Stark resultatförbättring i Lantmännen

Finansiella rapporter, 2016

Lantmännens resultat för helåret 2015, efter finansnetto och justerat för jämförelsestörande poster, uppgår till 1 246 MSEK, jämfört med 740 MSEK under 2014. Samtliga divisioner ökar rörelseresultatet jämfört med föregående år. Framförallt har väsentliga förbättringar skett i divisionerna Lantbruk och Energi. Styrelsen har beslutat om höjd återbäring och efterlikvid.

– Justerat för jämförelsestörande poster är resultatet för 2015 det bästa Lantmännen någonsin levererat. Även inklusive engångsposter är resultatet historiskt högt och i nivå med förra året då vi redovisade stora resultateffekter från bland annat börsnoteringen av Scandi Standard, säger Per Olof Nyman, vd och koncernchef, Lantmännen.

Vi har under året uppnått våra långsiktiga målsättningar om 8 procent avkastning på eget kapital och 40 procent soliditet. Lantmännen fortsätter att leverera i enlighet med strategin; genom förvärvet av Vaasan har vi stärkt vår position i spannmålsvärdekedjan inom Östersjöområdet och har skapat en utökad plattform för export till andra viktiga marknader. Vi har också genomfört effektiviseringar av inköp och logistik samt fortsatt våra satsningar på att skapa mervärde av svensk spannmål, vilket stärker svenskt lantbruk, säger Per Olof Nyman.

Alla siffror nedan avser rörelseresultat för helåret 2015 och är justerade för jämförelsestörande poster. Föregående års resultat inom parentes. 

Division Lantbruks resultat fortsätter att förbättras och uppgår till 237 MSEK (56). En stark resultatförbättring inom den svenska verksamheten är främst resultatet av ökat kundfokus samt ett väl genomfört kostnads- och effektiviseringsprogram. Skörden under 2015 var den största på mycket länge och totalt levererades 2,7 miljoner ton till Lantmännens spannmålsmottagningar, vilket är nästan 500 000 ton mer än året innan. Foderaffären har utvecklats positivt under året, bland annat tack vare effektivare produktion och en lyckad lansering av ett nytt fodersortiment.

Samtliga av division Maskins verksamheter förbättrar resultatet och totalt uppgår resultatet till 255 MSEK (181). I den svenska lantbruksmaskinaffären skedde en resultatförbättring trots ännu ett år med minskad totalmarknad för traktorer. Marknadsnedgången har motverkats genom ett omfattande arbete med att öka effektivitet och kundfokus och Lantmännen bibehåller sin ledande position på den krympande svenska marknaden. Valtra var under 2015 åter marknadsledande med en marknadsandel på cirka 24 procent. Lantmännen har även förvärvat Kalmar Lantmäns maskinverksamhet från och med den 1 januari 2016.

Resultatet i division Energi förbättrades kraftigt och uppgår till 218 MSEK (61). Den kraftigaste resultatförbättringen skedde inom Lantmännen Agroetanol, bland annat tack vare fortsatta effektiviseringar, en mer diversifierad råvarubas och introduktion av nya produkter. Ett viktigt genombrott skedde också i Tyskland där efterfrågan på en mer hållbar etanol med låga koldioxidutsläpp gynnat Lantmännen Agroetanol.

Division Livsmedel förbättrar resultatet till 733 MSEK (521), en förbättring som drivs av effektiviseringar inom produktionen, nya innovativa kunderbjudanden och förvärvet av finska bagerikoncernen Vaasan, som är den största affären Lantmännen genomfört. Integrationen av Vaasans verksamheter i Lantmännen Cerealia och Lantmännen Unibake går enligt plan. Lantmännens och Vaasans samlade resurser och kompetenser har skapat en ännu starkare livsmedelsverksamhet inom spannmålsvärdekedjan i Östersjöområdet.

Lantmännen Fastigheter fortsätter att utvecklas väl och levererar ett resultat på 314 MSEK (223). Ökningen är ett resultat av förbättringar i den löpande driften och från olika fastighetsutvecklingsprojekt.

– Vi har strategiskt positionerat Lantmännen för fortsatt lönsam tillväxt inom ramen för Strategi 2020. Under 2016 fortsätter vi att expandera våra affärer på våra hemmamarknader men även på strategiska exportmarknader. Innovation, både nya produkter och smartare arbetssätt, är fortsatt centralt. Vi kommer att fortsätta förbättra samarbetet mellan verksamheterna i spannmålsvärdekedjan för att ytterligare stärka konkurrenskraften och lönsamheten på våra ägares gårdar, säger Per Olof Nyman.

Förslag till utdelning
Styrelsen har beslutat att höja återbäring och efterlikvid på handel med Lantmännen Lantbruk Sverige med 0,5 procent, till 2,0 procent (1,5). Styrelsen har också beslutat att lämna 0,5 procent (0,5) i återbäring på medlemmarnas inköp från division Maskins svenska verksamhet. Totalt beräknas återbäring och efterlikvid uppgå till 189 MSEK (135).

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om insatsutdelning med 9 procent (9), totalt 193 MSEK (178) samt insatsemission med 50 MSEK (150). Sammantaget uppgår föreslagen insatsutdelning och insatsemission till 11 procent (17) av föreningens insatskapital. Total utdelning till ägarna uppgår därmed till 432 MSEK (463). Styrelsen föreslår att stämman beslutar om att utdelning på förlagsandelar ska utgå med 6,5 procent (9), totalt 16 MSEK (5).

Hela rapporten finns tillgänglig på http://lantmannen.se/bokslutskommunike.