Film från lanseringen av ”Framtidens Jordbruk: Mjölk & Nötkött”

2021, Nyheter

Rapporten ”Framtidens Jordbruk: Mjölk & Nötkött” lanserades måndagen den 18 oktober. Över 600 personer var anmälda till det digitala lanseringsseminariet av rapporten som sändes från Abbotnäs Säteri utanför Katrineholm, där diskussionerna kretsade kring potentialerna för en än mer hållbar produktion till 2050.

 

Resultaten från rapporten ”Framtidens Jordbruk: Mjölk & Nötkött” visar att den svenska produktionen av mjölk och nötkött kan minska klimatutsläppen i linje med Parisavtalet, samtidigt som produktiviteten ökar och biologisk mångfald gynnas. Rapporten har tagits fram tillsammans med aktörer genom hela kedjan för mjölk- och nötkött - HKScan, Arla, LRF, Svenskt Kött, Växa, DeLaval och Yara.

Under måndagens livesändning presenterade Elina Matsdotter, del av projektkontoret för rapporten och hållbarhetschef på Svenskt Kött, resultaten och slutsatserna från arbetet som tydliggjorde nötkreaturens viktiga roll i ett framtida hållbart livsmedelsystem. Dessutom redogjordes för de olika klimatgaserna koldioxid, metan och lustgas, som bryts ned olika fort i atmosfären och påverkar den globala uppvärmningen på olika vis. Det är därför viktigt att skilja på dessa tre klimatutsläpp för att bedöma olika insatser att nå 1,5 graders målet inom Parisavtalet, inte minst vad gäller det biogena metanutsläppen från animalieproduktionen.


Elina Matsdotter, Svenskt Kött

Även Johan Kuylenstierna, ordförande i Klimatpolitiska rådet och del av rapportens externa referensgrupp, lyfte vikten av systemperspektiv för att kunna utveckla näringen vidare och var tydlig med att samtliga utsläpp måste minska - men först och främst de fossila.


Johan Kuylenstierna, Klimatpolitiska rådet, i samtal med moderatorn Lovisa Madås.

I ett avslutande panelsamtal med representanter från aktörerna bakom rapporten lyftes behovet av innovation över hela linjen, långsiktiga satsningar från politiken, samverkan genom hela värdekedjan och inte minst en ökad lönsamhet inom primärproduktionen. Många av de potentialer som identifierats för en framtida hållbar mjölk- och nötköttsproduktion sker på gårdsnivå, och här måste kostnaderna för de nödvändiga investeringarna bäras av hela livsmedelskedjan.

Panelsamtal på Abbotnäs Säteri.

Ta del av rapporten ”Framtidens Jordbruk: Mjölk & Nötkött” här.

Medverkande:

Jan Larsson, ägare Abbotnäs Säteri
Per Arfvidsson, vice vd Lantmännen
Gustav Kämpe, vice ordförande i Växa och Arlabonde 
Elina Matsdotter, hållbarhetschef Svenskt Kött 
Kuylenstierna, ordförande Klimatpolitiska rådet och del av arbetets externa referensgrupp 
Palle Borgström, förbundsordförande LRF 
Lars Appelqvist, vd HKScan Sweden 
Lisa Ehde, Director Members and Agri Commercial Arla Foods
Lars Johansson, SVP Corporate Communications & Sustainability DeLaval 
Lovisa Madås, moderator