Högre resultat för Lantmännen

Finansiella rapporter, 2014

Lantmännens resultat efter finansnetto till och med andra tertialet uppgår till 1 118 MSEK – jämfört med 640 MSEK för samma period föregående år. Det högre resultatet reflekterar reavinster från börsnoteringen av Scandi Standard och försäljningen av Lantmännens tyska och polska växtförädlings- och utsädesverksamhet. Justerat för jämförelsestörande poster uppgår resultatet för årets första åtta månader till 437 MSEK (434), ett resultat i linje med föregående år.

– Året hittills har präglats av fortsatt målmedvetet arbete med Lantmännens strategiska inriktning, och ökat fokus på att skapa värde i spannmålsvärdekedjan. Ett antal större bolagsaffärer har genomförts under sommaren, och Lantmännen har påbörjat flera strategiska samarbeten – bland annat inom växtförädling och utsäde. Detta är i linje med vår långsiktiga strategi, och har bidragit till att stärka Lantmännens finansiella ställning samt att positionera koncernen för framtida tillväxt, säger Per Olof Nyman, Lantmännens vd och koncernchef.

Samtliga siffror nedan refererar till rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster. Föregående års resultat inom parentes.

Division Lantbruks resultat till och med andra tertialet uppgår till -11 MSEK (85). Det lägre resultatet beror framförallt på lägre försäljning inom utsädesaffären, till följd av stor höstsådd förra året och mindre areal vårsådd. Årets skördearbete har gått bra, med god servicenivå och välfungerande logistik.

– Resultatet speglar inte de förbättringar som skett i lantbruksverksamheten under det senaste tertialet. Bland annat har vi arbetat med att förbättra servicenivån gentemot våra lantbrukskunder – som ett led i detta öppnade vi fem spannmålsmottagningar för att hantera volymerna i årets stora skörd. Kostnadsanpassningarna av divisionens tjänstemannaorganisation som påbörjades i våras har nu genomförts, med en mer ändamålsenlig organisation och lägre kostnader som resultat, säger Per Olof Nyman.

Division Maskins resultat till och med andra tertialet uppgår till 88 MSEK (129). Det lägre resultatet är främst till följd av minskad efterfrågan på framförallt stora anläggningsmaskiner i Sverige, men även av att traktormarknaden i Skandinavien är vikande. Lantmännen har dock stärkt sin totala marknadsandel i Sverige, och Valtra är fortsatt marknadsledare. Både Lantmännen Maskin och Swecon arbetar intensivt med åtgärder för att motverka den minskade efterfrågan, bland annat genom effektiviseringar och ökade marknadsinsatser.

Division Energis resultat till andra tertialet uppgår till 28 (-55). En kraftig förbättring jämfört med föregående år. Lantmännen Agroetanols resultat är betydligt högre än föregående år, vilket bland annat beror på lägre avskrivningar, men även av fortsatta produktionsförbättringar och högre resurseffektivitet. Lantmännen Aspen fortsätter att utvecklas starkt och har ökat sin försäljning hittills i år. Lantmännen Reppe utvecklas enligt plan.

Division Livsmedels resultat till och med andra tertialet uppgår till 364 MSEK (351). Divisionen fortsätter att utvecklas väl; justerat för den avyttrade kycklingaffären är divisionens resultat klart högre än under motsvarande period 2013. Lantmännen Cerealia har genomfört ett antal bolagsaffärer under tertialet, som stärker verksamheten inför framtiden. Inom Lantmännen Unibake fortsätter flertalet marknader att utvecklas mycket bra – inte minst i Storbritannien, där resultatet har förbättrats kraftigt. Även i Polen, Finland och Ryssland har försäljningen ökat betydligt under andra tertialet.

Lantmännen Fastigheters resultat till och med andra tertialet är i nivå med föregående år: 99 MSEK (103).

– En av Lantmännens största styrkor och konkurrensfördelar är vår närvaro i hela kedjan från jord till bord. Det är något vi fortsätter att utveckla – under hösten fortsätter arbetet, bland annat genom ytterligare satsningar på innovation och produktutveckling, samarbeten och partnerskap med andra företag och utveckling av Lantmännens varumärke, säger Per Olof Nyman.

Mer information:
Den fullständiga delårsrapporten finns tillgänglig på www.lantmannen.se/ekonomi.

Vid frågor, kontakta gärna:
Ulf Zenk, CFO Lantmännen, tel 010-556 97 12, e-post  ulf.zenk@lantmannen.com
Per Olof Nyman, vd och koncernchef Lantmännen, tel 010-556 11 81, e-post  per.olof.nyman@lantmannen.com