel: 010 556 88 00
E-post: press@lantmannen.com