Åsa Larsson tilldelas Lantmännens Från jord till bord-stipendium 2021

Pressmeddelanden, 2021

Årets Lantmännen och Ultuna Studentkår (ULS) ”Från jord till bord-stipendium” tilldelas Åsa Larsson för hennes uppsats som belyser den aktuella frågan om tillskottsbevattning för att på ett hållbart sätt öka produktiviteten inom jordbruket.

Lantmännens och Ultuna Studentkårs (ULS) ”Från jord till bord-stipendium” 2021 går till Åsa Larsson som nyligen avslutat sin agronomutbildning vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Åsa tilldelas stipendiet för sin uppsats ”Tillskottsbevattning i vårsäd – effekter på markvattenbalans och skörd”, där hon utvärderat effekterna av tillskottsbevattning i vårsäd genom att studera markvattenbalanser och skördenivåer.

– Intresset för frågeställningen väcktes våren 2018 då jag under en utbytestermin i Hohenheim i Tyskland läste en kurs i bevattningssystem. Under den perioden spred sig torkan i Europa och såväl vårsådd som vallar torkade bort på många platser. I södra Tyskland hade man en helt annan vana vid torka och därmed ett system på plats för att hantera fenomenet och det var i den miljön idén för min uppsats uppstod. För mig var det också viktigt att min uppsats skulle ha en tydlig koppling till det praktiska jordbruket, berättar årets stipendiat och numera analytiker på Jordbruksverket Åsa Larsson.

Stipendiet delades ut den 29 maj och juryns motivering lyder: ”Stipendiatens gedigna masteruppsats lyfter den aktuella frågan om vattenhushållning kopplat till avkastning och begränsade resurser. Arbetet påvisar att tidig bevattning oftast gav en högre skörd per millimeter vatten och detta är viktiga insikter då tillgång och ekonomi begränsar hur mycket bevattning som är möjlig, samtidigt som hög avkastning är essentiell. Kommittén anser att stipendiaten genom sitt arbete starkt bidragit till ökad kunskap – från jord till bord - om hur tillskottsbevattning vid rätt tidpunkt kan öka produktiviteten och därmed jordbrukets lönsamhet, på ett hållbart och balanserat sätt”.

– Åsa Larsson har gjort ett mycket gediget arbete och sätter fingret på ett väldigt aktuellt ämne då vattenbrist är en av de vanligaste skördebegränsande faktorerna och här är det av vikt att uppdatera kunskaperna till den typ av lantbruk vi har idag, säger Patrik Myrelid, Strategichef på Lantmännen.

– Det finns ett starkt behov att arbeta vidare med frågan om god vattenhushållning som handlar om både bevattning och dränering. Här finns ett innovationsgap att fylla inför framtiden för att vi ska kunna öka lantbrukets produktivitet och effektivitet, samtidigt som vi fortsätter att ytterligare förbättra det långsiktiga hållbarhetsarbetet, utvecklar Peter Annas, Lantmännens forsknings- och innovationschef.

Åsa Larsson är uppvuxen på en mjölkgård i Gästrikland och avlade sin examen som agronom mark/växt 2020 (master’s degree – soil science) vid SLU. Under studietiden var Åsa Ceremonimästare 2019 och engagerade sig även som övermarskalk med ansvar för professorsinstallationer och doktorspromotioner. Idag arbetar Åsa med uppföljning och analys av det svenska genomförandet av landsbygdsprogrammet på Jordbruksverket.

Från jord till bord-stipendiet ges ut årligen och är en del i Lantmännens samarbete med studenterna på SLU Ultuna och Ultuna Studentkår. Stipendiet syftar till att belöna framstående studentarbete som bidrar till att utveckla Sveriges livsmedelsproduktion och svenska lantbruksföretag på ett lönsamt och hållbart sätt. Stipendiekommittén består av ULS ordförande, sekreterare, inspektor och näringslivsansvarig samt två representanter från Lantmännen.

Uppsatsen kan laddas ner på: https://stud.epsilon.slu.se/16688/

För mer information, kontakta gärna:

Patrik Myrelid, strategichef på Lantmännen
Tel:
 0706 51 89 33
E-postpatrik.myrelid@lantmannen.com

Lantmännens pressavdelning  
Tel: 010 556 88 00
E-postpress@lantmannen.com