Framtidens jordbruk–webinarium samlade branschen

2020, Nyheter

Över 400 deltagare samlades för Lantmännens livesända webinarium Framtidens jordbruk – 29 skördar kvar. Diskussionerna kretsade kring framsteg under året och möjligheterna framåt mot en mer hållbar livsmedelskedja. 

 

Onsdag 25 november anordnade Lantmännen ett webinarium på temat fossilfrihet med presentationer och samtal bland annat om hållbara odlingskoncept, fossilfria mineralgödsel och bränslen och andra spännande initiativ mot framtidens jordbruk. 

Lantmännens styrelseordförande Per Lindahl inledde webinariet med att beskriva hur viktig rapporten varit och att Lantmännen har en viktig roll att spela i omställningen.

– Vi har möjlighet att ta på oss ledartröjan och driva utvecklingen mot ett klimatneutralt jordbruk 2050.

Potentialerna finns att öka produktionen från de svenska åkrarna och minska påverkan på klimat och miljö - men det kommer att krävas mer samarbete genom värdekedjan och att bra och hållbar mat måste få kosta lite mer för att kunna säkerställa de nödvändiga investeringarna på gården.

Vi har möjlighet att ta på oss ledartröjan och driva utvecklingen mot ett klimatneutralt jordbruk 2050.

Per Lindahl, Styrelseordförande Lantmännen

Claes Johansson, hållbarhetschef på Lantmännen, sammanfattade rapportens fokusområden och året som gått sedan lansering i en systematisk modell som kommit ur arbetet med Framtidens jordbruk – från kunskap till bevis till erbjudande på marknaden, och samverkan. Claes svarade även på frågor från publiken om att gå från linjärt till cirkulärt, växtförädlingens roll och andra miljö och klimatåtgärder som Lantmännen jobbar med.

Lantmännen har också inlett nya spännande samarbeten kring fossilfritt mineralgödsel och förnybart RME-bränsle i tanken på gården – allt för att minska den fossila påverkan från livsmedelsproduktionen. David Varverud från Energifabriken och Hans Larsson från Yara Sverige berättade mer om samarbetet. Fredrik Sundblad från Fossilfritt Kött Gotland deltog också i webinaret och beskrev pilotprojektet som också det syftar till att uppnå en fossilfri livsmedelskedja.

Karolina_780x520.jpg
Karolina Valdemarsson, Lantmännen. 

Karolina Valdemarsson, Managing Director på Lantmännen Cerealia Sverige, berättade mer om Lantmännens odlingsprogram Klimat & Natur och hur programmet utvecklas över tid tillsammans med kunder och konsumenter. Företagen måste våga gå före och erbjuda hållbara lösningar, för att driva på efterfrågan hos konsument. Det finns ett tydligt intresse och betalningsvilja, visar Lantmännen Cerealias undersökningar.

– Konsumenter är väldigt medvetna om jordbrukets roll och man är väldigt positiv till att bidra till jordbrukets omställning.

Helena Jonsson, regeringens utredare för ett fossiloberoende lantbruk, deltog via länk och beskrev utredningens delar och förslag för att stärka konkurrenskraften och stödja utvecklingen mot fossilfrihet. Utredningen ska presenteras 28 februari 2021.

Fält_780.jpg
Lantmännen har inlett nya samarbeten kring fossilfritt mineralgödsel och förnybart RME-bränsle i tanken på gården – allt för att minska den fossila påverkan.

Jenny Näslund, energiexpert, berättade om lantbrukets egna färdplan inom ramen för Fossilfritt Sverige. Hon menade att de knappa lönsamhetsmarginalerna för den enskilda lantbrukaren är ett stort hinder i omställningen och efterlyste mer konkurrensneutrala styrmedel så att svenska lantbrukare kan konkurrera på en internationell marknad.  

Avslutningsvis beskrev Claes Johansson nästa steg, bland annat med stort fokus på Lantmännens framtidsgård Bjertorp där teori ska prövas i praktiken med målsättning att kunna ta fram lösningar och erbjudanden till marknaden. Samarbeten inom och utanför branschen och dialog med kunder och konsumenter fortlöper för att säkerställa att hela branschen är med på resan mot klimatneutralitet.

Medverkande i webbinarium

Per Lindahl, styrelseordförande Lantmännen
Claes Johansson, hållbarhetschef Lantmännen
Karolina Valdemarsson, Managing Director Lantmännen Cerealia Sverige
Hans Larsson, YARA
David Varverud, Energifabriken
Fredrik Sundblad, Fossilfritt Kött Gotland
Jenny Näslund, LRF
Helena Jonsson, Landshövding Länsstyrelsen i Jönköpings län, Utredningen Fossiloberoende jordbruk