Högre resultat i första tertialet 2015

Finansiella rapporter, 2015

Lantmännens resultat efter finansnetto för första tertialet uppgår till 238 MSEK – jämfört med 38 MSEK föregående år. Det högre resultatet beror framförallt på förbättringar inom divisionerna Lantbruk och Energi. Samtliga divisioner utvecklas enligt plan.

– Resultatet för Lantmännen i första tertialet ökade med 200 MSEK och det är självklart glädjande. Våra affärer utvecklas väl, och vi har tagit flera steg både för att förbättra våra befintliga verksamheter och för att skapa tillväxt inom nya områden, säger Per Olof Nyman, Lantmännens vd och koncernchef.

Alla siffror nedan är justerade för jämförelsestörande poster. Föregående års resultat inom parentes.

Division Lantbruks resultat är avsevärt bättre än föregående år: 23 MSEK (-53). Effekterna av de förbättringar och effektiviseringar som genomfördes under 2014 märks tydligt: dels genom det högre resultatet, men även i form av en mer kundnära och serviceinriktad organisation. Konkurrensen på lantbruksmarknaden är dock fortsatt hård, och arbetet för att uppnå kostnadsledarskap fortsätter som planerat.

Resultatet för division Maskin är på samma nivå som föregående år: 4 MSEK (3). Traktormarknaden i Sverige, Norge och Danmark har fortsatt att minska och marknaden för anläggningsmaskiner i Sverige har stabiliserats något, men flera infrastrukturprojekt är fortsatt fördröjda och återhämtningen i gruvsektorn låter vänta på sig. Lantmännens försäljning av lantbruksmaskiner utvecklas bättre än genomsnittet på marknaden, och Swecon har stärkt sin marknadsandel i Sverige under tertialet.

Division Energi har förbättrat sitt resultat kraftigt jämfört med föregående år: 62 MSEK (-13), främst inom Lantmännen Agroetanol. De förbättringsprogram som genomfördes under 2014 har fått önskad effekt. Den största resultatförbättringen beror dock på ökad försäljning i Tyskland, där nya skatteregler för drivmedel har lett till ökad efterfrågan på Lantmännens klimatvänliga etanol, samt på ett högre marknadspris på etanol.

Division Livsmedels resultat är i nivå med föregående år: 137 MSEK (146). I föregående års resultat ingick dock Scandi Standard med 17 MSEK; justerat för detta är årets operativa resultat högre än föregående år. Lantmännen Cerealia har slutfört arbetet med kvarnstrukturen i Mälardalen; en investering görs för att koncentrera verksamheten till Strängnäs. Lantmännen Unibake har ökat försäljningen på flertalet marknader, och har ytterligare förbättrat resultatet. Potentialen för fortsatt tillväxt är god, inte minst till följd av förvärvet av den finska bagerikoncernen VAASAN, som genomfördes 1 juni. Affären innebär att Lantmännen utökar produktportföljen med ett antal starka varumärken och stärker närvaron på flera marknader i Östersjöområdet.

Lantmännen Fastigheters resultat, exklusive fastighetsförsäljningar, är något högre än föregående år: 62 MSEK (54). Ett antal fastighetsaffärer har genomförts under tertialet, och två större uthyrningsaffärer har genomförts i Örebro och Kristianstad.

Fortsatta satsningar för framtiden
– Flera initiativ för att öka värdeskapandet i spannmålsvärdekedjan fortsätter som planerat. Ett exempel är att Lantmännen har utvecklat en ny odlingsmetod, som är positiv för klimat och natur och producerar spannmål med upp till 20 procent lägre klimatpåverkan. Lantmännen har även förvärvat en majoritet av ägandet i CropTailor AB, ett svenskt bioteknikföretag som utvecklat en teknik för att snabbt och med hög precision förädla havre, säger Per Olof Nyman.

Lantmännen har uppfyllt sitt övergripande klimatmål, sex år tidigare än beräknat. Sedan 2009 har Lantmännens totala koldioxidutsläpp minskat med mer än 40 procent. Klimatarbetet fortsätter med bland annat transporter som ett prioriterat område för framtiden inom Lantmännen.

– 2015 har inletts på ett mycket positivt sätt, och jag ser med stor tillförsikt fram emot fortsättningen av året, avslutar Per Olof Nyman.

Hela delårsrapporten finns tillgänglig på www.lantmannen.se/delarsrapport.

För mer information kontakta gärna:
Per Olof Nyman, vd och koncernchef Lantmännen, tel 0706 57 42 47, e-post  per.olof.nyman@lantmannen.com 
Ulf
Zenk, CFO Lantmännen, tel 0725 61 15 63, e-post  ulf.zenk@lantmannen.com 
Lantmännens
pressjour, tel 0730 46 58 00