Starkt första kvartal för Lantmännen

Finansiella rapporter, 2010

PRESSMEDDELANDE 2010-05-03

Starkt första kvartal för Lantmännen

Lantmännens resultat efter finansnetto justerat för jämförelsestörande poster i första kvartalet visar på en klar förbättring med 230 miljoner kronor jämfört med samma period föregående år: 147 miljoner kronor mot -83. Lantmännen har ett fortsatt starkt kassaflöde före finansieringsverksamheten: 726 miljoner kronor (-56). Tre av Lantmännens fyra divisioner visar ett positivt rörelseresultat, där det största glädjeämnet är division Livsmedel följt av division Energi. Alla tal som refereras till nedan är justerade för jämförelsestörande poster.

– Lantmännens positiva resultat är till största del drivet av de effektiviseringsprogram som initierats under 2009. Konjunkturen har bottnat på en låg nivå och vi ser nu en försiktig vändning, men det kommer att vara fortsatt tufft för de lantbruksnära verksamheterna, säger vd och koncernchef Per Strömberg.

Division Lantbruks kooperativa verksamhet visar ett positivt rörelseresultat på 20 miljoner kronor jämfört med 7 miljoner kronor föregående år. Av den uteblivna försäljningen av gödsel under 2009, på grund av borttagandet av gödselskatten vid årsskiftet, är nu merparten såld. Negativa effekter är sen orderingång inom växtodling på grund av sent vårbruk och låga volymer inom spannmål. De åtgärdsprogram som startats för förstärkt konkurrenskraft ger önskade resultat, speciellt inom foderförsäljningen. Division Lantbruks totala rörelseresultat är lägre än föregående år: 24 miljoner kronor (31), drivet av ett svagare resultat för HaGe Kiel under första kvartalet på grund av sent vårbruk i Tyskland.

Inom division Maskin redovisas ett bättre resultat än förra året: -37 miljoner kronor (-54). Den nya Valtraserien har mottagits positivt och Swecons resultat är bättre än föregående år. En positiv orderingång för Swecon kan också skönjas på den svenska marknaden. Division Energis rörelseresultat för kvartalet hamnar på 59 miljoner kronor (8), framför allt relaterat till positiv utveckling för Lantmännen Agroetanol och Lantmännen Agroenergi. Division Livsmedel visar en fortsatt stark utveckling och jämfört med föregående år ökar rörelseresultatet markant till 159 miljoner kronor (55). Inom Lantmännen Unibake har arbetet med kraftfulla kostnadssänkningar gett fortsatt bra resultat och Lantmännen Kronfågel och Lantmännen Doggy visar en mycket bra resultatförbättring tack vara god volymutveckling. Lantmännen Cerealia visar ett något försvagat resultat.
– Vi är på väg åt rätt håll, men vi ska fortsätta hålla nere våra kostnader för att kunna satsa offensivt där resurserna gör mest nytta och kunna möta en starkare konjunktur med ökad försäljning, avslutar Per Strömberg.

För frågor kontakta gärna: Per Strömberg, vd och koncernchef Lantmännen, tel: 0703-85 11 91 Per Olof Nyman, ekonomi- och finansdirektör Lantmännen, tel: 0706-57 42 47 Bokslutskommunikén finns digitalt på: http://www.lantmannen.com/ Om koncernen / Publikationer / Ekonomiska rapporter

Fakta/Lantmännen Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi, maskin och lantbruk. Exempel på Lantmännens varumärken är Axa, GoGreen, Gooh, Hatting, Kronfågel och Kungsörnen. Lantmännen ägs av drygt 37 000 svenska lantbrukare, har fler än 10 000 anställda, är verksamt i 18 länder och omsätter 35 miljarder kronor. Lantmännen har verksamhet i hela förädlingskedjan – från jord till bord. Läs gärna mer på www.lantmannen.com och www.lantmannen.se