Växa Sverige blir ny delägare i Tillväxtbolaget

Pressmeddelanden, 2021

Tillväxtbolagets verksamhet bistår med kapital för tillväxt och ökad konkurrenskraft för Sveriges lantbrukare. För att utveckla den framgångsrika verksamheten i Tillväxtbolaget ytterligare går nu Växa Sverige in som ny delägare, vid sidan av de tidigare delägarna LRF, HKScan och Lantmännen.

Växa Sverige går in som Tillväxtbolagets fjärde delägare och finansiär med en ägarandel om 20 procent. Tillväxtbolaget kan med det ökade kapitalet intensifiera arbetet för tillväxt inom svensk animalieproduktion och växtodling, samt bidra till fortsatta kvalitetsförbättringar i livsmedelskedjan.

– Växas intresse för Tillväxtbolaget är att med ett finansiellt stöd till framtidens företagare öka livsmedelproduktionen i Sverige. Styrelsen vill med Växas ägarskap visa på och stärka framtidstron i lantbruket, speciellt inom mjölk och kött, säger Magnus Carlman styrelseordförande Växa Sverige.

– Vi vill öka svensk livsmedelproduktion och därmed den svenska självförsörjningsgraden av mjölk och kött. Växas affärsidé bygger på att öka konkurrenskraften i svenskt lantbruk. Vi ser i Tillväxtbolaget möjligheten att tillsammans med andra företag förbättra de finansiella villkoren för lantbruksproduktionen, säger Dorit Greve, vd Växa Sverige. 

Tillväxtbolaget har möjliggjort investeringar om cirka 700 miljoner kronor
Tillväxtbolaget har sedan 2016 bidragit med 74,7 miljoner kronor i direkt finansiering till utveckling inom lantbrukssektorn, vilket möjliggjort underliggande investeringar om cirka 700 miljoner kronor hos producenter inom framför allt nöt-, gris-, lamm-, fågel- och mjölknäringarna. 34 företag har än så länge beviljats lån för hållbara och tillväxtorienterade investerar i sina verksamheter och för många av dessa låntagare är de topplån som Tillväxtbolaget erbjuder som komplement till övrig finansiering helt avgörande för att kunna genomföra investeringarna.

Ytterligare dialog förs med ett 20-tal lantbruksföretag som tillsammans står för låneförfrågningar i storleksordningen 90 miljoner kronor för investeringar inom animalie- och mjölkproduktion samt växtodling.

– Med fler delägare kan vi utöka tillgången på kapital och kunskap för att skapa förutsättningar för fler livskraftiga lantbruksföretag och därigenom fortsätta stärka lantbrukets tillväxt. Växa Sverige delar våra värderingar och ambition att åstadkomma just detta och det är därför glädjande att de engagerar sig som ny delägare i Tillväxtbolaget, säger Per Olof Nyman, vd och koncernchef på Lantmännen.

Yngre låntagare bidrar till lantbrukets framtida utveckling
Tillväxtbolagets data visar även att över 60 procent av låntagarna är under 44 år vilket avviker markant från genomsnittsåldern i branschen.

– Vi välkomnar Växa Sverige som ny delägare, de tillför utöver det rent monetära tillskottet en viktig kunskapsbas som kommer komma våra låntagare till del. Att dessa dessutom tenderar att vara betydligt yngre än genomsnittsåldern för verksamma i branschen visar att våra investeringar bidrar till att stärka livskraften och långsiktigheten inom svenskt lantbruk, vilket både är glädjande och nödvändigt, säger Helena Silvander, vd på Tillväxtbolaget för Sveriges Lantbrukare.

Behov av ökad investeringstakt i lantbruket
Samtidigt som efterfrågan på lån från Tillväxtbolaget stadigt ökar visar ny data från Lantbruksbarometern 2020* att faktiska investeringar i byggnader och djurstallar minskat jämfört med föregående år och att trenden ser ut att hålla i sig under 2021.

– Tillväxtbolagets verksamhet har bidragit till utökning av ett stort antal djurplatser inom svenska lantbruksföretag. Vi är därför mycket glada över att Växa Sverige nu går in som ny delägare för att ytterligare bidra till utvecklingen av konkurrenskraftig och hållbar animalieproduktion i Sverige. En utveckling som på inget sett får avta på grund av rådande pandemi, säger Lars Appelqvist, EVP HKScan Sverige.

– Genom de investeringar Tillväxtbolaget möjliggjort har vi redan kunnat bidra till att skapa ett hundratal nya arbetstillfällen inom det gröna näringslivet. Genom att göra det möjligt för de som kan och vill satsa och investera i livsmedelsproduktionen bidrar Tillväxtbolaget inte bara till att en mer hållbar tillväxt i lantbruket utan också till att göra verkstad av den svenska livsmedelsstrategin och utveckla landsbygden. Med Växa Sverige som ny delägare blir vi en ännu starkare och bredare ägarkrets, som tillsammans kan sätta ökat tryck bakom det arbetet, säger Anna Karin Hatt, VD och koncernchef för LRF.

*En årlig studie som genomförs av Ludvig&Co och Swedbank

Fakta om Tillväxtbolaget

Tillväxtbolagets affärsidé är att:

 • Som tredje part, tillsammans med företagare och banker bidra till tillväxt i Svenska Lantbruksföretag.
 • Underlätta investeringar på gårdsnivå och bidra till den nationella livsmedelsstrategin.
 • Bidra till ökad hållbarhet och kvalitetsförbättringar inom svenskt lantbruk.
 • Stärka kopplingen mellan lantbrukare och svensk livsmedelsindustri.

Data från 2020 visar att:

 • Tillväxtbolaget har beviljat lån om 74,7 MSEK och har förfrågningar om ytterligare
  90 MSEK.
 • 60 % av Tillväxtbolagets kunder är yngre än 44 år.
 • I företag som beviljats lån av Tillväxtbolaget har investeringarna bidragit till skapandet av 192 arbetstillfällen.   
   

Fakta om delägarna:

Om Lantmännen
Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 19 000 svenska lantbrukare, har 10 000 anställda och omsätter 45 miljarder kronor på årsbasis. Genom forskning och verksamhet i hela värdekedjan tar vi ansvar från jord till bord. www.lantmannen.com

Om LRF
Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för det gröna näringslivet med cirka 140 000 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen. LRFs medlemmar driver tillsammans omkring 70 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation.

Om HKScan
HKScan är länken mellan 11 000 svenska lokala gårdar och miljontals konsumenter. Genom ansvar i hela värdekedjan från gård till gaffel gör vi det möjligt för konsumenten att njuta hållbart och ansvarsfullt producerat kött i generationer framöver. HKScan är Nordens ledande livsmedelsföretag med högkvalitativa fläsk-, nöt-, fjäderfä- och lammprodukter, förädlade charkvaror samt färdigmat under starka varumärken.

Om Växa Sverige
Växa Sverige är ett modernt rikstäckande rådgivnings- och serviceföretag för lantbruksföretagare, flertalet inom mjölk- och köttproduktion. Vår vision är att bidra till ökad konkurrenskraft hos våra kunder genom de tjänster, verktyg och den service vi säljer. Med 6 150 medlemmar och med en omsättning om cirka 450 miljoner är vi landets största husdjursförening. www.vxa.se

För mer information, kontakta: 

Lantmännen presskontakt: Tel: 010 556 88 00, E-post: press@lantmannen.com

HKScan presskontakt: Tel: 08 725 85 10, E-post:se.mediakontakt@hkscan.com

LRF presskontakt: Tel: 08 787 57 77, E-post: press@lrf.se

Växa Sverige presskontakt: Tel: 010 471 00 00, E-post: info@vxa.se