Film från lanseringen av Framtidens jordbruk

2019, Nyheter

I samband med lanseringen av rapporten ”Framtidens jordbruk – vägen mot ett klimatneutralt jordbruk 2050” bjöd Lantmännen in till ett lanseringsseminarium i Stockholm onsdagen den 20 november.


Ta del av rapporten "Framtidens jordbruk"

Lantmännens nya klimatmål är att skapa förutsättningar för en än mer hållbar odling med halverad klimatpåverkan vart tionde år för att nå klimatneutralitet 2050. Med det nya målet lanseras också en rapport som beskriver hur omställningen av svensk växtodling kan möjliggöras. Rapporten lanserades i samband med ett seminarium som samlade cirka 115 personer från näringslivet, politiken, akademien och livsmedelsbranschen. Per Arfvidsson, Lantmännens vice vd, och Gunilla Aschan, lantbrukare vid Ullälva gård och ledamot i Lantmännens styrelse, hälsade välkomna.

– Vi har konkretiserat utmaningen, satt ett aggressivt mål och visat på befintliga lösningar. Vår ambition är att ta ledarskap i frågan och driva utvecklingen med ett möjlighetsorienterat grepp, men klimatfrågan kan inte lösas av en enskild aktör. Den kräver samarbete genom hela värdekedjan och en kraftsamling på nationell basis, inledde Per Arfvidsson.

Gunilla Aschan förtydligade vikten av lönsamhet för den enskilde lantbrukaren – att svensk hållbart producerad mat måste värderas högre av konsumenter. 

– Klimatarbete går hand i hand med lönsamhet och är en stor möjlighet för lantbruket. Rapporten är ett seriöst inspel som visar på vilka effekterna blir av en hållbar omställning i hela kedjan från jord till bord. Nu krävs att lantbruket, politiken och övriga aktörer i kedjan tillsammans går i rätt riktning.

Seminarium_Claes_780x520.jpg
Lantmännens hållbarhetschef Claes Johansson.

Lantmännens hållbarhetschef Claes Johansson presenterade rapportens bedömningar och slutsatser – att det finns stor potential att öka skördarna och samtidigt nå klimatmålen. Han var tydlig med att jordbruket är den viktigaste delen av livsmedelsvärdekedjan – här skapas den största delen av värdet, men också den största påverkan på klimat och miljö. Därför har vi stor möjlighet att göra en positiv skillnad i det första ledet.

– Åkermarken är en kritisk resurs när vi går mot 2050 och blir cirka tio miljarder människor. För att kunna använda åkermarken resurseffektivt krävs en omställning inom en rad olika områden. Vi behöver parera klimatförändringarnas effekter och öka skördarna på samma yta, för att kunna möta en växande befolkning globalt. Detta är något som kommer att kräva stora investeringar på gårdarna och ännu mer forskning och innovation.

Seminarium_Johan_780x520.jpgJohan Kuylenstierna, vice ordförande i Klimatpolitiska rådet och del av rapportens externa referensgrupp.

Johan Kuylenstierna, vice ordförande för Klimatpolitiska Rådet och adjungerad professor och hedersdoktor vid Stockholms Universitet, har ingått i rapportens externa referensgrupp och var en av talarna under lanseringsseminariet. Han betonade rapportens höga ambitionsnivå – trots tydliga utmaningar och komplexiteten i hela matsystemet, samt vikten av att Lantmännen tagit ett helhetsgrepp vad gäller hållbarhet, inklusive produktivitet och ekonomisk hållbarhet för lantbrukaren.

– Det är viktigt att näringarna själva driver frågorna och vågar sticka ut hakan, även om man i dagsläget inte har alla svar. Då kommer omställningen gå snabbare och vi kan röra oss framåt.

I en avslutande paneldebatt diskuterades bland annat politiska styrmedel som premierar en mer hållbar odling och konsumentens roll i omställningen. Karolina Valdemarsson, Managing Director för Lantmännen Cerealia i Sverige, var tydlig med att konsumenten vill vara och redan är med på resan mot en mer hållbar matproduktion.

– Våra undersökningar visar att merparten vill stötta den svenska lantbrukaren och investera i framtiden genom sina matval. Företag måste erbjuda dem mer hållbara produkter och lösningar.

Hon uppmuntrade alla att se över sitt skafferi och fundera över vad du äter – även ute på restaurang – för att ytterligare driva på förändringen.

Claes Johansson avslutade med en påminnelse till alla i rummet om att agera nu.

– Nu har vi 30 skördar på oss att nå ett klimatneutralt jordbruk, så låt oss börja direkt efter seminariet.

blobid3.jpgFr.v. Gunilla Aschan, Per Arfvidsson, Karolina Valdemarsson och Johan Kuylenstierna, i ett panelsamtal.