PRESSMEDDELANDE 2011-05-03Stabilt resultat på hög nivå för Lantmännen

Finansiella rapporter, 2011

Lantmännens resultat för första kvartalet, efter finansnetto och justerat för jämförelsestörande poster, uppgår till 134 MSEK (147). Resultatet ska ses mot bakgrund av att påskvolymerna infaller andra kvartalet, samt att Lantmännen förra året hade exceptionellt höga gödselvolymer med anledning av gödselskattens borttagande 2009. 
Alla siffror nedan är justerade för jämförelsestörande poster.

– Resultatet visar att vår strategi och inte minst våra effektivitetsprogram ger fortsatt bra effekt. Vissa av våra marknader, främst inom divisionerna Lantbruk och Maskin, utvecklas positivt medan till exempel höga råvarupriser dämpar utvecklingen inom andra områden, säger Per Strömberg, vd och koncernchef för Lantmännen.

Division Lantbruk visar ett rörelseresultat på 31 MSEK (24) och resultatet för den kooperativa delen är 17 MSEK (20). Första kvartalet förra året var starkt påverkat av den exceptionella försäljningen av gödsel som skedde med anledning av gödselskattens borttagande. Åtgärdsprogrammet ETT Lantmännen Lantbruk löper enligt plan. Ett första steg mot ett mer kundorienterat arbetssätt har till exempel tagits genom organisation och hantering av vårbruket, som så här långt fungerat väl.

Rörelseresultatet för division Maskins uppgår till 17 MSEK (-37). Divisionen fortsätter att utvecklas positivt. Swecon utvecklas bra i Sverige och i Tyskland. Förbättras gör även lantbruksmaskinverksamheten, med ett rörelseresultat på -24 MSEK (-42). Både nyförsäljningen och serviceverkstäderna har ökad orderingång.

Division Energis rörelseresultat uppgår till 33 MSEK, vilket är en försvagning jämfört med 59 MSEK samma period förra året. Förlust har undvikits i Lantmännen Agroetanols verksamhet under kvartalet tack vare kontrakterade spannmålsinköp innan priserna sköt i höjden, men dagens prisrelation mellan etanol och spannmål är fortsatt mycket ogynnsam.

Division Livsmedel visar ett rörelseresultat på 121 MSEK (159). Det lägre resultatet förklaras delvis av att påsken i år infaller under andra kvartalet, samt av att prishöjningar som drivs av stigande råvarupriser ännu inte fått fullt genomslag på alla marknader.

– Det första kvartalets stabila resultat visar att vi är på rätt väg och vi kommer att fortsätta arbetet med våra effektivitetsprogram. Vi behöver samtidigt lägga allt större fokus på våra program för lönsam tillväxt och våra fem fokusområden – portföljstrategi, pris & mix, innovation, marknadsföring och kompetens & ledarskap, avslutar Per Strömberg.