Utmaningar i omvärlden dämpar resultatutvecklingen i Lantmännen, stark förbättring för etanolverksamheten

Finansiella rapporter, 2012

Lantmännens resultat till och med tredje kvartalet 2012, efter finansnetto och justerat för jämförelsestörande poster, är lägre än föregående år: 465 MSEK, jämfört med 836 MSEK för samma period 2011. Under tredje kvartalet har division Energi och Lantmännen Lantbruks insatsgrundande verksamhet utvecklats positivt. En svagare efterfrågan på maskinmarknaden, och fortsatt stark priskonkurrens inom livsmedelsområdet, har fortsatt påverka resultatet negativt.

- Vårt ekonomiska resultat hittills i år är otillfredsställande och visar tydligt att vi har utmaningar att hantera. Vi har påbörjat, och genomför löpande, kraftfulla åtgärder för att förbättra vår kostnadseffektivitet. Dessa börjar visa resultat, särskilt glädjande är att både lantbruks- och etanolverksamheten på ett bra sätt har hanterat de svårare marknadsförutsättningarna, säger Per Olof Nyman, vd och koncernchef på Lantmännen.

Division Lantbruks resultat till och med tredje kvartalet uppgår till 197 MSEK (jämfört med 213 MSEK föregående år). Det lägre resultatet beror framförallt på en svagare utveckling i den internationella verksamheten. Den svenska insatsgrundande verksamheten fortsatte under tredje kvartalet att utvecklas positivt, och visar ett förbättrat resultat för kvartalet: 144 MSEK (119 MSEK). Förbättringen är framförallt ett resultat av Lantmännen Lantbruks åtgärdsprogram.

Division Maskins resultat hittills i år uppgår till 179 MSEK (315 MSEK). Det lägre resultatet beror framförallt på en generell nedgång på maskinmarknaden, vilken är betydligt mer avvaktande än föregående år. Samtliga bolag i divisionen arbetar nu med att förbättra sin kostnadseffektivitet för att möta de förändrade marknadsförutsättningarna.

Division Energi har under tredje kvartalet utvecklats väl, och visar ett betydligt bättre resultat än föregående år för kvartalet: 33 MSEK (-34 MSEK). Etanolverksamheten har under kvartalet slagit produktionsrekord och fortsatt genomföra åtgärder för att minska sina produktionskostnader. Sedan slutet av juni har etanolpriset utvecklats åt rätt håll för Lantmännen: spannmålspriserna har fortsatt stiga, men detta har mer än kompenserats av stigande etanol- och foderpriser. På grund av de ogynnsamma prisförhållandena tidigare under året är dock divisionens resultat hittills i år svagare än 2011: -68 MSEK (-29 MSEK).

Division Livsmedels resultat till och med tredje kvartalet, justerat för jämförelsestörande poster, uppgår till 275 MSEK (471 MSEK). Konkurrensen från handelns egna varumärken är fortsatt hård, och efterfrågan på lågprisprodukter fortsatt stor. För att möta marknadsförutsättningarna har ett antal åtgärder genomförts, däribland en större organisationsanpassning inom Lantmännen Cerealia.

- Vi står inför fortsatta utmaningar och en generellt svag konjunktur, vilket ställer stora krav på vår förmåga att förbättra och effektivisera Lantmännen. Vi behöver fortsätta att anpassa vår organisation för att bli mer kostnadseffektiva, och utveckla våra affärer utifrån våra kunders önskemål och de rådande marknadsförutsättningarna, avslutar Per Olof Nyman.

Vid frågor, kontakta gärna:
Stefan Åström, tf ekonomidirektör, tel 0702 18 92 48, e-post  stefan.astrom@lantmannen.com
Ulrika Ekström, tf kommunikationschef, tel 0725 51 50 29, e-post
ulrika.ekstrom@lantmannen.com 

Delårsrapporten finns digitalt på: www.lantmannen.com/delarsrapport.