Lantmännen investerar i SplitVision Development AB

Pressmeddelanden, 2010

Lantmännen investerar i energi- och miljöteknikbolaget SplitVision Development AB. SplitVision har utvecklat produkten SplitBox som är ett system för att omvandla organiskt avfall och restprodukter till energi, koncentrerad växtnäring och rent vatten. SplitVision Development AB tecknar ett återförsäljaravtal med Lantmännens dotterbolag Lantmännen Bygglant för försäljning av SplitBox till lantbrukskunder.

– SplitVisions produkter har stor potential att utveckla både svenskt och internationellt lantbruk och djurhållning. De ger en ökad lönsamhet för bonden och bidrar samtidigt till en bättre miljö genom minskade metanutsläpp och minskad övergödning, säger Mikael Bergkvist vd på Lantmännen Bygglant.

SplitBox-tekniken
SplitBox-tekniken möjliggör att stallgödsel, avloppsslam eller restprodukt från biogas kan omvandlas till tre olika i sig användbara produkter: biobränsle, koncentrerad växtnäring och rent vatten. Genom att få bort allt vatten reduceras volymen väsentligt och kostnaden för transporter och spridning minskar radikalt. Med SplitBox-tekniken krävs färre transporter som leder till minskad miljöpåverkan och minskade kostnader.

Utvecklingen av SplitBox-tekniken har skett under de senaste fem åren och idag har företaget åtta anställda. Verksamheten bedrivs på två svenska orter, i Ängelholm där forskningen och konstruktionen sker och i Sollefteå där produkten utvecklas och tillverkas.

– Vi har under lång tid utvecklat de olika tillämpningarna av SplitBox och att Lantmännen går in som delägare känns som ett stort erkännande för SplitVisions arbete. När vi nu inleder försäljningen känns det också mycket positivt att vi genom Lantmännen Bygglant får en stark och väletablerad kanal till lantbruksmarknaden, säger Jan Broberg, vd SplitVision.

Såddfinansiering och Våga Satsa
Lantmännen har två finansieringsformer för att investera i nystartade företag med innovativa produkter, tjänster eller affärsmodeller. Genom ”Såddfinansiering” investerar Lantmännen i start up-företag som skapar nya affärer för Lantmännen-koncernen, och den första investeringen görs nu i SplitVision Development AB. Inom funktionen ”Våga Satsa” stödjer Lantmännen projekt och företag som skapar nya affärsmöjligheter på gårdarna för Lantmännens ägare, det vill säga de svenska lantbrukarna.
  

För mer information kontakta gärna:
Jan Broberg, vd, SplitVision Tel: 0431-139 80
Mikael Bergkvist, vd, Lantmännen Bygglant Tel: 019 - 605 17 01
Henrik Jansson, affärsanalytiker Lantmännen 08 - 657 47 89