Fortsatt positiv utveckling för Lantmännen i första tertialet

Finansiella rapporter, 2017

Lantmännens resultat efter finansiella poster för första tertialet 2017 uppgår till 354 MSEK – att jämföra med 304 MSEK för samma period föregående år.

Delårsrapport T1 2017 – Lantmännen fortsätter att utvecklas positivt. Vi har ett starkt momentum i våra affärer, och den goda intjäningsnivån från förra året har bibehållits, säger Per Olof Nyman, Lantmännens vd och koncernchef.

Alla siffror nedan avser rörelseresultat för perioden januari-april 2017. Föregående års resultat inom parentes.

Division Lantbruk har inlett året stabilt och visar ett rörelseresultat i nivå med föregående år: 96 MSEK (94 MSEK). Affärerna i divisionen utvecklas väl inom samtliga områden jämfört med första tertialet föregående år. Divisionens internationella intresseinnehav visar också ett resultat på föregående års nivå. Den 1 juni slutfördes Lantmännens förvärv av finska K-maatalous från Kesko Group.

– Förvärvet av K-maatalous ger oss möjligheter att etablera oss på den finska lantbruksmarknaden och stärka vår position inom spannmålsvärdekedjan i Östersjöområdet. K-maatalous är en av de största aktörerna på den finska lantbruksmarknaden, med en stark produktportfölj och många väletablerade varumärken, säger Per Olof Nyman.

Division Maskin fortsätter att utvecklas väl, och har ökat sitt resultat till 28 MSEK (11 MSEK). Det högre resultatet drivs främst av en god marknadsutveckling för Swecons verksamhet. Under första tertialet har Lantmännen Maskin tagit över importen av Massey Fergusons sortiment till den svenska marknaden. Den danska lantbruksmaskinsaffären har avvecklats och delar av den norska affären har avyttrats.

Division Energi har markant förbättrat sitt rörelseresultat jämfört med föregående år: 141 MSEK (84 MSEK). Ökningen beror främst på ett högre resultat i Lantmännen Agroetanol, som framgångsrikt fortsätter att utveckla sin export av etanol med hög klimatprestanda och försäljning av hållbara, högförädlade produkter.

Division Livsmedels resultat är något lägre än föregående år: 154 MSEK (185 MSEK). Resultatet påverkas negativt av planerade uppstartskostnader för Unibakes nya bageri i Londerzeel i Belgien samt en ovanligt kall vår med lägre försäljning av fast food-produkter. Lantmännen Cerealia möter hårdare konkurrens på samtliga huvudmarknader.

Lantmännen Fastigheter fortsätter att utvecklas stabilt och visar ett resultat, exklusive fastighetsförsäljningar, på 70 MSEK (61 MSEK). Under första tertialet har två strategiska förvärv gjorts i Finland, av fastigheter där Lantmännen Cerealia och Lantmännen Unibake bedriver produktion.

På Lantmännens föreningsstämma den 4 maj valdes Henrik Wahlberg och Ove Gustafsson till nya styrelseledamöter. På det efterföljande styrelsemötet valdes Per Lindahl till ny ordförande, och Hans Wallemyr till vice ordförande. På stämman fattades också beslut om insatsutdelning och insatsemission som, tillsammans med efterlikvid och återbäring, uppgår till 509 MSEK i utdelning till medlemmarna.

– Under våren påbörjades en omfattande ägardialog inför den kommande uppdateringen av vår långsiktiga strategi. Vi har redan fått många goda inspel, och jag ser fram emot att – tillsammans med ägare och medarbetare – fortsätta att utveckla Lantmännen till ett ännu mer konkurrenskraftigt och lönsamt företag, säger Per Olof Nyman.

Delårsrapporten finns tillgänglig på http://lantmannen.com/finansiellinformation.

Bilder finns tillgängliga på http://lantmannen.com/bildbanken.

Vid ytterligare frågor, kontakta:
P
er Olof Nyman, vd och koncernchef, Lantmännen
Tel: 0706 57 42 47,
E-post: per.olof.nyman@lantmannen.com

Ulf Zenk, ekonomi- och finansdirektör, Lantmännen
Tel: 0725 61 15 63
E-post: ulf.zenk@lantmannen.com

Lantmännens pressjour
Tel: 0730 46 58 00

Denna information är sådan information som Lantmännen ek för är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 juni 2017 kl. 08:00 CET.