Lantmännens årsredovisning för 2017 publicerad

Pressmeddelanden, 2018

Nu finns Lantmännens Årsrapport med Hållbarhetsredovisning för 2017 tillgänglig. Rapporten visar på en god finansiell utveckling för Lantmännen, en historiskt hög utdelning till svenska lantbrukare, nöjda medarbetare och stora framsteg på hållbarhetsområdet.

Nyheter i korthet under år 2017

Lantmännens resultat för 2017: Resultatet efter finansnetto och justerat för jämförelsestörande poster, uppgår till 1 552 MSEK – ett resultat i nivå med förra årets tidigare rekordresultat på 1 548 MSEK. Tack vare det goda resultatet har styrelsen föreslagit den högsta utdelningen i Lantmännens historia till svenska lantbrukare – totalt 566 MSEK.

Ägardialogen 2017: Ägardialogen har engagerat förtroendevalda och medlemmar i utvecklingen av Lantmännen och gett möjlighet att diskutera strategiska ägarfrågor.

Lantmännen sätter ett nytt klimatmål om minskade utsläpp från den egna produktionen: Det nya målet omfattar hela koncernen och kommer att uppnås genom följande initiativ:

 Minskning av utsläppen med 40 procent i de egna produktionsanläggningarna till år 2020, med utgångspunkt från 2015 års nivåer.

– Produktionen ska vara helt fossilfri i Sverige och Norge senast 2025, i övriga Norden 2030 och övriga Europa 2040.

 Energieffektivisering om 3 procent per år och per producerad volym till 2020.

Under 2017 minskade Lantmännen utsläppen från egen produktion med cirka 7 procent relativt omsättning mot basåret 2015. En övergång till grön el i bland annat Finland, konvertering från fossila bränslen och effektiviseringar står bakom minskningen.

Forskningsresultat ger hopp åt patienter med diabetes typ 2: Lantmännen har genom sin forskningsstiftelse kunnat bidra till forskning som visar positiva effekter hos patienter med typ 2-diabetes. Det aktiva ämnet, en antioxidant som finns i broccoli, har visat sig ge lägre blodsockernivåer hos personer med diabetes typ 2.

Årets medarbetarundersökning visar på en positiv utveckling: Lantmännens medarbetare upplever stor arbetsglädje och hög motivation och är positiva till ledarskapet inom företaget. Lantmännens mål för Arbetsglädje nås med index 70 och Ledarskap överträffas med index 74.

Länk till Års- och Hållbarhetsredovisning för år 2017: https://lantmannen.com/om-lantmannen/finansiell-information/ars-och-hallbarhetsredovisningar/

För mer information, kontakta gärna: 

Lantmännens pressjour
Tel: 010 556 88 00
E-post: press@lantmannen.com

Ladda ned filer här