Lantmännens halvårsrapport visar negativt resultat

Finansiella rapporter, 2009

PRESSMEDDELANDE 2009-07-24

Lantmännens halvårsrapport visar negativt resultat

Lantmännens halvårsresultat följer den negativa trend som startade i slutet av 2008. Perioden januari till juni 2009 visar ett resultat efter finansiella poster på -196 miljoner kronor justerat för jämförelsestörande poster. Motsvarande resultat 2008 var 437 miljoner kronor. Nettoomsättning under första halvåret uppgick till 17 965 miljoner kronor (21 599), en minskning med 17 procent. Justerat för förändringar i koncernens sammansättning minskade nettoomsättningen med 12 procent.

– Den betydande nedgången i resultatet har sin förklaring i verksamheter inom Lantmännen där lågkonjunkturen fortfarande är mycket kännbar. För vår mindre konjunkturkänsliga livsmedelsportfölj går det däremot bra. Där ökar vår försäljning av konsumentvaror snabbare än produktområdena i sin helhet på marknaden, säger Lantmännens vd och koncernchef Per Strömberg.

Flera verksamheter inom Lantmännen följer den nedåtgående trenden som startade under fjärde kvartalet 2008. Framförallt Lantmännen Anläggnings- och Lantbruksmaskiner visar en kraftigt minskad efterfrågan. Färre investeringar har lett till minskad orderingång för anläggningsmaskiner och de prishöjningar som varit nödvändiga på grund av svag valuta har varit svåra att genomföra. Lantmännen Lantbruks negativa resultat beror på minskade spannmålsvolymer och en markant volymminskning av insatsvaror. Lantmännen Energi är ett annat område med en otillräcklig resultatutveckling med låga etanol- och energipriser som främsta förklaring. Lantmännen Kronfågels produktåterkallelse av fryst kyckling har också haft en stor negativ påverkan på resultatet. Trots produktåterkallelserna har Lantmännen Kronfågel återhämtat sig starkt och jämfört med 2008 ökar konsumentköpen i volym med 7,9 procent under första halvåret. Under årets andra kvartal visar Lantmännen ett starkt förbättrat kassaflöde. Före förändring av nettolåneskulder uppgick kassaflödet i kvartal två till 1 013 miljoner kronor (-916). Detta är drivet av det kapitaleffektiviseringsprogram som lanserades i början av 2009 samt av minskad investeringstakt och prisnedgångar på insatsvaror inom Lantmännen Lantbruk. Det ligger i Lantmännens långsiktiga strategi att förbättra kapitaleffektiviteten, liksom varuflödeseffektiviteten och organisationseffektiviteten. Alla tre initiativ löper enligt plan liksom ett korsiktigt konjunkturanpassat besparingsprogram på 300 miljoner kronor.
– Vi har sedan i höstas fokuserat på flera kraftfulla åtgärder som ska ge effekt på framförallt längre sikt. Jag är övertygad om att vi hanterar lågkonjunkturen på ett bra sätt och går ännu starkare ur den, avslutar Per Strömberg.
Delårsrapporten finns på: www.lantmannen.com/ Om koncernen/ Publikationer/ Ekonomisk info

För frågor kontakta gärna: Per Strömberg, vd och koncernchef, tel: 0703-85 11 91 Per Olof Nyman, ekonomi- och finansdirektör, tel: 0706-57 42 47

Fakta/Lantmännen Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi och lantbruk. Exempel på Lantmännenägda varumärken är Axa, Kungsörnen, Start, Hattings, Schulstad och Kronfågel. Lantmännen ägs av cirka 40 000 svenska lantbrukare, har mer än 12 000 anställda, är verksamt i 20 länder och omsätter 42,9 miljarder kronor. Lantmännen har verksamhet i hela förädlingskedjan - från jord till bord. Läs gärna mer på www.lantmannen.com och www.lantmannen.se