Starkt resultat för Lantmännen trots coronakrisen

Finansiella rapporter, 2020

Lantmännens resultat efter finansiella poster för första tertialet 2020 uppgår till 447 MSEK – en klar förbättring jämfört med förra årets resultat på 335 MSEK för samma period.

– Lantmännens goda utveckling har fortsatt inom samtliga divisioner och affärsområden, fram till utbrottet av coronaviruset i mitten av mars. Påverkan från pandemin har varit störst inom Foodservice-segmentet i Lantmännen Unibake samt i Swecon. Divisionerna Lantbruk och Energi, liksom Lantmännen Cerealia, har alla stärkt sina resultat jämfört med föregående år, säger Per Olof Nyman, Lantmännens vd och koncernchef.

Siffrorna nedan avser rörelseresultat. Föregående års resultat anges inom parentes.

Division Lantbruk visar ett betydligt högre resultat än föregående år: 104 MSEK (-28) – första halvåret 2019 var dock kraftigt påverkat av följderna av 2018 års torka. Volymerna i samtliga divisionens affärer har utvecklats positivt under tertialet. Arbetet med vårbruket har gått bra och det finns stora förhoppningar om en god skörd. Efterfrågan på foder är fortsatt stor för samtliga djurslag. Lantmännen Maskin har under tertialet lanserat en ny e-handelslösning.

Division Energis resultat uppgår till 133 MSEK (52) – en klar förbättring jämfört med föregående år. Lantmännen Agroetanols resultat är högre till följd av högre produktion och en mer gynnsam relation mellan priset på etanol och spannmål under inledningen av året. Lantmännen Reppe fortsätter att utvecklas positivt – under mars har distributionen ställts om för att även leverera råvara till produktion av handsprit och desinfektionsmedel. Lantmännen Aspen upplever fortsatt god efterfrågan i Norden, men resultatet i framförallt den franska verksamheten har påverkats negativt av nedstängningar på grund av coronapandemin.

Division Livsmedel visar ett lägre resultat än föregående år: 190 MSEK (239), vilket främst beror på minskad Foodservice-försäljning inom Lantmännen Unibake på grund av coronapandemin. Den största försäljningsminskningen har skett på de marknader där kunderna till stor del utgörs av hotell, restauranger och snabbmatskedjor. Lantmännen Cerealia har fortsatt att förbättra sitt resultat både genom större efterfrågan på konsumentprodukter och det förbättringsprogram som genomförts det senaste året.

Affärsområde Swecons resultat är lägre än föregående år: 123 MSEK (139). Swecon har under tertialet stärkt sin marknadsandel i Sverige ytterligare, och även de tyska och baltiska verksamheterna utvecklas positivt. Totalmarknaden och orderingången har kraftigt påverkats av situationen med covid-19, och Volvo har sedan slutet av mars valt att hålla hela eller delar av sin produktion stängd.

Affärsområde Fastigheter visar ett resultat, exklusive fastighetsförsäljningar, på 75 MSEK (71). Större projekt fortskrider som planerat, däribland bygget av Lantmännens nya kontor, bostäder och äldreboende i Malmö, samt uppförandet av en ny anläggning för Lantmännen Maskin i Vara.

– Det är i dagsläget omöjligt att bedöma de totala följderna av coronakrisen, men min uppfattning är att Lantmännen som företag står väl förberett för att hantera krisen. De senaste årens goda resultat har bidragit till att vi har en stark finansiell ställning, och vår breda affärsportfölj är en styrka i osäkra tider. Ytterligare en framgångsfaktor är våra ansvarstagande och lösningsorienterade medarbetare, som gör ett fantastiskt arbete. Sammantaget är jag övertygad om att vi kommer att möta de utmaningar vi står inför, och komma ut på andra sidan som ett ännu starkare företag, säger Per Olof Nyman.För mer information, läs gärna delårsrapporten i sin helhet – den finns tillgänglig på https://www.lantmannen.se/om-lantmannen/finansiell-information/delarsrapporter/. Bilder finns tillgängliga på https://lantmannen.se/bildbanken.

Vid frågor, kontakta:

Per Olof Nyman, vd och koncernchef, Lantmännen
Tel: 0706 57 42 47
E-post: per.olof.nyman@lantmannen.com

Christian Johansson, ekonomi- och finansdirektör, Lantmännen
Tel: 0705 37 12 27
E-post: christian.johansson@lantmannen.com

Lantmännens pressavdelning
Tel: 010 556 88 00
E-post: press@lantmannen.com

Denna information är sådan information som Lantmännen ek för är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 juni 2020 kl. 08:00 CET.