Lantmännen presenterar ytterligare ett rekordresultat – och föreslår den högsta utdelningen någonsin

Finansiella rapporter, 2018

Lantmännens resultat för 2017, efter finansnetto och justerat för jämförelsestörande poster, uppgår till 1 552 MSEK – ett resultat i nivå med förra årets tidigare rekordresultat på 1 548 MSEK. Tack vare det goda resultatet har styrelsen föreslagit den högsta utdelningen i Lantmännens historia till Sveriges lantbrukare – totalt 566 MSEK.

– 2017 har varit ännu ett bra år för Lantmännen, och det är väldigt glädjande att kunna ge en historiskt hög utdelning till medlemmarna. Koncernen som helhet utvecklas positivt, och flertalet av våra verksamheter bibehåller eller stärker positionerna på sina respektive marknader. Samtidigt möter vissa affärer utmaningar i form av tuffare förutsättningar och hårdare konkurrens, vilket innebär att vi måste stärka vårt fokus på förbättringar och ökad effektivitet, säger Per Olof Nyman, Lantmännens vd och koncernchef.

Alla siffror nedan avser rörelseresultat för helåret 2017 och är justerade för jämförelsestörande poster. Föregående års resultat anges inom parentes.

Division Lantbruk utvecklas positivt och har ökat sitt resultat till 340 MSEK (318). Årets stora och sena skörd innebar påfrestningar både i Lantmännens infrastruktur och hos lantbrukarna. För att möta de allt större spannmålsskördarna genomförs ett antal strategiska investeringar för att stärka den framtida infrastrukturen. Under året förvärvades det finska lantbruksföretaget K-maatalous, som nu har bytt namn till Lantmännen Agro Oy.

Division Maskins resultat uppgår till 381 MSEK (316). Försäljningsutvecklingen har varit god inom både Lantmännen Maskin och Swecon. Inom Lantmännen Maskin pågår ett intensivt arbete till följd av ett ökat fokus på den svenska marknaden och det uppdaterade leverantörsavtalet med AGCO. Från och med 2018 integreras Lantmännen Maskin i division Lantbruk, för att ytterligare stärka kunderbjudandet i de lantbruksnära verksamheterna. Swecon har utvecklats mycket positivt under året, och levererar på rekordnivåer både vad gäller försäljning och resultat.

Resultatet i division Energi uppgår till 282 MSEK (304). Lantmännen Agroetanol har ökat sitt resultat, bland annat tack vare fortsatt framgångsrik etanolexport till bland annat Tyskland. Övriga affärer inom division Energi har också utvecklats väl under 2017, och i december genomförde Lantmännen Aspen förvärvet av alkylatbensinproducenten Marline i Frankrike, vilket stärker bolagets position på den franska marknaden.

Division Livsmedels resultat uppgår till 708 MSEK (849). Lantmännen Cerealias resultat har påverkats negativt av framförallt hård konkurrens på stora delar av marknaden, samt av kostnader för pågående förbättringsprojekt. Ett omfattande arbete pågår för att förbättra kostnads- och produktionseffektiviteten inom hela verksamheten. Lantmännen Unibake utvecklas fortsatt stabilt: särskilt positiv utveckling märks i Ryssland samt inom färskbrödsverksamheten i Finland och Baltikum.

Resultatet i Lantmännen Fastigheter, exklusive fastighetsförsäljningar, uppgår till 204 MSEK (188). I augusti bildade Lantmännen tillsammans med fastighetsbolaget Hemsö ett joint venture inom samhällsfastigheter. I december invigdes ”Lantmännens hus” i Kalmar – en ny anläggning där alla Lantmännens verksamheter i regionen samlas. I december förvärvade också Lantmännen Agrovärme fjärrvärmeföretaget Byavärme i Vinslöv.

Lantmännens totala resultat har påverkats av följande jämförelsestörande poster: försäkringsersättning för Lantmännen Unibakes bageri i Londerzeel, Belgien (+96 MSEK); realisationsvinst i Lantmännen Fastigheter (+78 MSEK); en avsättning avseende Lantmännen Agroetanol (-140 MSEK); strukturkostnader i Lantmännen Cerealia (-34 MSEK) – och i tredje tertialet strukturkostnader i Lantmännen Unibake (-31 MSEK). Totalt uppgår de jämförelsestörande posterna för helåret till -31 MSEK (-91 MSEK föregående år).

Styrelsen har beslutat om att lämna återbäring och efterlikvid på handel med Lantmännen Lantbruk i Sverige med 2,5 procent (2,5 föregående år). Styrelsen har också beslutat att lämna 0,5 procent (0,5) i återbäring på medlemmarnas inköp från division Maskins svenska verksamhet. Totalt beräknas återbäring och efterlikvid uppgå till 244 MSEK (231). Utöver detta föreslår styrelsen att föreningsstämman beslutar om insatsutdelning och insatsemission om totalt 322 MSEK (277).

– Det goda resultatet innebär att styrelsen kan föreslå en total utdelning på 566 miljoner kronor till våra ägare, vilket är den högsta utdelningen någonsin. Lantmännen har haft en väldigt god utveckling under de senaste åren, vilket är ett bevis på att vi är ett företag med rätt strategi, stark kompetens och goda kundrelationer. Under 2018 kommer vi att ta ytterligare steg för att bli ännu bättre inom alla dessa områden, för att fortsatt vara de svenska lantbrukarnas bästa affärspartner, säger Per Olof Nyman.

Bokslutskommunikén finns tillgänglig på https://lantmannen.com/finansiellinformation.

Bilder finns tillgängliga på https://lantmannen.com/bildbanken.

Vid frågor, kontakta:

Per Olof Nyman, vd och koncernchef, Lantmännen
Tel: 0706 57 42 47
E-post: per.olof.nyman@lantmannen.com

Ulf Zenk, ekonomi- och finansdirektör, Lantmännen
Tel: 0725 61 15 63
E-post: ulf.zenk@lantmannen.com

Lantmännens pressjour
Tel:
010 556 88 00
E-post:
press@lantmannen.com

Denna information är sådan information som Lantmännen ek för är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 6 februari 2018 kl. 11:00 CET.