Ny koncernstruktur och förändrad ledning för Svenska Lantmännen

Nyheter, 2005

Från och med 1 mars 2005 förenklar Svenska Lantmännen sin organisation med målet att bli en tydligare och mer kundorienterad koncern. Verksamheten inom Lantmännen Lantbruk lyfts fram i egenskap av kärnverksamhet inom moderföretaget (Svenska Lantmännen ekonomisk förening). Verksamheten i övrigt delas in i åtta affärsområden vilket betyder att samtliga tidigare underkoncerner nu är under ett och samma paraply – en koncern.

Syftet med omorganisationen är att öka kundfokuseringen genom att skapa en koncern med enkel struktur, med färre ledningsnivåer och med tydliga ansvarsområden. Det här är ett av stegen för att nå koncernens mål: att skapa förutsättningar för lönsam vegetabilie- och animalieproduktion samt förädla åkermarkens resurser på ett ansvarsfullt sätt till livsmedel, energi och till ökad livskvalitet. - För att vi ska kunna skapa riktig bondenytta måste vi börja med kundnyttan. Vi agerar på en internationell marknad och Sverige är basen för vår verksamhet. Ett av våra viktigaste mål är att Lantmännen ska vara det svenska lantbrukets bästa affärspartner. Vi ska vara en ledande aktör inom de områden där vi är verksamma. Affärerna med våra ägare är centrala och utgör Lantmännens kärnverksamhet, säger Birgitta Johansson-Hedberg, vd och koncernchef. På sikt ger den nya strukturen en sammanhållning och tydlighet åt Lantmännenkoncernen som är ett av Sveriges viktigaste lantbruks- och livsmedelsföretag. Den ger dessutom styrelsen större möjlighet att stimulera utvecklingen, sätta upp mål och följa resultatutveckling inom de olika affärsområdena. Den nya organisationen innebär också en centralisering av administrativa funktioner vilket innebär minskat parallellarbete inom koncernen. Dotterbolaget Cerealia delas upp i tre affärsområden, Mills, Foods & Bread och Bakeries. De åtta affärsområdena inom koncernen utöver Lantmännen Lantbruk blir: Svalöf Weibull, Maskin, Granngården, Energi, Cerealia Mills, Cerealia Foods & Bread, Cerealia Bakeries och Invest. Ledningsförändring Koncernen kommer även fortsättningsvis att ledas av koncernstyrelsen och koncernchefen Birgitta Johansson-Hedberg. Livsmedelsstrategiska frågor, som är av stor vikt för koncernen och som tidigare har behandlats av Cerealias styrelse, kommer i fortsättningen behandlas i koncernstyrelsen precis som andra strategiska frågor. Cerealias vd Håkan Ahlqvist lämnar enligt tidigare överenskommelse sin befattning med pension. Han kommer under en övergångsperiod att svara för kontinuiteten i vissa internationella affärsfrågor, bland annat engagemanget i VK Mühlen. Till ny Lantbrukschef utses Arne Rantzow, 49 år, som är vd för Cerealia Mills sedan 2001. Arne Rantzow började i NordMills 1992 och har även varit regionchef och marknadsansvarig för Sverige i Cerealiabolaget KåKå. Nuvarande Lantbrukschef Jörgen Sallenhag lämnar enligt tidigare överenskommelse sin befattning med pension under 2005. Affärsområdeschefer i den nya koncernstrukturen blir: Svalöf Weibull, Sten Moberg 61 år, idag vd och koncernchef för Svalöf Weibull. Granngården, Mats Jeppsson 47 år, idag vd för Granngården. Energi, Bengt Håkansson 48 år, idag vd för Lantmännen Maskin. Cerealia Mills, Reinhold Svensson 54 år, idag divisionschef för Lantmännen Foder. Cerealia Foods & Bread, Håkan Lundstedt 38 år, idag vd för Cerealia Foods & Bread. Cerealia Bakeries, Bent Pultz Larsen 54 år, idag vd för Cerealia Unibake. Maskin samt Invest, Clas Eriksson 55 år, vice vd i Svenska Lantmännen och idag vd för Lantmännen Invest AB. Koncernledningen utgörs av koncernchefen, cheferna för Lantmännen Lantbruk, information & kommunikation, personal, organisation & juridik, ekonomi & finans samt affärsområdescheferna.