Konsumenter vill ha livsmedel som tar hänsyn till klimatet

Pressmeddelanden, 2015

Två av tre tycker att det är viktigt att maten de köper har låg klimatpåverkan. Det visar en undersökning från Lantmännen. Anledningen till att allt fler köper ekologiskt är också främst miljöaspekten och viljan att minska klimatpåverkan.

Matkonsumtionen står för ungefär 25 procent av världens klimatpåverkan. Enligt Lantmännens nya undersökning är det få som känner till matens klimatpåverkan. På påståendet att matproduktionen står för cirka en fjärdedel av de globala koldioxidutsläppen svarar 15 procent att det inte stämmer och 33 procent svarar att de inte vet. En majoritet – 53 procent – tror att transporten av maten har störst klimatpåverkan.

– Konsumtionen av all mat som produceras står för ungefär en fjärdedel av världens koldioxidutsläpp och som ett av de ledande lantbruks- och livsmedelsföretagen har vi både en möjlighet och ett särskilt ansvar att utveckla livsmedelsproduktionen i en hållbar riktning. Att samarbeta med lantbrukaren och utveckla odlingsmetoderna är en viktig del för att ta fram mer hållbara livsmedelsprodukter. Lantmännen har utvecklat en mer hållbar odlingsmetod för spannmålsodling och genom den kan man producera spannmål med upp till 20 % lägre klimatpåverkan. Våra hållbara odlingsmetod gör det möjligt för konsumenter att välja klimatvänligare livsmedel, säger Claes Johansson, hållbarhetschef på Lantmännen.

Undersökningen som genomförts av United Minds bland över 1 000 respondenter visar att en majoritet tycker att det är viktigt att maten de köper har låg klimatpåverkan. Det är 66 procent som svarar mycket viktigt, 26 procent varken eller och 8 procent att matens låga klimatpåverkan inte är viktig. Anledningen till varför konsumenter köper ekologiska livsmedel är främst miljöaspekten, att minska klimatpåverkan (58 procent). Därefter kommer hälsoskäl (54 procent) och på tredje plats att värna om djur och natur (42 procent).

Lantmännens mer hållbara odling handlar inte om att välja mellan ekologiskt och konventionellt odlad mat, utan om att ta vara på det bästa från olika produktionssätt. Vi har haft en dialog med lantbrukare och kunder inom livsmedelsbranschen för att kunna utveckla en odlingsmetod för spannmål med bättre miljöegenskaper. Klimatprestanda och spårbarhet är exempel på parametrar som gör skillnad mellan spannmål och spannmål, säger Claes Johansson.

Det har stor betydelse för svenskarna att maten de köper har en hållbarhetsanknytning. Undersökningen visar att 92 procent anger att det spelar roll i någon eller hög utsträckning. Hos de kvinnliga respondenterna är siffran något högre. De i åldern 66-99 år tycker att det viktigare än den yngre åldersgruppen, 16-25 år, att maten har någon anknytning till hållbarhet.

Undersökningen genomfördes i maj 2015 av United Minds bland 1 040 personer. Insamlingen av svaren gjordes med digitala enkäter via e-post och i representativa kvoter med avseende på kön, ålder och region.

För mer information kontakta gärna:
Claes Johansson, hållbarhetschef, Lantmännen, tel: 070-328 97 92 , e-post:  claes.johansson@lantmannen.com

Jenny
Svederman, Lantmännen, PR-chef, tel. 0705 87 42 34, e-post: jenny.svederman@lantmannen.com