Lantmännens resultat i nivå med föregående år – kommande effekter av sommarens torka svåra att helt förutse

Finansiella rapporter, 2018

Lantmännens resultat till och med andra tertialet, efter finansiella poster och justerat för jämförelsestörande poster, uppgår till 1 058 MSEK, jämfört med förra årets resultat på 1 112 MSEK.

– Lantmännen som helhet fortsätter att utvecklas väl, men årets andra tertial har givetvis dominerats av den torra och varma sommaren, som har haft en stor påverkan både på våra verksamheter och på våra ägares gårdar. Genomgripande insatser har gjorts för att hantera den extrema vädersituationen, och Lantmännen har bland annat gått ut med ett åtgärdspaket till medlemmarna för att mildra effekterna av sommarens väder, säger Per Olof Nyman, Lantmännens vd och koncernchef.

Siffrorna nedan avser rörelseresultat, justerat för jämförelsestörande poster, för perioden januari-augusti 2018. Föregående års resultat anges inom parentes.

Division Lantbruk visar ett lägre resultat än föregående år: 226 MSEK (266 MSEK), vilket till fullo beror på årets låga spannmålsskörd. Effekterna av torkan och värmen ställer bland annat stora krav på divisionens förmåga att förse industriverksamheterna med spannmål, och efterfrågan på foder och vallfrö har varit mycket stor under sommaren.

Division Energis resultat är lägre än föregående år: 152 MSEK (252 MSEK), vilket framförallt beror på ett lägre etanolpris jämfört med 2017. Torkan och värmen har också påverkat försäljningen av alkylatbensin negativt. I augusti meddelades att Lantmännen Reppe på grund av bristande lönsamhet avser att upphöra med produktionen av glukossirap i Växjö.

Division Livsmedel visar ett resultat som är högre än föregående år: 556 MSEK (504 MSEK). Lantmännen Cerealia har fortsatt sin utveckling från första tertialet och visar ett högre resultat än förra året – främst tack vare fortsatt förbättringsarbete och genomförda kostnadsbesparingar. Lantmännen Unibake fortsätter att utvecklas stabilt, och visar ett resultat som är i nivå med föregående år.

Affärsområde Swecon visar ett resultat som är högre än föregående år: 219 MSEK (204 MSEK). Affärsområdet fortsätter att utvecklas positivt, och läget på Swecons marknader är generellt bra: försäljningen i Sverige är i linje med förra årets rekordnivåer, och Swecon har vunnit marknadsandelar på den växande tyska marknaden.

Affärsområde Fastigheter utvecklas enligt plan, med ett resultat exklusive fastighetsförsäljningar som är i nivå med föregående år: 140 MSEK (139 MSEK).

Den torra och varma sommaren, som har lett till låga skördar och foderbrist, medför utmaningar både för Lantmännen och för Lantmännens ägare. För att mildra effekterna av torkan i närtid har Lantmännen gått ut med ett åtgärdspaket om totalt cirka 220 MSEK. Av paketet utgörs 146 MSEK av en extra återbäring och efterlikvid som betalades ut till Lantmännens ägare i slutet av september. Totalt har Lantmännen därmed delat ut över 700 MSEK under 2018.

– En av vår kooperations största styrkor är att vi kan agera med kort varsel för att underlätta för medlemmarna. Vår balanserade affärsportfölj innebär dessutom att vi kan kompensera för temporära motgångar inom vissa områden med goda resultat i andra affärer, vilket ger en stabilitet som är viktig för både ägare, kunder, samarbetspartners och medarbetare. Jag är stolt över att vara en del av Lantmännen, och känner en stark tillförsikt kring att vi både kan möta de utmaningar vi står inför – och på sikt åter skifta fokus till vår ambitiösa plan för lönsam tillväxt, säger Per Olof Nyman.

Delårsrapporten finns tillgänglig på https://lantmannen.com/finansiellinformation.

Bilder finns på https://lantmannen.com/bildbanken.

Vid frågor, kontakta:

Per Olof Nyman, vd och koncernchef, Lantmännen
Tel: 0706 57 42 47
E-post: per.olof.nyman@lantmannen.com

Ulf Zenk, ekonomi- och finansdirektör, Lantmännen
Tel: 0725 61 15 63
E-post: ulf.zenk@lantmannen.com

Lantmännens pressjour
Tel:
010 556 88 00
E-post:
press@lantmannen.com

Denna information är sådan information som Lantmännen ek för är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 4 oktober 2018 kl. 08:00 CET.