Torka påverkar skörden i Sverige

Pressmeddelanden, 2013

Skörden i Sverige ser överlag bra ut, men på många håll har skörden påverkats av torka. Utebliven nederbörd riskerar att spannmål brådmognar och därmed påverkas skördeutfallet. Lantmännens prognos för skörd av spannmål, oljeväxter och baljväxter 2013 är oförändrad och beräknas ligga på 5,08 miljoner ton.

Västra Sverige
Grödorna i västra Sverige ser överlag bra ut och skördepotentialen bedöms normal till god, trots att det är något torrare i vissa områden. På många håll ser vårgrödorna mycket bra ut och då framförallt i Skaraborg där vårsådden skedde på tjäle. På vissa håll har det lokalt kommit stora regnmängder som gjort vårsäden gul och eftersatt. Detta gäller framförallt Värmland där ett mycket sent vårbruk i kombination med lokalt regn har påverkat utfallet för skörden.

På Värmlandsnäs har det lokalt kommit mycket stora regnmängder som gjort vattenskador i fält. Likaså gäller i Bohuslän där vårbruket skedde senare än normalt och där flera fält är gula och vattensjuka. I Dalsland är grödorna generellt bra men variationer finns. Skörden i väst beräknas ske i normal tid.

Skåne och Halland
Det torra och soliga vädret skyndar på skörden i Skåne som tidigare beräknades ligga senare än normalt. De första tröskorna har börjat rulla på fälten och i Kristianstad skördas höstraps som legat på sträng. Rapsskörden är där cirka en vecka tidigare än normalt vilket tyder på viss brådmognad. I övriga Skåne verkar höstrapsen mogna av mer normalt och ser med vissa undantag bra ut. En del har stränglagts och kommer att tröskas nästa vecka.

Höstkorn har börjat skördas i stora delar av Skåne. Skörden ser ut att bli god med normal avkastning. Höstvete och vårkorn ser fortsatt bra ut och kommer sannolikt att börja skördas om ca 2 veckor, tidiga sorter något tidigare.

I Halland beräknas rapsen kunna skördas om en vecka. Höstvetet och den tjälsådda arealen ser ut att mogna inom 2-3 veckor beroende på om torkan fortsätter och nederbörden uteblir. På sina håll och främst i södra Halland tröskas höstkorn.

Östergötland och Södermanland
Vårens och sommarens svåra torka har påverkat skördepotentialen negativt för lokala områden i norra Södermanland. I Östergötland och Södermanland ser de vårsådda grödorna generellt sett bra ut, trots att lokala avvikelser förekommer. Den höstsådda arealen är mindre än vanligt i framförallt Södermanland på grund av den regniga och besvärliga hösten. Den höstsäd som finns är i varierande skick och har en avkastningspotential som går från medel till dålig.

I Östergötland varierar potentialen för höstgrödorna och avkastningen i snitt spås bli något lägre än vanligt för höstgrödor och medel eller något bättre än medel för vårgrödor.

Höga temperaturer i kombination med torr väderlek skyndar nu på mognaden och skörden ser i nuläget ut att kunna inledas i normal tid.

Närke, Västmanland och Uppland
I vissa delar av Mälardalen har det varit mycket torrt under hela säsongen. I de områden där det varit torrt har framförallt vårsäden blivit eftersatt ända från start. Prognosen för att regn nu ska kunna hjälpa upp situationen ser inte bra ut. Fortsätter torkan kommer spannmålen att brådmogna vilket ger ytterligare lägre skördepotential.I Närke och delar av Västmanland ser grödorna ändå fina ut och beräknas kunna avkasta i nivå med normal skörd.

I området kring Mälaren och framförallt norr om Mälaren är det mycket låg andel areal som kunde höstsås i fjol. Detta påverkar ytterligare negativt med avseende på totalskörd i området.

Dalarna
Många fält påverkas av den rådande torkan. Vädret har varit torrt och grödorna riskerar att brådmogna med lägre avkastning till följd. Råg, tidig havre och höstvete beräknas kunna skördas om ca 3 veckor.

Gotland
Gotland förväntas få en normal avkastning. En del höstkorn har redan skördats och rapporter om bra avkastning har kommit in. Höstgrödorna har hela året sett bra ut men i rådande torka finns risk för spannmål som brådmognar. Oljeväxterna blev hårt ansatta av vintern men ser trots allt förhållandevis bra ut nu när det är dags för skörd.

För mer information, kontakta:
Övergripande
Charlotte Elander, chef segment spannmålsinköp Lantmännen Lantbruk
0702 11 26 91

Norra Sverige
Joakim Borgs, Dalarna
0705 73 21 11
borgslantbruk@telia.com

Ronny Olofsson, Västerbotten
0703 95 65 58
ronnyolofsson60@gmail.com

Södra Sverige
Per-Olof Malm, Skåne
0708 48 71 84
p.o.malm@telia.com

Nils-Gustav Nilsson, Nordvästra Skåne
0705 37 36 98
plana@telia.com

Jimmy Grinsvall, Halland
0702 34 28 68
rydaovergard@telia.com

Västra Sverige
Ove Gustafsson, Bohuslän-Dal
0705 10 94 84
ove.forstena.gard@telia.com

Inge Erlandsson, Skaraborg
0708 43 64 29
inge.erlandson@minpost.nu

Närke, Västmanland och Uppland
Krister Andersson, Enköping
0708 36 91 90
krister.andersson@c.lrf.se

Stefan Josefsson, Örebro
0706 29 50 22
josefsson.sorby@telia.com

Östra Sverige
Karola Reuterström, Sörmland
0703 94 99 44
reuterstrom@bredband.net

Michael Hubsch, Östergötland
0706 05 39 07
areskoug.hubsch@aries.vokby.se

Hittar du ingen lantbrukare för området du söker?
Gå in på http://lantmannen.se/omlantmannen/Agare-och-medlem/Medlemsdistrikt/ och leta upp ditt distrikt. Kontakta ordföranden som hänvisar dig till en ägare och lantbrukare.

Eller kontakta
Jennie Rudvall, presskontakt Lantmännen
0733 77 90 06
jennie.rudvall@lantmannen.com

Bilder:
http://lantmannen.se/omlantmannen/press--media/Pressbilder1/Bildbank/