Lantmännens delårsrapport visar positivt resultat

Finansiella rapporter, 2009

PRESSMEDDELANDE 2009-11-05

Lantmännens delårsrapport visar positivt resultat

Lantmännens delårsresultat för tredje kvartalet visar en tydlig resultatförbättring jämfört med andra kvartalet. Perioden juli till september 2009 visar ett resultat efter finansiella poster på 288 miljoner kronor justerat för jämförelsestörande poster. Motsvarande resultat 2008 var 285 miljoner kronor. Det är fortfarande utmanande för lantbrukssektorn, men livsmedelsverksamheten fortsätter utvecklas positivt.

Nettoomsättningen för koncernen uppgick till 8 778 miljoner kronor (10 707) under tredje kvartalet 2009, en minskning med 18 procent. Justerat för förändringar i koncernens sammansättning minskade nettoomsättningen med 14 procent. Resultatet efter finansiella poster justerat för jämförelsestörande poster uppgick till 288 miljoner kronor att jämföra med 285 miljoner kronor motsvarande kvartal 2008. Lantmännen visar under tredje kvartalet ett fortsatt positivt kassaflöde före finansieringsverksamheten med 911 miljoner kronor jämfört med –979 miljoner kronor 2008. Detta är resultatet av Lantmännens fokuserade arbete med programmet "Cash race" vars syfte är att reducera kapitalbindningen med 1500 miljoner kronor under 2009.
– Det är fortfarande utmanande för lantbrukssektorn vilket givetvis påverkar våra affärer, framför allt inom lantbruks- och maskinverksamheten. Samtidigt går det bra för vår livsmedelsverksamhet, där vi stärker vårt resultat och ökar våra marknadsandelar inom vissa produktsegment, säger Lantmännens vd och koncernchef Per Strömberg.

Lantmännen Lantbruks negativa resultat för kvartalet beror på minskad foderförsäljning, utebliven försäljning av gödsel relaterat till regeringens förslag om att avskaffa kväveskatten vid årsskiftet, samt lägre lönsamhet i spannmålsverksamheten.

Resultatet för Anläggnings- och Lantbruksmaskiner är trots lågkonjunkturen positivt i kvartalet drivet av bra beläggning i serviceverkstäderna och väl genomförda sparprogram inom Swecon. Livsmedelsverksamheten inklusive Lantmännen Doggy visar fortsatt positiv utveckling. Färskbrödsverksamheten i Danmark går bra, besparingsprogrammen bland annat inom Lantmännen Unibake ger goda resultat, och Lantmännen Doggy växer stadigt och ökar sina marknadsandelar i Sverige.

– Det som framför allt bidrar till vårt resultat för kvartalet är arbetet med våra besparingsprogram för att gå starkare ur lågkonjunkturen. Åtgärderna börjar ge effekt vilket givetvis är en bekräftelse på att vi är på rätt väg, säger Per Strömberg

Delårsrapporten finns på: www.lantmannen.com/ Om koncernen/ Publikationer/ Ekonomisk info

För frågor kontakta gärna: Per Strömberg, vd och koncernchef, tel: 0703-85 11 91 Per Olof Nyman, ekonomi- och finansdirektör, tel: 0706-57 42 47

Fakta/Lantmännen Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom livsmedel, energi och lantbruk. Exempel på Lantmännenägda varumärken är Axa, Kungsörnen, Start, Hattings, Schulstad och Kronfågel. Lantmännen ägs av cirka 40 000 svenska lantbrukare, har mer än 12 000 anställda, är verksamt i 19 länder och omsätter 42,9 miljarder kronor. Lantmännen har verksamhet i hela förädlingskedjan – från jord till bord. Läs gärna mer på www.lantmannen.com och www.lantmannen.se