Lantmännen ökar resultatet och föreslår historiskt hög utdelning

Finansiella rapporter, 2015

Lantmännens resultat för 2014, efter finansnetto och justerat för jämförelsestörande poster, uppgår till 740 MSEK (683). Styrelsen föreslår en historiskt hög utdelning om totalt 463 MSEK.

Lantmännens resultat för 2014, efter finansnetto och justerat för jämförelsestörande poster, uppgår till 740 MSEK, en ökning med 57 MSEK. Det högre operativa resultatet beror främst på lönsamhetsförbättringar inom division Livsmedel och division Energi.

Före jämförelsestörande poster var resultatet efter finansnetto 1 342 MSEK (85). De jämförelsestörande posterna utgjordes under 2014 främst av realisationsvinst och positiva omvärderingseffekter i samband med börsnoteringen av Scandi Standard, avyttringen av verksamheter i Tyskland och Polen samt omstruktureringskostnader inom division Lantbruk och Livsmedel. De jämförelsestörande posterna under 2013 utgjordes främst av nedskrivningen av etanolanläggningen i Norrköping.

– Resultatet för Lantmännen har under 2014 fortsatt att utvecklas positivt och samtliga divisioner visar ett positivt resultat. Många av våra affärer har tagit ytterligare steg för att förbättra verksamheten, och arbetet med Lantmännens långsiktiga, tillväxtorienterade strategi – Strategi 2020 – börjar ge resultat inom ett flertal områden, säger Per Olof Nyman, Lantmännens vd och koncernchef.

Kassaflödet för helåret, före finansieringsverksamheten, uppgick till 2 077 MSEK (2 450) och Lantmännens nettolåneskuld har under 2014 minskat med cirka 1,3 miljarder SEK till cirka 3,7 miljarder SEK. Soliditeten förstärktes därmed ytterligare och uppgick till 43,8 procent (42,5) vid årets slut. Investeringarna under 2014 uppgick till 1 087 MSEK (1 043).

– Lantmännen har under året ytterligare stärkt sin redan goda finansiella ställning, och vi är väl positionerade för framtida tillväxt, säger Per Olof Nyman.

I januari 2015 tillkännagavs att Lantmännens och Kalmar Lantmäns styrelser avser att fusionera de två föreningarna. Ett sammanslaget Lantmännen och Kalmar Lantmän kommer – om fusionen beslutas – att bli ett ännu mer konkurrenskraftigt företag med rötter och ägande bland svenska bönder. Förslaget om fusion kommer att beslutas av Kalmar Lantmäns stämma och behandlas på Lantmännens stämma och förutsätter även godkännande av Konkurrensverket.

Divisionernas helårsresultat
Alla siffror nedan avser helåret 2014, och är justerade för jämförelsestörande poster.

Division Lantbruks rörelseresultat för helåret uppgår till 56 MSEK (105). Det lägre resultatet beror bland annat på lägre försäljning av vårutsäde och en hårdnande konkurrenssituation på den svenska marknaden samt ett något lägre resultat inom divisionens utländska intresseinnehav. Under slutet av året har utvecklingen inom divisionen varit positiv och resultatet har förbättrats.

Rörelseresultatet för division Maskin för hela året uppgår till181 MSEK (255) och belastas av kostnader för omorganisation i framförallt Lantmännen Maskin Sverige. Marknaden för både lantbruks- och anläggningsmaskiner har varit svag under året och för anläggningsmaskiner är detta en följd av minskad aktivitet i gruvbranschen och avvaktande politiska besluts i större infrastrukturprojekt. Lantmännen Maskin Sverige har ökat sina marknadsandelar trots en vikande marknad.

Helårsresultatet för division Energi ökade till 72 MSEK (– 46). Förbättringen förklaras av ökad försäljning inom Lantmännen Aspen samt effektivitetsförbättringar och ökad försäljning inom Lantmännen Reppe. Ytterligare kostnadsreduceringar och ett framgångsrikt arbete med alternativa råvaror och nya kunderbjudanden i kombination med lägre spannmålspriser under hösten har haft en positiv effekt på resultatet i Lantmännen Agroetanol. Dock kvarstår utmaningar i form av ett mycket lågt etanolpris och politisk otydlighet kring den långsiktiga energi- och klimatpolitiken.

Division Livsmedel har förbättrat resultatet till 521 MSEK (503). Flera större bolagsaffärer har genomförts under året i linje med Strategi 2020. Lantmännen Cerealia har fortsatt sina satsningar på nya spannmålskoncept som är attraktiva för både kunder och odlare och har lanserat en rad nya produkter under året. Lantmännen Unibake har utvecklats positivt under året och försäljningen har fortsatt att öka – framförallt i Storbritannien, Benelux-området, Finland och USA.

I januari 2015 tillkännagavs att Lantmännen undertecknat avtal med Lion Capital om att förvärva det finska bolaget Vaasan Group Oy, med verksamhet inom bake-off, hårt bröd och färskbröd. Förvärvet är villkorat av sedvanlig konkurrensprövning.

Lantmännen Fastigheter har fortsatt att utvecklas väl och resultatet för helåret uppgår till 157 MSEK (149).

Historiskt hög utdelning
Styrelsen har beslutat att lämna utdelning i form av återbäring på medlemmarnas inköp från Lantmännen Lantbruk Sverige med 1,5 procent (1,5) och på inköp från division Maskins svenska verksamhet med 0,5 procent (0,5). Styrelsen har också beslutat att efterlikvid lämnas med 1,5 procent (1,5) på levererad spannmål, oljeväxter och vallfrö. Totalt beräknas återbäring och efterlikvid uppgå till 135 MSEK (129).

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om insatsutdelning med 9 procent (9), totalt 178 MSEK (171), samt insatsemission med 150 MSEK (0). Sammantaget uppgår föreslagen insatsutdelning och insatsemission till 17 procent (9) av föreningens totala, inbetalda och emitterade insatskapital. Styrelsen föreslår att utdelning på förlagsinsatser ska utgå med 9 procent (3), totalt 5 MSEK (2).

– Lantmännens starka ekonomiska ställning och flera framgångsrika affärer har lagt grunden för det historiskt höga förslaget till utdelning. Därmed bidrar Lantmännen också aktivt till att skapa ett livskraftigt svenskt lantbruk, säger Bengt-Olov Gunnarson, Lantmännens styrelseordförande.

– Vi har nu tagit ett antal viktiga första steg när det gäller genomförandet av Strategi 2020. Med utgångspunkt i lantbruksföretagen vill vi fortsätta att utveckla och lönsamt växa Lantmännen inom spannmålsvärdekedjan i vårt närområde. Det planerade förvärvet av Vaasan och den föreslagna fusionen med Kalmar Lantmän är starkt kopplade till vårt uppdrag att öka lönsamheten på våra medlemmars gårdar och optimera avkastningen på ägarnas kapital, säger Per Olof Nyman.

Hela bokslutskommunikén finns tillgänglig på http://lantmannen.se/bokslutskommunike/.

För ytterligare frågor, kontakta:
Bengt-Olov Gunnarson, styrelseordförande, Lantmännen, tel. 0705 77 05 86, e-post: bengt-olov.gunnarson@lantmannen.com
Per Olof Nyman, vd och koncernchef, Lantmännen, tel. 0706 57 42 47, e-post: per.olof.nyman@lantmannen.com
Ulf Zenk, ekonomi- och finansdirektör, Lantmännen, tel. 0725 61 15 63, e-post. ulf.zenk@lantmannen.com
Lantmännens pressjour, tel. 0730-46 58 00