Lantmännen levererar rekordhögt resultat – och föreslår rekordutdelning

Finansiella rapporter, 2017

Lantmännens resultat för 2016, efter finansiella poster och justerat för jämförelsestörande poster, är det högsta resultat Lantmännen någonsin levererat och uppgår till 1 548 MSEK. Tack vare det goda resultatet har styrelsen beslutat om höjd återbäring och efterlikvid till Lantmännens ägare, svenska lantbrukare. Sammantaget innebär styrelsens förslag den högsta utdelningen i Lantmännens historia.

– Det höga resultatet är ett kvitto på att Lantmännen fortsätter utvecklas positivt och i linje med den lagda strategin. I princip samtliga affärer har utvecklats positivt under året. Vi har stärkt våra marknadspositioner och genomfört viktiga förvärv som ytterligare stärker vår position och skapar nya affärsmöjligheter, säger Per Olof Nyman, vd och koncernchef för Lantmännen.

Alla siffror nedan avser rörelseresultat för helåret 2016 och är justerade för jämförelsestörande poster. Föregående års resultat inom parentes.

Division Lantbruk har kraftigt ökat sitt resultat till 318 MSEK (237 MSEK). Det förbättrade resultatet beror till stor del på ökat kundfokus och starkare lokal förankring. Väl genomförda effektiviseringar och kostnadsminskningar, som fått full utväxling i den svenska verksamheten under året, har också bidragit positivt. Lantmännens position på den konkurrensutsatta lantbruksmarknaden har stärkts, med ökade marknadsandelar och god försäljning.

Division Maskins resultat uppgår till 316 MSEK (255 MSEK). Divisionen har utvecklats positivt under året, både inom lantbruks- och anläggningsmaskiner. I Lantmännen Maskin Sverige har ett intensivt arbete genomförts för att anpassa verksamheten till det uppdaterade leverantörsavtalet med AGCO; bland annat har AGCO:s centrallager omlokaliserats till Malmö. Swecon levererar ett starkt resultat, och har ökat sina marknadsandelar i både Sverige och Tyskland.

Resultatet i division Energi uppgår till 304 MSEK (218 MSEK). Det högre resultatet förklaras framförallt av att Lantmännen Agroetanol kraftigt har förbättrat sitt resultat under året – bland annat genom framgångsrik export av klimatvänlig etanol till Tyskland samt ökad försäljning av mer högförädlade produkter – till exempel drivmedlet ED95 för dieselmotorer. Även Lantmännen Reppe och Lantmännen Aspen har flyttat fram sina positioner och ytterligare förbättrat sina resultat.

Division Livsmedel har ökat sitt resultat till 849 MSEK (733 MSEK). Det högre resultatet förklaras främst av fortsatta resultatförbättringar i Lantmännen Unibake, samt att helårseffekten från Vaasan, som förvärvades i juni 2015, har tillkommit. Lantmännen Cerealia fortsätter att utvecklas stabilt, med starkt fokus på att utveckla innovativa kunderbjudanden och produkter – flera produktlanseringar har skett under året. Goda synergier har uppnåtts genom integration av Vaasans verksamhet i både Cerealia och Unibake.

Resultatet i Lantmännen Fastigheter, exklusive fastighetsförsäljningar, uppgår till 188 MSEK (187 MSEK). Den externa uthyrningen har fortsatt att öka under året, och ett antal fastighetsaffärer har genomförts – bland annat har Lantmännens tidigare produktionsfastigheter i Uppsala avyttrats.

Tre större jämförelsestörande poster påverkar Lantmännens rapporterade resultat för 2016. I division Livsmedel har försäkringsersättningen för det nedbrunna bageriet i Londerzeel, Belgien, påverkat resultatet positivt med 357 MSEK, medan strukturkostnader i både Lantmännen Cerealia och Lantmännen Unibake påverkar resultatet negativt med 148 MSEK. Inom division Energi har en avsättning på 300 MSEK gjorts i bokslutet, med anledning av EU-kommissionens pågående utredning av Lantmännen Agroetanol och två andra etanoltillverkare angående misstänkt brott mot EU:s konkurrenslagstiftning. Lantmännen samarbetar fullt ut med EU-kommissionen.

Lantmännens starka resultat för 2016 innebär att styrelsen har beslutat att höja återbäring och efterlikvid på handel med Lantmännen Lantbruk i Sverige till 2,5 procent (2,0 föregående år). Styrelsen har också beslutat att lämna 0,5 procent (0,5) i återbäring på medlemmarnas inköp från division Maskins svenska verksamhet. Totalt beräknas återbäring och efterlikvid uppgå till 232 MSEK (188). Utöver detta föreslår styrelsen att föreningsstämman beslutar om insatsutdelning och insatsemission om totalt 277 MSEK.

– Det goda resultatet innebär att 509 miljoner kronor kan tillföras svenskt lantbruk, till gagn för svenska lantbrukare. Vår starka position i hela värdekedjan från jord till bord innebär att vi kan fortsätta utveckla lönsamma och hållbara affärer – och skapa förutsättningar för ett livskraftigt svenskt lantbruk, säger Per Olof Nyman.

Bokslutskommunikén finns tillgänglig på http://lantmannen.com/finansiellinformation.

Bilder finns tillgängliga på http://lantmannen.com/nyheter.

Vid ytterligare frågor, kontakta:
Per Olof Nyman, vd och koncernchef, Lantmännen Tel 0706 57 42 47, e-post per.olof.nyman@lantmannen.com

Ulf Zenk, ekonomi- och finansdirektör, Lantmännen Tel 0725 61 15 63, e-post ulf.zenk@lantmannen.com

Lantmännens pressjour: Tel 0730 46 58 00

Denna information är sådan information som Lantmännen ek för är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 februari 2017 kl.08.30 CET.