Lantmännen uppdaterar MTN-program och offentliggör prospekt, 2022

Pressmeddelanden, 2022

Lantmännens styrelse har beslutat att uppdatera sitt MTN-program – ett program som ger Lantmännen möjlighet att bland annat ge ut gröna obligationer. Finansinspektionen har idag godkänt och registrerat Lantmännens grundprospekt.

Styrelsen i Lantmännen ek för (”Lantmännen”) har beslutat att uppdatera sitt Medium Term Note-program (”MTN-programmet”). Med anledning av MTN-programmet har Lantmännens styrelse upprättat ett grundprospekt. Finansinspektionen har idag den 21 april 2022 godkänt och registrerat grundprospektet.

MTN-programmet utgör en ram inom vilken Lantmännen har möjlighet att löpande uppta lån i kronor eller euro med en löptid om lägst ett år inom ett vid varje tid högsta utestående nominellt belopp om tre miljarder kronor eller motvärdet därav i euro.

Intäkterna från gröna obligationer som ges ut under MTN-programmet allokeras till investeringar i enlighet med Lantmännens Green Bond Framework med syftet att finansiera omställningen till mer hållbar lantbruks- och livsmedelsindustri. Läs mer om Lantmännens ramverk för grön finansiering på https://www.lantmannen.se/om-lantmannen/finansiell-information/finansiering/.

Prospektet bifogas i detta utskick samt finns tillgängligt i elektronisk form på Lantmännens hemsida (https://www.lantmannen.se/om-lantmannen/finansiell-information/finansiering/) och på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se).

För mer information kontakta gärna: 

Lantmännens pressavdelning
Tel: 010 556 88 00
E-post: press@lantmannen.com