Hållbart jordbruk i fokus på Växadagarna 2020

2021, Nyheter

Lantmännen deltar i Växadagarna i Umeå, Växjö och Örebro för att tala om rapporten Framtidens jordbruk och hur svenskt jordbruk ska klara klimatomställningen.

Växadagarna Mjölk och Kött är en viktig mötesplats, med cirka 1000 besökare, som samlar branschen för samtal och föreläsningar kring den svenska kött- och mjölkproduktionen. Temat för 2020 är ”Hållbart företagande på gården”, där vår rapport Framtidens Jordbruk passar väl in.

– Vad vi skriver i rapporten är att det finns potential för svenskt jordbruk att halvera sin klimatpåverkan varje decennium fram till 2050 samtidigt som produktiviteten ökar. Teknologin och kunskapen finns, men det krävs en ökad lönsamhet i lantbruket för att kunna genomföra de investeringar som krävs, säger Claes Johansson, hållbarhetschef på Lantmännen.

Potential i kött- och mjölkproduktionen

Lantmännen har gjort sina beräkningar genom en modell som baserats på odling av höstvete men Claes Johansson menar att det finns poänger att hämta även för kött- och mjölkbönder. 

– Potential finns helt klart även för kött- och mjölkproduktionen. Spannmål är en viktig del av animalieproduktionen, så de möjligheter vi identifierat har betydelse även för kött och mjölkproduktionen. Vi planerar också att i ett nästa steg gå vidare med en motsvarande analys för kött- och mjölkproduktion.

Vi är redan dubbelt så bra som resten av världen

Årets Växadagar har ett gårds- och konära fokus. I programmet diskuteras hur svenska gårdar kan bli mindre klimatbelastande i framtiden, men även svenskt lantbruks status idag.  

– Från Växas sida bedömer vi Lantmännens arbete som högintressant och ett sätt för svensk animalieproduktion att på ett strukturerat sätt identifiera produktionens klimatutmaningar och möjligheter. Jag vill understryka att svensk mjölk- och köttproduktion redan är en av världens mest hållbara. Målet för oss i Växa är att vår produktion ska öka för att det är bra för Sverige och för att högre produktion här även leder till lägre klimatbelastning globalt sett, säger Marita Wolf, styrelseordförande Växa Sverige.