Högre resultat för Lantmännen i första tertialet

Finansiella rapporter, 2014

Lantmännens resultat för första tertialet, efter finansnetto och justerat för jämförelsestörande poster, uppgår till 38 MSEK – jämfört med 15 MSEK för samma period föregående år. Division Livsmedel ökar sitt resultat markant, och samtliga affärer i divisionen fortsätter att utvecklas positivt. Resultatet i division Energi är också högre än föregående år, medan resultatet i division Maskin är på ungefär samma nivå. Division Lantbruk visar ett lägre resultat än föregående år.

– Lantmännens resultat för första tertialet är något högre än föregående år. Utvecklingen i division Livsmedel speglar de många förbättringar som skett i verksamheten, medan division Lantbruk har haft en svag inledning på året och behöver stärka sin konkurrenskraft ytterligare, säger Per Olof Nyman, Lantmännens vd och koncernchef.

Samtliga siffror nedan refererar till rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster. Föregående års resultat inom parentes.

Division Lantbruks rörelseresultat för första tertialet uppgår till -53 MSEK (-15). Efterfrågan inom flertalet kategorier har varit svagare än förra året, och försäljningen av utsäde har varit avsevärt lägre till följd av förra årets stora höstsådd och mycket liten utvintring av grödor.

Under våren fattades beslut om kostnadsanpassningar inom Lantmännen Lantbruks tjänstemannaorganisation: totalt kommer 98 tjänster att tas bort, varav cirka hälften i Malmö.

– Konkurrensen på lantbruksmarknaden har under flera års tid hårdnat betydligt, och Lantmännen behöver fortsätta att stärka sin konkurrenskraft. Dessa kostnadsanpassningar är en nödvändig åtgärd både på kort och på lång sikt, vilket dessvärre även får konsekvenser för våra medarbetare, säger Per Olof Nyman.

För att öka tillgängligheten och servicenivån för lantbrukarna kommer ytterligare fem spannmålsmottagningar att öppnas till årets skörd: i Karpalund, Staffanstorp, Vara samt Vårgårda – och dessutom återöppnas Lantmännens stora silo i Stockholm, för att kunna hantera den förväntat stora skörden norr om Mälaren.

Division Maskins rörelseresultat för första tertialet uppgår till 3 MSEK (2). Traktorförsäljningen i Sverige har ökat från föregående års historiskt låga nivåer: Lantmännen driver den positiva utvecklingen, med ökad total marknadsandel och Valtra som fortsatt marknadsledare. Marknaden för större anläggningsmaskiner är fortsatt avvaktande i Sverige.

Division Energi visar ett något högre resultat än föregående år: -6 MSEK (-22). Detta förklaras delvis av att avskrivningarna på etanolfabriken i Norrköping har minskat betydligt, till följd av den nedskrivning som gjordes i samband med årsbokslutet 2013. Trots fortsatta kostnadsanpassningar och förbättringar av produktiviteten i fabriken i Norrköping, är den nuvarande affärssituationen fortsatt bekymmersam: prisläget är utmanande, och det är osäkert när nya styrmedel för biodrivmedel träder i kraft.

Division Livsmedels rörelseresultat för första tertialet uppgår till 146 MSEK (99). Samtliga verksamheter i divisionen har förbättrat sina resultat och fortsätter utvecklas positivt. Cerealia fortsätter att stärka sin position på marknaden, och har under perioden fortsatt arbetet med konceptutveckling samt genomfört ett antal lyckade produktlanseringar. Gooh fortsätter att utvecklas positivt. Unibake utvecklas stabilt, och det långsiktiga arbetet för att stärka konkurrenskraften och tillväxten fortsätter som planerat.

Lantmännen Fastigheters resultat är något högre än föregående år: 47 MSEK (43), vilket främst beror på lägre drift- och uppvärmningskostnader under vintern till följd av det milda vädret.

– Vi fortsätter att utveckla Lantmännens affärer i hela värdekedjan, från jord till bord, i enlighet med vår strategi. Genom tätare samverkan med våra ägare och kunder förbättrar vi förutsättningarna för ett livskraftigt svenskt lantbruk samt en konkurrenskraftig och hållbar svensk livsmedelsproduktion, avslutar Per Olof Nyman.

Mer information och frågor
Den fullständiga delårsrapporten finns tillgänglig på www.lantmannen.se/ekonomi.

Vid frågor, kontakta gärna:
Ulf Zenk, CFO Lantmännen, tel 010-556 97 12, e-post ulf.zenk@lantmannen.com 
Per Olof Nyman, vd och koncernchef Lantmännen, tel 010-556 11 81, e-post per.olof.nyman@lantmannen.com